| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/47/2012 Rady Gminy Mszana

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczenia

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 1   oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 403 ust. 5   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   i art. 13 ust. 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 17, poz. 95), mając na uwadze poprawę stanu środowiska w   Gminie Mszana,  

Rada Gminy Mszana uchwala:  

Postanowienia ogólne  

§   1.                 Ustala się zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z   ochroną środowiska obejmujące w   szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w   sprawie udzielania dotacji i   sposób jej rozliczania.  

§   2.                 Dotacja celowa będzie udzielana na następujące zadania:  

a)   budowa przyłączy kanalizacyjnych  

b)   budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  

c)   usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest  

Tryb postępowania w   sprawie udzielania dotacji celowej  

§   3.                 1. Dotacja celowa udzielana jest na pisemny wniosek w   celu realizacji zadań związanych z   ochroną środowiska, o   których mowa w   §2.  

2.                 Wnioski o   udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy Mszana w   danym roku budżetowym przed rozpoczęciem planowanej inwestycji.  

3.                 Dotacje przyznawane są zgodnie z   kolejnością składnia wniosków, w   miarę posiadanych przez gminę środków finansowych.  

4.                 Wniosek podmiotu ubiegającego się o   dotację winien zawierać w   szczególności:  

a)   opis zadania przewidzianego do realizacji,  

b)   termin i   miejsce realizacji zadania,  

c)   kalkulację kosztów realizacji zadania,  

d)   kwotę wnioskowanej dotacji,  

e)   deklarowaną wielkość udziału własnego wnioskodawcy w   realizacji zadania.  

5.                 Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i   merytorycznym przez Referat Gospodarki Komunalnej i   Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Mszana.  

6.                 Wnioski nie spełniające wymagań formalnych podlegają odrzuceniu.  

7.                 Wnioski zgodne pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej, która dokonywana jest w   oparciu o   kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania, o   których mowa w   §4 niniejszej uchwały.  

8.                 Rozstrzygnięcie w   przedmiocie udzielania dotacji podejmuje Wójt Gminy Mszana.  

9.                 Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Mszana a   wnioskodawcą.  

10.                 Wójt Gminy Mszana zawiadamia wnioskodawcę o   sposobie załatwienia wniosku o   udzielenie dotacji oraz w   razie przyznania dotacji o   terminie zawarcia umowy za pośrednictwem operatora pocztowego, drogą elektroniczną lub telefonicznie.  

11.                 W razie nie podpisania umowy przez wnioskodawcę w   terminie 14 dni od daty zawiadomienia, z   przyczyn leżących po jego stronie, skutkować będzie odmową przyznania dotacji.  

12.                 Wójt Gminy Mszana ma prawo przeprowadzenia kontroli w   trakcie wykonywania zadania.  

Kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania  

§   4.                 Do finansowania lub dofinansowania zostaną zakwalifikowane inwestycje spełniające następujące kryteria:  

1.                 celowości – realizacja zadania będzie miała znaczenie dla zaspokajania potrzeb wspólnoty lokalnej Gminy Mszana i   przyczyni się do ochrony środowiska na jej terenie  

2.                 kompletności – możliwość realizacji zadania w   oparciu o   informacje zawarte we wniosku  

3.                 roczności – możliwość realizacji całości zadania w   danym roku budżetowym, w   którym został złożony wniosek  

4.                 poprawności kalkulacji kosztów – wniosek zawierać będzie poprawną kalkulację finansową kosztów zadania  

5.                 wkładu własnego – wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić udział własnych środków w   realizacji zadań, o   których mowa w   §2:  

a)   w przypadku zadania polegającego na budowie przyłącza kanalizacyjnego 1.000,00 zł przy założeniu, że            dotacja nie przekroczy 2.000,00 zł i   wynosić będzie co najmniej 70% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy           faktycznym kosztem wykonania, a   minimalnym wkładem własnym wnioskodawcy;  

b)   w przypadku realizacji zadania polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wnioskodawca        zobowiązany będzie zapewnić finansowanie inwestycji przy założeniu, że kwota dotacji wynosić będzie 50%      kosztów zakupu i   montażu urządzenia, nie więcej jednak niż 2000 zł do pojedynczej oczyszczalni ścieków. W   przypadku grupowej oczyszczalni ścieków kwota dotacji wynosić będzie 50% kosztów zakupu i   montażu      urządzenia, nie więcej niż 2000 zł na jeden budynek. W   takim przypadku dotacja będzie możliwa do      uzyskania w   przypadku, gdy dodatkowo oczyszczalnia budowana będzie na terenie, gdzie brak jest kanalizacji      sanitarnej oraz gmina nie planuje budowy w   terminie 1   roku od zgłoszenia przez wnioskodawcę zamiaru      budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, lub zlokalizowanych w   odległości nie mniejszej niż 100m od      miejsca, w   którym podłączenie do kanalizacji sanitarnej byłoby możliwe, co wynika z   projektów budowy      kanalizacji sanitarnej na terenie gminy;  

c)   w przypadku zadania polegającego na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest wnioskodawca zobowiązany będzie zapewnić finansowanie zadania przy założeniu, że kwota dotacji wynosić będzie 70% kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 2000,00 zł  

Sposób rozliczania dotacji  

§   5.                 1. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest do:  

a)   prawidłowego rozliczenia udzielonej dotacji;  

b)   przedłożenia Wójtowi Gminy Mszana w   terminie 30 dni od daty zakończenia zadania rozliczenia dotacji pod względem rzeczowym i   finansowym.  

2.                 Rozliczenia, o   którym mowa w   ust. 1   lit.b) powinno zawierać w   szczególności:  

a)   sprawozdanie z   wykonania zadania;  

b)   dokumenty (faktury lub rachunki) potwierdzające poniesienie wydatków na realizację zadania, przy czym wydatki te muszą zostać poniesione po dacie podpisania umowy z   gminą.  

3.                 Rozliczenie dotacji następuje najpóźniej w   terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów, o   których mowa w   §5 ust. 2, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, przy czym przed dokonaniem rozliczenia pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i   Funduszy Zewnętrznych przeprowadzą kontrolę wykonanych zadań, o   których mowa w   §2 (za wyjątkiem budowy przyłącza kanalizacyjnego, dla którego wymagany jest protokół odbioru końcowego przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego)  

4.                 Wójt Gminy Mszana dokonuje oceny poprawności przedłożonego rozliczenia dotacji pod względem:  

a)   faktycznego wykonania zadania;  

b)   terminowości;  

c)   rzetelności;  

d)   zgodności z   umową;  

e)   zgodności z   przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków na realizację zadania.  

Postanowienia końcowe  

§   6.                 Uchyla się Uchwałę Nr V/10/2011 Rady Gminy Mszana z   dnia 21 lutego 2011 roku w   sprawie zasad i   trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i   niedziałających w   celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z   realizacją zadań Gminy inne niż określone w   ustawie z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie,  także sposobu ich rozliczania i   kontroli wykonywania zleconych zadań.  

§   7.                 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.  

§   8.                 Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »