| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/493/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust 3a ustawy z   dnia 13   września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012r. poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz uzyskaniu opinii Komisji Infrastruktury Miejskiej i   Ochrony Środowiska, Komisji Porządku Publicznego i   Zdrowia, na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miasta uchwala:  

§   1  

Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych, na terenie miasta Tychy, zawarte w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2  

Traci moc Uchwała Nr 0150/XLV/1016/10 Rady Miasta Tychy z   dnia 24 czerwca 2010r. w   sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych, na terenie miasta Tychy.  

§   3  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.  

§   4  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tychy  


mgr   Zygmunt   Marczuk

 


Załącznik do Uchwały Nr XXII/493/12    
Rady Miasta Tychy    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych, na terenie miasta Tychy.    

I.   Wymagania w   zakresie wyposażenia technicznego, uwzględniającego wymagania dotyczące pojazdów oraz bazy transportowej.  

1.   Określa się wymagania dla pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych, którymi powinien dysponować przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia:  

1.1. pojazdy asenizacyjne powinny spełniać standardy techniczne określone w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617),  

1.2. pojazdy powinny być oznakowane w   sposób trwały i   widoczny umożliwiający łatwą identyfikację podmiotu świadczącego usługę, poprzez umieszczenie na pojazdach nazwy przedsiębiorstwa oraz numeru telefonu,  

1.3. posiadanie wymaganych pojazdów należy udokumentować dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania techniczne (pojazdy własne) lub aktualnymi umowami leasingu, najmu lub innymi formami posiadania pojazdów oraz dokumentacją zdjęciową wykonaną w   taki sposób aby jednocześnie była widoczna tablica rejestracyjna i   nadwozie pojazdu oraz „logo" przedsiębiorcy. Dokumenty uznaje się za aktualne w   przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich aktualności przez stronę umowy lub wnioskodawcę (w przypadku dowodów rejestracyjnych pojazdów będących własnością wnioskodawcy) w   terminie 3   miesięcy od daty złożenia wniosku przez przedsiębiorcę.  

2.   Określa się wymagania dotyczące zaplecza techniczno biurowego.  

2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia powinien dysponować bazą transportową, umożliwiającą:  

a)   mycie i   dezynfekowanie pojazdów asenizacyjnych,  

b)   parkowanie, garażowanie i   bieżące serwisowanie pojazdów przeznaczonych do wywozu nieczystości ciekłych.  

2.2. W   przypadku braku wydzielonych miejsc do mycia pojazdów oraz warsztatów naprawczych należy wykazać się dokumentami wskazującymi na korzystanie z   usług firm specjalistycznych prowadzących działalność w   zakresie mycia i   naprawy pojazdów.  

2.3. Posiadanie bazy transportowej należy udokumentować aktualnym wyciągiem z   księgi wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp. (dokument uznaje się za aktualny w   przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający lub stronę umowy w   terminie 3   miesięcy od daty złożenia wniosku przez przedsiębiorcę).  

3.   Wymagania dotyczące zaplecza biurowego.  

Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia powinien dysponować zapleczem biurowym umożliwiającym:  

3.1. zawieranie z   właścicielami nieruchomości pisemnych umów na świadczenie usług w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych,  

3.2. prowadzenie ewidencji (w formie papierowej i   elektronicznej) umów zawartych z   właścicielami nieruchomości na opróżnianie zbiorników bezodpływowych,  

3.3. ewidencja powinna zawierać: imię i   nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, adres właściciela nieruchomości, datę zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, częstotliwość wywozu,  

3.4. kwartalne przekazywanie Prezydentowi Miasta wykazu (w formie pisemnej i   elektronicznej) właścicieli nieruchomości, z   którymi przedsiębiorca w   poprzednim miesiącu zawarł umowy, oraz wykazu właścicieli, z   którymi w   poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykazy powinny zawierać: imię i   nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, adres właściciela nieruchomości, datę zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy. Wykazy w   formie elektronicznej należy przesyłać w   pliku w   formacie .xls.,  

3.5. gromadzenie danych na temat ilości nieczystości ciekłych odebranych z   terenu miasta Tychy,  

3.6. kwartalne przekazywanie Prezydentowi Miasta (w formie pisemnej i   elektronicznej) informacji na temat ilości i   rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z   terenu miasta Tychy.  

II.   Wymagania w   zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych.  

Określa się zabiegi sanitarne i   porządkowe związane ze świadczonymi usługami:  

1.   pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości płynnych powinny być poddawane systematycznemu myciu i   dezynfekcji. Częstotliwość i   zakres ww. zabiegów powinny zapewniać świadczenie usług w   sposób nie powodujący uciążliwości i   zanieczyszczenia środowiska,  

2.   przedsiębiorca wyposaży pracowników w   stosowne środki i   odzież ochrony osobistej,  

3.   stosowane środki myjące i   odkażające nie mogą negatywnie oddziaływać na środowisko.  

III.   Wymagania w   zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.  

Nieczystości ciekłe winny być przekazywane do stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków w   Tychach Urbanowicach lub innych stacji zlewnych wskazanych przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych położonych najbliżej obsługiwanej nieruchomości.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »