| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/160/12 Rady Gminy Świnna

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzących na terenie Gminy Świnna niepublicznych szkół, posiadających uprawnienia szkół publicznych, przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   p.zm.) oraz art. 80 ust. 4   i art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. Dz.U. z   2004 r. Nr 256 poz. 2572 z   p.zm.)  

Rada Gminy Świnna u   c h w   a l a, co następuje:  

§   1.   Ustala sie tryb udzielania i   rozliczania dotacji oraz tryb i   zakres kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z   budżetu gminy Świnna podmiotom należącym do sektora finansów publicznych , prowadzącym na terenie gminy Świnna:  

1)   niepubliczne szkoły podstawowe o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których realizowany jest obowiązek szkolny i   obowiązek nauki,  

2)   niepubliczne przedszkola.  

§   2.   Uprawnionymi do otrzymywania dotacji z   budżetu gminy Świnna, są osoby prowadzące:  

1)   niepubliczne szkoły podstawowe o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których realizowany jest obowiązek szkolny i   obowiązek nauki,  

2)   niepubliczne przedszkola,  

wpisane, zgodnie z   art. 82 ustawy o   systemie oświaty, do ewidencji szkół i   placówek niepublicznych, prowadzonej przez Gminę Świnna  

§   3.   1.   Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie przez osobę prowadzącą szkołę, przedszkole wniosku o   przyznanie dotacji, najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku o   planowanej liczbie uczniów wykazanej w   Systemie Informacji Oświatowej, zgodnie ze wzorem zawartym w   załącznikach Nr 1a i   1b do niniejszej uchwały.  

2.   Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy dotacyjnej, spisanej pomiędzy Gminą Świnna, a   osoba prowadzącą szkołę lub przedszkole, o   której mowa w   § 1.  

§   4.   Osoba prowadząca szkołę/placówkę , o   której mowa w   § 1   zobowiązana jest do złożenia w   Urzędzie Gminy Świnna :  

1)   do dnia 15 – tego każdego miesiąca informacji o   faktycznie liczbie uczniów wg stanu na 10 dzień danego miesiąca, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2   do uchwały. Dane ujęte w   informacji o   faktycznej liczbie uczniów zawierają imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz zameldowania i   są przekazywane w   postaci listy zbiorczej,  

2)   do dnia 15-tego następnego miesiąca, miesięcznego rozliczenia wykorzystania dotacji, według wzoru określonego w   załączniku Nr 3   do uchwały.  

§   5.   1.   Szkoły otrzymują z   budżetu Gminy Świnna na każdego ucznia dotacje w   wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej Gminie Świnna na dany rok budżetowy.  

2.   Po otrzymaniu przez Gminę Świnna metryczki subwencji oświatowej, dotacja zostanie ponownie przeliczona.  

§   6.   Przedszkola otrzymują z   budżetu gminy Świnna dotacje w   wysokości 75 % planowanych wydatków bieżących, zapisanych w   uchwale budżetowej w   przeliczeniu na 1   ucznia, skorygowaną o   faktycznie poniesione wydatki, z   tym, że na ucznia niepełnosprawnego, w   wysokości przewidzianej w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.  

§   7.   1.   Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy, gmina której jest mieszkańcem , pokrywa koszty dotacji udzielonej przez Gminę Świnna.  

2.   Dane o   uczniach z   innych gmin osoba prowadząca przedszkole, wykazuje w   informacji o   liczbie uczniów, zgodnie z   załącznikiem Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   8.   1.   Dotacja udzielana jest na okres roku budżetowego.  

2.   Dotacja przekazywana jest na podstawie umowy dotacyjnej w   12 częściach, w   terminie do dnia ostatniego każdego miesiąca, na rachunek bankowy wskazany przez osobę prowadzącą. Przekazanie dotacji za miesiąc grudzień nastąpi w   terminie do 20 grudnia.  

3.   Przyznana dotacja może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w   przypadku zmiany liczby uczniów uczęszczających do szkoły, przedszkola.  

4.   Brak złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji zgodnie z   § 4. pkt. 1, wstrzymuje udzielenie dotacji na kolejny miesiąc. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w   terminie do 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji. W   wypadku dotacji pobranej w   nadmiernej wysokości, zwrotu nadwyżki dokonuje się w   terminie do 15 stycznia roku następnego.  

§   9.   1.   Publiczna niesamorządowa i   niepubliczna szkoła/ placówka o   uprawnieniach szkół publicznych zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej w   sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych wydatków bieżących finansowanych z   dotacji, przeznaczonej na daną szkołę/placówkę.  

2.   Każda z   faktur (rachunków) potwierdzająca poniesione wydatki powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią szkoły/ placówki oraz zawierać sporządzony w   sposób trwały opis zawierający informacje w   jakiej części poniesiony wydatek został sfinansowany z   otrzymanej dotacji i   jakie było przeznaczenie wydatku.  

3.   Dokument, o   którym mowa w   ust.2 należy opisać w   następujący sposób: „Sfinansowano z   dotacji udzielonej z   Gminy Świnna do wysokości ……. zł (słownie: złotych……………)  

§   10.   1.   Osoba prowadząca szkołę/ placówkę przedstawia sprawozdanie roczne z   wykorzystania dotacji do 15 stycznia roku następującego po roku, w   którym przekazana została dotacja.  

2.   Sprawozdanie powinno zostać sporządzone według wzorku określonego w   załącznika nr 3  

§   11.   Organowi dotującemu przysługuje prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania dotacji, w   tym:  

1)   dokumentacji finansowo – księgowej,  

2)   podawanej przez szkołę, przedszkole liczby uczniów  

oraz prawo przetwarzania danych osobowych uczniów, zgodnie z   § 4   pkt 1   i 2   uchwały a   także prawo sprawdzania dokumentów potwierdzających sposób ich ewidencjonowania w   księdze uczniów i   dziennikach.  

§   12.   1.   Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli, w   którym wskazany będzie kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.  

2.   Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli, potwierdzonych „za zgodność z   oryginałem” odpisów lub wyciągów z   dokumentów, jak również zestawień i   obliczeń opartych na dokumentach.  

3.   Kontrolujący może żądać od kontrolowanego złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.  

§   13.   1.   Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  

2.   Na podstawie wyników kontroli, Wójt Gminy Świnna przekazuje osobie prowadzącej podmiot dotowany wystąpienie pokontrolne, w   którym zawiera w   szczególności ustalenia w   zakresie stanu faktycznego oraz ujawnione nieprawidłowości, formułując jednocześnie wnioski do usunięcia stwierdzonych naruszeń.  

3.   Osoba prowadząca podmiot dotowany, zobowiązana jest do przekazania Wójtowi Gminy, w   terminie 30 dni od doręczenia wystąpienia pokontrolnego, informacji o   sposobie wykonania wniosków pokontrolnych lub przyczyn ich niewykonania.  

§   14.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.  

§   15.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świnna  


Kazimierz   Dziki

 


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIX/160/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

Wniosek o   udzielenie dotacji dla szokoły  

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXIX/160/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1b.pdf

Wniosek o   udzielenie dotacji dla przedszkola/oddziału przedszkolnego  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/160/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja o   liczbie uczniów/wychowanków  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/160/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Rozliczne wykorzystania dotacji  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/160/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Informacja o   uczniach/wychowankach z   innych gmin  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »