| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/240/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/409/09 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.) oraz art. 90 ust. 1a i   2d ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm) Rada Miejska Cieszyna postanawia:  

§   1.   W załączniku do uchwały Nr XXXVIII/409/09 z   dnia 29 października 2009 roku wprowadza się następujące zmiany: W   § 3   po ust.1 wprowadza się ust. 1a oraz 1b o   brzmieniu: „1a. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w   formach, o   których mowa w   przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacje z   budżetu gminy w   wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w   przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, z   tym że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Cieszyn. Przepisy §§1-2, §3 ust. 3-8 oraz §§ 4-5 stosuje się odpowiednio do form, o   których mowa w   art. 14a ust.7 ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty. 1b. Niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotacje z   budżetu w   wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w   części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Cieszyn, pod warunkiem, że osoba prowadząca przedszkole, szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna  


mgr   Bolesław   Zemła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »