| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 526/2012 Wójta Gminy Czernichów; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 19 października 2012r.

w sprawie powierzenia Gminie Czernichów zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1403 S Międzybrodzie Bialskie - Straconka w zakresie zimowego utrzymania, w sezonie zimowym 2012/2013

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim z siedzibą przy ul. Piastowskiej 40, 43-300 Bielsko-Biała,

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej w imieniu którego działają:

1. Wicestarosta Bielski - Grzegorz Szetyński

2. Członek Zarządu - Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia „Powiatem”

a Gminą Czernichów, reprezentowaną przez:

Wójt Gminy Czernichów - Adam Kos,

przy kontrasygnacie

Skarbnik Gminy - Grażyna Balcerek

zwaną w treści porozumienia „Gminą”

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1403 S Międzybrodzie Bialskie – Straconka w granicach Powiatu Bielskiego w zakresie zimowego utrzymania, w sezonie zimowym 2012/2013.

§ 2. Porozumienie zawarto w oparciu o następujące przepisy:

1) art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zm.),

2) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

3) art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 z późn. zm.)

4) art. 19 ust. 2 pkt 3 i ust. 4, art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 z późn. zm.),

5) Uchwały Nr XXI/194/2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 20 września 2012 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Czernichów zadania z zakresu właściwości Powiatu Bielskiego dotyczącego zimowego utrzymania drogi powiatowej w sezonie zimowym 2012/2013,

6) Uchwały Nr IV/26/207/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Czernichów zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1403 S Międzybrodzie Bialskie – Straconka w zakresie zimowego utrzymania, w sezonie zimowym 2012/2013.

§ 3. Powiat przekazuje Gminie na wniosek Gminy zadanie z zakresu zimowego utrzymania nawierzchni, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń, związane z odśnieżaniem drogi powiatowej i zwalczaniem śliskości zimowej na drodze powiatowej Nr 1403 S Międzybrodzie Bialskie – Straconka w km 4 + 600 do km 7 + 016 w granicach powiatu bielskiego, w sezonie zimowym 2012/2013.

§ 4. 1. Powiat zobowiązuje się do przekazania Gminie na wykonanie zadania określonego w § 3 środków finansowych według zestawienia jak w załączniku Nr 1 do porozumienia t.j.:


a) do 15 listopada 2012 roku kwotę 3.900 zł (słownie: trzytysiącedziewięćsetzłotych 00/100),

b) do 15 grudnia 2012roku kwotę 3.899 zł (słownie: trzytysiąceosiemsetdziewiędziesiątdziewięćzłotych 00/100),

c) do 15 stycznia 2013 roku kwotę 3.900 zł (słownie: trzytysiącedziewięćsetzłotych 00/100),

d) do 15 lutego 2013 roku kwotę 3.899 zł (słownie: trzytysiąceosiemsetdziewiędziesiątdziewięćzłotych 00/100),

e) do 15 marca 2013 roku kwotę 3.899 zł (słownie: trzytysiąceosiemsetdziewiędziesiątdziewięćzłotych 00/100),

f) do 15 kwietnia 2013 roku kwotę 3.899 zł (słownie: trzytysiąceosiemsetdziewiędziesiątdziewięćzłotych 00/100),

2. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania zadań objętych porozumieniem i wydatkowania środków finansowych.

3. Gmina zobowiązuje się do przekazania Powiatowi sprawozdania w ujęciu rzeczowo-finansowym dotyczącego wydatkowania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 1 na zimowe utrzymanie dróg, w terminie do dnia 15 maja 2013 r.

4. W przypadku wystąpienia trudnych warunków zimowych, a co za tym idzie konieczności prowadzenia intensywnych prac związanych z należytym utrzymaniem drogi, Gmina może wystąpić do Powiatu o dodatkowe środki finansowe o których mowa w ust. 1 przy uzgodnieniu obu stron.

5. Powiat zastrzega sobie, że w przypadku nie wykorzystania środków finansowych lub wykorzystania niezgodnie z porozumieniem, środki finansowe podlegają zwrotowi w terminie wyznaczonym w ust. 3.

§ 5. 1. Gmina zobowiązuje się do przekazania informacji o stanie zagrożenia i utrudnieniach występujących na utrzymywanych drogach do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, pod nr telefonu (033) 8 184 033 lub tel. kom. 500 159 100.

2. Gmina odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadań wynikających z niniejszego porozumienia.

§ 6. Gmina zobowiązana jest przy wykonywaniu zadań objętych porozumieniem do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

§ 7. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 8. Porozumienie zawiera się na okres od 1 listopada 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku.

§ 9. 1. Powiat zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi przez Gminę.

2. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych określa zał. nr 2 do porozumienia.

§ 10. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszego porozumienia strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego dla Powiatu.

§ 12. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.


§ 13. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Wójt


Adam Kos


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 526/2012
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 października 2012 r.

Nazwa Gminy

Ilość kilometrów przewidzianych do zimowego utrzymania dróg /km/

Kwota przewidziana na utrzymanie 1 km dróg w sezonie zimowym 2012/2013 -9.683,77 zł/km

Razem
/zł/

Czernichów

2,416

do 15 listopada 2012 r. - kwotę 3.900 zł
do 15 grudnia 2012 r. kwotę 3.899 zł7.799 zł


do 15 stycznia 2013 r. kwotę 3.900 zł
do 15 lutego 2013 r. kwotę 3.899 zł
do 15 marca 2013 r. kwotę 3.899 zł
do 15 kwietnia 2013 r. kwotę 3.899 zł
15.597 zł

Droga powiatowa przewidziana do zimowego utrzymania:

1403 S Międzybrodzie Bialskie – Straconka od km 4 + 600 do km 7 + 016 = 2,416 km


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 526/2012
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 października 2012 r.

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych

Na drogach V standardu zimowego utrzymania jezdnia powinna być:

- odśnieżona,

- w miejscach występowania zasp odśnieżana tak, aby przejezdny był co najmniej jeden pas ruchu, dla którego należy wykonać mijanki,

- posypywana na odcinakach decydujących o możliwości ruchu.

W trudnych warunkach dopuszcza się odstępstwa od standardu:

- po ustaniu opadów zaleganie luźnego śniegu do 16 godzin,

- występowanie zajeżdżonego śniegu i naboju śnieżnego,

- występowanie zasp do 24 godzin.

W miejscach przewidzianych do posypywania od stwierdzenia występowania zjawiska może wystąpić gołoledź i śliskość pośniegowa do 8 godzin.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »