| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/268/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XX/245/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Pawłowice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 400a ust.1 pkt 21 i 22, art. 403 ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej:

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. 1. Zmienić „Regulamin dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Pawłowice” będący załącznikiem do uchwały nr XX/245/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Pawłowice, w następujący sposób:

1) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Do korzystania z dotacji na zasadach niniejszego regulaminu uprawnione są podmioty i jednostki wymienione w art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.), będące właścicielami mieszkań lub budynków jednorodzinnych mieszkalnych na terenie Gminy Pawłowice”.

2) § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli w okresie pięciu lat od daty pobrania przez Wnioskodawcę przyznanej dotacji Komisja stwierdzi, że Wnioskodawca nie realizuje warunku określonego w § 10 ust.1.”.

2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Do zadań tych zalicza się wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska oraz wspomaganie wykorzystania źródeł energii odnawialnej i wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii. Ustawa z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska daje możliwość udzielania dofinansowania wyłącznie poprzez przyznanie dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie wyżej wymienionych zadań realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców, jak również jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. W związku z kończącym się okresem obowiązywania obecnej uchwały w sprawie dofinansowań do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych w budynkach mieszkalnych istnieje możliwość podjęcia nowej uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »