| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu


Postanowienia ogólne

1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania przez Gminę Wisła zadania własnego z zakresu sportu na terenie Gminy Wisła.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.).

3. Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej, zwanej dalej „dotacją”, przyznawanej wnioskodawcy na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale.

4. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Wisła będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:

1) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Wisła,

2) zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

§ 2.

Warunki otrzymania dotacji

1. Przedmiotem dotowania może być dofinansowanie lub finansowanie wydatków bieżących z tytułu:

1) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;

2) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu;

3) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu;

4) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu;

5) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy;

6) opłaty statutowej i delegacji sędziowskich;

7) wynagrodzenia pracowników klubu, z wyłączeniem członków zarządu, do wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.)

2. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 4.

3. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:

1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

2) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;

3) zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

4) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania w związku z zawarciem umowy o udzielenie dotacji;

5) wypłaty stypendiów sportowych i nagród pieniężnych .

§ 3.

Tryb udzielania dotacji

1. Organem przyznającym dotację na projekt z zakresu sportu jest Burmistrz Miasta Wisły.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Wnioski winny być składane w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli zadanie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym, z tym, że wnioski dotyczące 2013 roku będą składane w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz Miasta Wisły wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

5. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.

6. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

1) wpływ zadania na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy;

2) przedstawioną kalkulację kosztów;

3) możliwość realizacji zadania przez podmiot;

4) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą;

5) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

7. Warunkiem przyznania dotacji jest zaplanowanie wydatków na dotacje, o których mowa w niniejszej uchwale, w budżecie Gminy.

8. Burmistrz Miasta Wisły dokonuje wyboru wniosków z jednoczesnym określeniem maksymalnej kwoty dotacji na wybrany projekt.

9. Wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień, zweryfikuje ostateczną treść zadania, w tym zakres kosztów wspieranych dotacją.

10. Informację o udzieleniu dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła.

§ 4.

Umowa o dotację i rozliczenie dotacji

1. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Burmistrz Miasta Wisły zawiera umowę, która powinna zawierać: oznaczenie stron umowy, wysokość przyznanej dotacji; tryb płatności; opis zakresu rzeczowego zadania; termin wykorzystania dotacji, termin i sposób rozliczenia dotacji, w tym termin zwrotu części niewykorzystanej dotacji oraz tryb kontroli wykonania zadania i wydatkowania dotacji.

2. Integralnym elementem umowy jest wniosek zaakceptowany przez Burmistrza Miasta Wisły.

3. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji.

4. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające możliwość:

1) dokonania w uzasadnionych przypadkach przesunięć rzeczowo-finansowych do 10% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu zadania przy czym każda zmiana kosztorysu wymaga pisemnego powiadomienia Burmistrza Miasta Wisły;

2) zmniejszenia wysokości dotacji w sytuacji spadku dochodów własnych Gminy Wisła, na co nie jest wymagana zgoda Dotowanego,

3) wypłatę dotacji w transzach miesięcznych o różnej wartości.

§ 5.

Kontrola wykorzystania dotacji

1. Burmistrz Miasta Wisły może przeprowadzić kontrolę prawidłowości wydatkowania przekazanych mu środków finansowych.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Burmistrza Miasta Wisły mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym osobom w siedzibie Dotowanego, jak i obejmuje możliwość żądania dostarczenia określonych dokumentów do siedziby Gminy.

4. O zamiarze dokonania kontroli Burmistrz Miasta Wisły uprzedza na 2 dni przed planowanym terminem kontroli.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby kontrolujące i osoby reprezentujące klub sportowy.

6. W przypadku odmowy podpisania protokołu Dotowany w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania złoży pisemne wyjaśnienie co do przyczyn tej odmowy.

7. W przypadku, gdy kontrola prowadzona jest przed zakończeniem roku kalendarzowego i złożeniem sprawozdania końcowego z wykorzystania dotacji, Dotujący niezwłocznie skieruje do kontrolowanej jednostki zalecenia wystąpienie pokontrolne, wskazując konieczne do usunięcia nieprawidłowości.

8. Dotowany jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia doręczenia zaleceń zawiadomić organ dotujący o sposobie wykonania zaleceń.

§ 6.

1. Określa się wzór sprawozdania z wykonania zadania i wykorzystania dotacji w treści załącznika nr 2 do uchwały.

2. Sprawozdanie przedkłada się w terminie 30 dni po terminie realizacji zadania.

3. Informację o rozliczeniu dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły .

§ 8.

Uchyla się Uchwałę Nr LI/649/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wisła.


§ 9.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Wisły


Janusz Podżorski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/318/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 25 października 2012 r.

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu

…………………………………               ……………………………………………

(pieczęć wnioskodawcy)               (data i miejsce złożenia wniosku)

WNIOSEK

o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pod nazwą:

…………………………………………………………………………………

I.               Dane dotyczące wnioskodawcy

1) pełna nazwa ………………………………………………………………………………………………………………

2) forma prawna ………………………………………………………………………………………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* ………………………………………………

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia ………………………………………………………………………………………

5) nr NIP …………………………………………………Nr REGON ……………………………………

6) dokładny adres: miejscowość ………… ul. ……………………gmina ……………powiat ……….……

7) tel. …………………………………faks …………………………e-mail: ………………………

8) nazwa banku i numer rachunku …………………………………………………………………………………………………

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10) nazwa, adres, i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa we wniosku ………………………………………………………………………………………………………………

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) ……………………………………………………………………………………………………………

12) przedmiot działalności statutowej:

13) Jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą:

- Numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców

- Przedmiot działalności gospodarczej

II.               Opis zadania

Nazwa zadania

Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji zadania – z uwzględnieniem harmonogramu poszczególnych działań.

III.               Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

1.               Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:


Lp .


Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne
związane z realizacja zadania)


Koszt całkowity(w zł)


Z tego z
wnioskowanej dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)

O
g
ó
ł
e
m

2.               Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

IV.               Przewidywane źródła finansowania zadania:

1.

Źródła finansowania

%

Wnioskowanie kwota dotacji

Środki własne w tym:

Finansowe

Łączny koszt zadania

100%

2. Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę środków prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych:*

3. Informacja dotycząca rzeczowego wkładu własnego i zasobów kadrowych – jako czynników przewidywanych do wykorzystania przy realizacji zadania.

Oświadczam (-my), że:

Proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy;

W ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie'/niepobieranie' opłat od adresatów zadania;

Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(pieczęć wnioskodawcy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/318/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 25 października 2012 r.

ROZLICZENIE

Wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa zadania)

w okresie od ……… do ………określonego w umowie nr ……

zawartej w dniu ………………………………………………,pomiędzy

…………………………………………………… a …………………………………………

(nazwa organu zlecającego)               (nazwa wnioskodawcy)

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

Opis zrealizowanych zadań.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów ( w zł )


Lp.

Rodzaj  kosztów
(koszty merytoryczne
i administracyjne
związane z realizacja
zadania)

Całość zadania
(zgodnie z umowa)

Bieżący okres sprawozdawczy – w
przypadku sprawozdania końcowego – za
okres realizacji zadaniaKoszt
całkowityZ tego z
dotacjiZ tego
finansowanych
środków własnych,
środków z innych
źródeł oraz wpłat i
opłat adresatówKoszt
całkowityZ tego z
dotacjiZ tego
Finansowanych
środków własnych,
środków z innych
źródeł oraz wpłat i
opłat adresatów

O
g
ó
ł
e
m


Rozliczenie ze względu na źródło finansowania:Żródło finansowania


Całość zadania ( zgodnie z umową )

Bieżący okres Sprawozdawczy – w przypadku
Sprawozdania końcowego – za okres realizacji
zadania

%

%


Kwota dotacji

Środki własne w tym:


Finansowe

Łączny koszt zadania

100%

100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

……………………………………………………………………………………………………………………

Zestawienie faktur (rachunków):Lp.


Numer
Dokumentu
Księgowego


Numer pozycji
Kosztorysu


Data


Nazwa
Wydatku


Kwota (zł)

Z tego ze
środków
pochodzących
Z dotacji (zł)

Część III. Dodatkowe informacje:

………………………………………………………………………………………………………………

Załączniki:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam (-my),że:

Wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym

Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć wnioskodawcy)


…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

Poświadczenie złożenia sprawozdania:

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Darren Chong

Ekspert ds. kontaktów biznesowych z Azjatami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »