| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/47/2012 Rady Gminy Mszana

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczenia

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 1   oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 403 ust. 5   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   i art. 13 ust. 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 17, poz. 95), mając na uwadze poprawę stanu środowiska w   Gminie Mszana,  

Rada Gminy Mszana uchwala:  

Postanowienia ogólne  

§   1.                 Ustala się zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z   ochroną środowiska obejmujące w   szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w   sprawie udzielania dotacji i   sposób jej rozliczania.  

§   2.                 Dotacja celowa będzie udzielana na następujące zadania:  

a)   budowa przyłączy kanalizacyjnych  

b)   budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  

c)   usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest  

Tryb postępowania w   sprawie udzielania dotacji celowej  

§   3.                 1. Dotacja celowa udzielana jest na pisemny wniosek w   celu realizacji zadań związanych z   ochroną środowiska, o   których mowa w   §2.  

2.                 Wnioski o   udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy Mszana w   danym roku budżetowym przed rozpoczęciem planowanej inwestycji.  

3.                 Dotacje przyznawane są zgodnie z   kolejnością składnia wniosków, w   miarę posiadanych przez gminę środków finansowych.  

4.                 Wniosek podmiotu ubiegającego się o   dotację winien zawierać w   szczególności:  

a)   opis zadania przewidzianego do realizacji,  

b)   termin i   miejsce realizacji zadania,  

c)   kalkulację kosztów realizacji zadania,  

d)   kwotę wnioskowanej dotacji,  

e)   deklarowaną wielkość udziału własnego wnioskodawcy w   realizacji zadania.  

5.                 Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i   merytorycznym przez Referat Gospodarki Komunalnej i   Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Mszana.  

6.                 Wnioski nie spełniające wymagań formalnych podlegają odrzuceniu.  

7.                 Wnioski zgodne pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej, która dokonywana jest w   oparciu o   kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania, o   których mowa w   §4 niniejszej uchwały.  

8.                 Rozstrzygnięcie w   przedmiocie udzielania dotacji podejmuje Wójt Gminy Mszana.  

9.                 Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Mszana a   wnioskodawcą.  

10.                 Wójt Gminy Mszana zawiadamia wnioskodawcę o   sposobie załatwienia wniosku o   udzielenie dotacji oraz w   razie przyznania dotacji o   terminie zawarcia umowy za pośrednictwem operatora pocztowego, drogą elektroniczną lub telefonicznie.  

11.                 W razie nie podpisania umowy przez wnioskodawcę w   terminie 14 dni od daty zawiadomienia, z   przyczyn leżących po jego stronie, skutkować będzie odmową przyznania dotacji.  

12.                 Wójt Gminy Mszana ma prawo przeprowadzenia kontroli w   trakcie wykonywania zadania.  

Kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania  

§   4.                 Do finansowania lub dofinansowania zostaną zakwalifikowane inwestycje spełniające następujące kryteria:  

1.                 celowości – realizacja zadania będzie miała znaczenie dla zaspokajania potrzeb wspólnoty lokalnej Gminy Mszana i   przyczyni się do ochrony środowiska na jej terenie  

2.                 kompletności – możliwość realizacji zadania w   oparciu o   informacje zawarte we wniosku  

3.                 roczności – możliwość realizacji całości zadania w   danym roku budżetowym, w   którym został złożony wniosek  

4.                 poprawności kalkulacji kosztów – wniosek zawierać będzie poprawną kalkulację finansową kosztów zadania  

5.                 wkładu własnego – wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić udział własnych środków w   realizacji zadań, o   których mowa w   §2:  

a)   w przypadku zadania polegającego na budowie przyłącza kanalizacyjnego 1.000,00 zł przy założeniu, że            dotacja nie przekroczy 2.000,00 zł i   wynosić będzie co najmniej 70% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy           faktycznym kosztem wykonania, a   minimalnym wkładem własnym wnioskodawcy;  

b)   w przypadku realizacji zadania polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wnioskodawca        zobowiązany będzie zapewnić finansowanie inwestycji przy założeniu, że kwota dotacji wynosić będzie 50%      kosztów zakupu i   montażu urządzenia, nie więcej jednak niż 2000 zł do pojedynczej oczyszczalni ścieków. W   przypadku grupowej oczyszczalni ścieków kwota dotacji wynosić będzie 50% kosztów zakupu i   montażu      urządzenia, nie więcej niż 2000 zł na jeden budynek. W   takim przypadku dotacja będzie możliwa do      uzyskania w   przypadku, gdy dodatkowo oczyszczalnia budowana będzie na terenie, gdzie brak jest kanalizacji      sanitarnej oraz gmina nie planuje budowy w   terminie 1   roku od zgłoszenia przez wnioskodawcę zamiaru      budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, lub zlokalizowanych w   odległości nie mniejszej niż 100m od      miejsca, w   którym podłączenie do kanalizacji sanitarnej byłoby możliwe, co wynika z   projektów budowy      kanalizacji sanitarnej na terenie gminy;  

c)   w przypadku zadania polegającego na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest wnioskodawca zobowiązany będzie zapewnić finansowanie zadania przy założeniu, że kwota dotacji wynosić będzie 70% kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 2000,00 zł  

Sposób rozliczania dotacji  

§   5.                 1. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest do:  

a)   prawidłowego rozliczenia udzielonej dotacji;  

b)   przedłożenia Wójtowi Gminy Mszana w   terminie 30 dni od daty zakończenia zadania rozliczenia dotacji pod względem rzeczowym i   finansowym.  

2.                 Rozliczenia, o   którym mowa w   ust. 1   lit.b) powinno zawierać w   szczególności:  

a)   sprawozdanie z   wykonania zadania;  

b)   dokumenty (faktury lub rachunki) potwierdzające poniesienie wydatków na realizację zadania, przy czym wydatki te muszą zostać poniesione po dacie podpisania umowy z   gminą.  

3.                 Rozliczenie dotacji następuje najpóźniej w   terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów, o   których mowa w   §5 ust. 2, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, przy czym przed dokonaniem rozliczenia pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i   Funduszy Zewnętrznych przeprowadzą kontrolę wykonanych zadań, o   których mowa w   §2 (za wyjątkiem budowy przyłącza kanalizacyjnego, dla którego wymagany jest protokół odbioru końcowego przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego)  

4.                 Wójt Gminy Mszana dokonuje oceny poprawności przedłożonego rozliczenia dotacji pod względem:  

a)   faktycznego wykonania zadania;  

b)   terminowości;  

c)   rzetelności;  

d)   zgodności z   umową;  

e)   zgodności z   przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków na realizację zadania.  

Postanowienia końcowe  

§   6.                 Uchyla się Uchwałę Nr V/10/2011 Rady Gminy Mszana z   dnia 21 lutego 2011 roku w   sprawie zasad i   trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i   niedziałających w   celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z   realizacją zadań Gminy inne niż określone w   ustawie z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie,  także sposobu ich rozliczania i   kontroli wykonywania zleconych zadań.  

§   7.                 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.  

§   8.                 Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »