| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr MN.0232.21.2011 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Poraj

z dnia 17 października 2012r.

w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa wykonywania zadania własnego Gminy Poraj dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Miasto Częstochowa przez Gminę Poraj wykonywania zadania własnego gminy, dotyczącego utrzymania wysypisk i   unieszkodliwiania odpadów komunalnych na   podstawie art. 74 i   art. 7   ust. 1   pkt 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t.   Dz. U. z   2001 r. Nr   142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art.3 ust. 2, pkt 2   lit. a   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu porządku i   czystości w   gminach (j.t. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz na podstawie Uchwały Nr   260/XVII/2011 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 29 grudnia 2011 r. w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z   Gminą Poraj w   przedmiocie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z   zakresu utrzymania wysypisk i   unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz Uchwały Nr 98(XV)2011 Rady Gminy Poraj z   dnia 24 listopada 2011 roku w   sprawie powierzenia zadania własnego Gminy Poraj z   zakresu gospodarki odpadami w   zakresie utrzymania i   eksploatacji instalacji i   urządzeń do   odzysku i   unieszkodliwiania odpadów komunalnych Gminie Miasta Częstochowa, a   w szczególności poprzez:  

-   budowę, utrzymanie i   eksploatację instalacji oraz urządzeń do odzysku i   unieszkodliwiania odpadów komunalnych,  

-   podejmowanie działań mających na celu długoterminowe zabezpieczenie możliwości unieszkodliwiania odpadów poprzez poddanie ich procesom przekształceń biologicznych i   fizycznych w   celu doprowadzenia ich do   stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi i   środowiska,  

-   koordynowanie działań w   celu doprowadzenia do powstania systemu gospodarowania odpadami w   sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska, w   tym ograniczający ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji, zmniejszenie całkowitej ilości składowanych odpadów poprzez wydzielenie poszczególnych frakcji możliwych do   zagospodarowania i   odzysku, wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.  

Porozumienie zawierane jest w   związku z   realizacją inwestycji w   obszarze infrastruktury służącej zagospodarowaniu odpadów przez podmiot wewnętrzny Miasta Częstochowy, tj. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z   ograniczoną odpowiedzialnością w   Sobuczynie, współfinansowanych ze   środków europejskich, a   w tym w   ramach Projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego” nr POIS.02.01.00-00-002/08 w   ramach działania 2.1 – „Kompleksowe przedsięwzięcia z   zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” priorytetu II – Gospodarka odpadami i   ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i   Środowisko 2007 – 2013.  


§   1.  

Na podstawie niniejszego porozumienia Gmina Poraj powierza a   Gmina Częstochowa przyjmuje do   wykonania zadanie własne Gminy Poraj określone w   art. 7   ust. 1   pkt 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   zakresie utrzymania wysypisk i   unieszkodliwiania odpadów komunalnych.  

§   2.  

1.   W imieniu Gminy Miasto Częstochowa zadanie, o   którym mowa w   § 1, realizowane będzie przez spółkę komunalną: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z   ograniczoną odpowiedzialnością z   siedzibą w   Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w   Katowicach pod nr KRS 0000051670, której Akta Rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w   Częstochowie XVII Wydział KRS, NIP 573-22-44-750, REGON 150370893, kapitał zakładowy 25.859.500,00 złotych w   całości opłacony.  

2.   Docelowym miejscem wykonywania zadania, o   którym mowa w   § 1, będzie Zakład Zagospodarowania Odpadów i   Składowisko odpadów ul. Konwaliowa 1   w Sobuczynie dalej zwane Instalacją Regionalną w   Sobuczynie.  

3.   Do Instalacji Regionalnej w   Sobuczynie przyjmowane będą wszystkie odpady komunalne, zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Środowiska z   dnia 27 września 2001 r. w   sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z   2001 r. Nr 112, poz. 1206) oraz posiadanymi decyzjami administracyjnymi, tj:  

1)   20 01 01 Papier i   tektura,  

2)   20 01 02 Szkło,  

3)   20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,  

4)   20 01 10 Odzież,  

5)   20 01 11 Tekstylia,  

6)   20 01 38 Drewno inne wymienione niż w   20 01 37,  

7)   20 01 39 Tworzywa sztuczne,  

8)   20 01 40 Metale,  

9)   20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w   sposób selektywny,  

10)   20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji,  

11)   20 02 02 Gleba i   ziemia, w   tym kamienie,  

12)   20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji,  

13)   20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,  

14)   20 03 02 Odpady z   targowisk,  

15)   20 03 03 Odpady z   czyszczenia ulic i   placów,  

16)   20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,  

17)   20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych,  

18)   20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,  

19)   20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w   innych podgrupach,  

20)   15 01 01 Opakowania z   papieru i   tektury,  

21)   15 01 02 Opakowania z   tworzyw sztucznych,  

22)   15 01 03 Opakowania z   drewna,  

23)   15 01 04 Opakowania z   metali,  

24)   15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,  

25)   15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,  

26)   15 01 07 Opakowania ze szkła,  

27)   15 01 09 Opakowania z   tekstyliów.  

§   3.  

Strony zgodnie postanawiają, że realizacja warunków porozumienia będzie oparta w   szczególności na:  

1)   ustawie z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),  

2)   ustawie z   dnia 20 grudnia 1996 r. o   gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z   2011 r. Nr 45, poz. 236),  

3)   ustawie z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j.t. Dz. U. z   2012 r. poz. 391),  

4)   ustawie z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (j.t. Dz. U. z   2010 r. Nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.),  

5)   Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 – przyjętym Uchwałą nr 217 Rady Ministrów z   dnia 24 grudnia 2010 r. w   sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014” wraz z   późniejszymi aktualizacjami,  

6)   Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego – przyjętym Uchwałą nr IV/25/1/2012 Sejmiku Województwa Sląskiego z   dnia 24 sierpnia 2012 r. z   późniejszymi aktualizacjami,  

7)   Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w   zakresie reguł dofinansowania z   programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w   ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w   gospodarce odpadami z   dnia 23 lipca 2012 r. (MRR/H/24(3)07/2012).  

§   4.  

Gmina Miasto Częstochowa zobowiązana jest do:  

1)   prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi w   zakresie unieszkodliwiania strumieni odpadów określonych w   §   2 ust. 3   niniejszego porozumienia, dostarczonych do Instalacji Regionalnej w   Sobuczynie,  

2)   dochowania należytej staranności w   zakresie ustalenia wysokości pobieranych opłat za unieszkodliwianie i   składowanie odpadów w   oparciu o   aktualne dane dotyczące:  

a)   przychodów z   tytułu realizacji usług publicznych,  

b)   kosztów realizacji zobowiązania świadczenia usług publicznych zgodnie z   bezwzględnie obowiązującymi normami prawa w   przedmiocie rachunkowości i   przejrzystości finansowej,  

c)   uzyskanych przysporzeń ze środków publicznych.  

§   5.  

Gmina Poraj zobowiązuje się realizować wszystkie obowiązki wynikające z   obowiązujących przepisów prawa regulujących gospodarkę odpadami, a   w   szczególności ustawy o   odpadach i   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

§   6.  

Porozumienie zawiera się na czas określony do 31 grudnia 2012 r.  

§   7.  

Wszelkie zmiany w   porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   8.  

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć w   związku z   realizacją niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Gminy Miasta Częstochowy.  


.  

§   9.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy  


Mirosław   Soborak

Wójt Gminy Poraj  


Łukasz   Stachera

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »