| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/221/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat, a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym lub założycielskim

Na podstawie art. 30 ust. 6   pkt 1   i 2   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami), art 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art, 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005r. w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z   późniejszymi zmianami), w   uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy i   za wysługę lat, a   także warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w   szkołach, placówkach oświatowych i   opiekuńczo-wychowawczych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym lub założycielskim, w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały, który stanowi jej integralną część.  

§   2.  

Traci moc:  

1)   uchwała Nr XXXII/311/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 26 lutego 2009 roku w   sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy i   za wysługę lat a   także warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w   szkołach, placówkach oświatowych i   opiekuńczo-wychowawczych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym lub założycielskim.  

2)   uchwała Nr XXXV/336/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 27 maja 2009 roku w   sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w   sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy i   za wysługę lat a   także warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w   szkołach, placówkach oświatowych i   opiekuńczo-wychowawczych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym lub założycielskim.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/221/12    
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego    
z dnia 29 sierpnia 2012 r.  
 

REGULAMIN  

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy i   za wysługę lat, a   także warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w   szkołach, placówkach oświatowych i   opiekuńczo-wychowawczych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym lub założycielskim.  

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.  

1.   Regulamin niniejszy określa wysokość stawek oraz zasady przyznawania, obliczania i   wypłacania następujących składników wynagrodzenia dla nauczycieli:  

1)   dodatku funkcyjnego,  

2)   dodatku motywacyjnego,  

3)   dodatku za warunki pracy, który obejmuje:  

a)   dodatek za pracę w   trudnych warunkach,  

b)   dodatek za pracę w   warunkach uciążliwych,  

4)   dodatku za wysługę lat,  

5)   za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw.  

2.   Ilekroć w   regulaminie jest mowa o:  

1)   ustawie Karta Nauczyciela - rozumie się ustawę z   dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami),  

2)   ustawie o   systemie oświaty - rozumie się ustawę z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami),  

3)   rozporządzeniu - rozumie się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005 roku w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z   późniejszymi zmianami),  

4)   szkole - rozumie się przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkolno-przedszkolny, zespół szkół, placówkę pracy pozaszkolnej, dla której Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym, a   także placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną lub założoną przez Miasto w   zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy ustawy Karta Nauczyciela,  

5)   nauczycielu - rozumie się nauczyciela, wychowawcę, innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w   szkole, o   której mowa w   ust. 4,  

6)   uczniu - rozumie się także wychowanka,  

7)   opiekunie stażu - rozumie się przez to nauczyciela przydzielonego nauczycielowi odbywającemu staż do udzielania pomocy w   przygotowaniu i   realizacji planu rozwoju zawodowego oraz do opracowania projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu,  

8)   kadrze kierowniczej - rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły oraz inne stanowiska kierownicze określone w   statucie szkoły,  

9)   godzinie ponadwymiarowej - rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,  

10)   godzinie doraźnego zastępstwa - rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w   zastępstwie nieobecnego nauczyciela,  

11)   stawce zasadniczej - rozumie się wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z   tytułem zawodowym magistra z   przygotowaniem pedagogicznym.  

Rozdział 2.
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT  

§   2.  

1.   Wysokość, warunki przyznawania dodatku za wysługę lat określają przepisy ustawy i   rozporządzenia.  

2.   Dodatek za wysługę lat przysługuje również za dni nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z   ubezpieczenia społecznego.  

Rozdział 3.
DODATKI FUNKCYJNE  

§   3.  

1.   Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w   szkole przysługuje miesięcznie dodatek funkcyjny w   wysokości stanowiącej sumę kwot: bazowej i   za każdy oddział w   szkole, naliczany  jako pochodne procentowe stawki zasadniczej.  

2.   Liczbę procent do naliczania kwot: bazowej i   za każdy oddział, o   których mowa w   ust. 1   określa tabela poniżej:  

 


Lp.  


Stanowisko  

Liczba procent do naliczenia kwoty:  


bazowej  

za każdy oddział  

do 12 oddziałów  

13 i   więcej  

1  

2  

3  

4  

5  

1.  

Dyrektor przedszkola  

25%  


2%  


1%  

2.  

Dyrektor szkoły podstawowej, zespołu szkolno-przedszkolnego  

27%  

3.  

Dyrektor gimnazjum, zespołu szkół  

30%  

4.  

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej  

30%  

-  

-  

5.  

Dyrektor placówki pozaszkolnej  

27%  

-  

-  

6.  

Wicedyrektor przedszkola  

12,5%  


1%  


0,5%  

7.  

Wicedyrektor szkoły podstawowej, zespołu szkolno-przedszkolnego  

13,5%  

8.  

Wicedyrektor gimnazjum, zespołu szkół  

15%  

9.  

Kierownik świetlicy szkolnej  

15%  

-  

-  

§   4.  

1.   Dodatek funkcyjny, o   którym mowa w   § 3, przyznaje w   danym roku szkolnym zgodnie z   zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym:  

1)   dyrektorowi szkoły - Prezydent Miasta  

2)   wicedyrektorowi szkoły - Prezydent Miasta  

3)   kierownikowi świetlicy szkolnej - dyrektor szkoły.  

§   5.  

1.   Dodatek funkcyjny  nie przysługuje w   okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w   pracy, w   okresie urlopu dla poratowania zdrowia, za okres urlopu bezpłatnego, w   okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z   innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a   jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.  

2.   Dodatek funkcyjny w   kwocie ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3   miesiącach zastępstwa.  

§   6.  

1.   Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy przysługuje miesięcznie dodatek funkcyjny w   wysokości 0,15% stawki zasadniczej za ucznia.  

2.   Dodatek funkcyjny z   tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły.  

3.   Dodatek funkcyjny, o   którym mowa w   ust. 1   nie przysługuje nauczycielowi w   razie zaprzestania sprawowania funkcji wychowawcy klasy w   trakcie miesiąca lub jej powierzenia w   takim czasie. W   powyższym przypadku nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z   tego tytułu proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji.  

§   7.  

1.   Nauczycielowi, któremu powierzono na podstawie art. 9c ust. 4   ustawy Karta Nauczyciela sprawowanie funkcji opiekuna stażu przysługuje miesięcznie dodatek funkcyjny w   wysokości 2% stawki zasadniczej.  

2.   Prawo do dodatku, o   którym mowa w   ust. 1   ustaje w   chwili zakończenia postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego - w   trybie określonym w   art. 9b ustawy Karta Nauczyciela.  

3.   Dodatek funkcyjny, o   którym mowa w   ust. 1   przydziela dyrektor szkoły.  

4.   Dodatek funkcyjny, o   którym mowa w   ust. 1   nie przysługuje za okres przerw w   odbywaniu stażu przez nauczyciela z   powodów określonych w   art. 9d ust. 5   ustawy Karta Nauczyciela, w   okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w   pracy, w   okresie urlopu dla poratowania zdrowia, za okres urlopu bezpłatnego w   okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z   innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a   jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.  

§   8.  

1.   Nauczyciel, któremu powierzono sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta przysługuje miesięcznie dodatek funkcyjny w   wysokości 15% stawki zasadniczej.  

2.   Dodatek funkcyjny, o   którym mowa w   ust. 1   przyznaje Prezydent Miasta na wniosek Wydziału Edukacji.  

3.   Dodatek funkcyjny, o   którym mowa w   ust. 1   nie przysługuje w   okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w   pracy, w   okresie urlopu dla poratowania zdrowia, za okres urlopu bezpłatnego, w   okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z   innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a   jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.  

§   9.  

Przy  zbiegu praw do dodatku funkcyjnego z   kilku tytułów wypłaca się wszystkie dodatki łącznie.  

Rozdział 4.
DODATEK MOTYWACYJNY  

§   10.  

1.   Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi uwzględniając warunki określone w   § 6   rozporządzenia.  

2.   Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczyciela brane są pod uwagę:  

1)   udokumentowana działalność oraz osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i   opiekuńcze, w   tym:  

a)   wyniki klasyfikacji, sprawdzianów oraz egzaminów kończących dany etap edukacyjny,  

b)   osiągnięcia w   pracy z   uczniami zdolnymi lub uczniami mającymi trudności w   nauce,  

c)   osiągnięcia uczniów w   konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych oraz przeglądach artystycznych,  

d)   prowadzenie działalności wychowawczej i   opiekuńczej w   szkole,  

e)   podejmowanie innowacyjnych metod działania w   zakresie nauczania, wychowania oraz opieki,  

f)   organizowanie imprez szkolnych oraz konkursów i   zawodów sportowych,  

g)   działalność mająca na celu zapobieganie i   zwalczanie patologii społecznych wśród dzieci i   młodzieży,  

2)   jakość świadczonej pracy związanej z   dodatkowymi zadaniami lub zajęciami:  

a)   wzbogacanie własnego warsztatu pracy,  

b)   podnoszenie kwalifikacji i   samokształcenie,  

c)   organizowanie i   rozwijanie różnych form współdziałania szkół,  

3)   ocena pracy nauczyciela,  

4)   zaangażowanie w   realizację czynności i   zajęć wynikających z   zadań statutowych szkoły,  

5)   wprowadzanie innowacji i   eksperymentów pedagogicznych,  

6)   współpraca z   rodzicami i   środowiskiem lokalnym,  

7)   przestrzeganie dyscypliny pracy oraz sumienne wywiązywanie się z   nałożonych obowiązków.  

§   11.  

1.   Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły uwzględnia się kryteria, o   których mowa w   § 10 oraz osobisty wkład pracy w   zakresie organizacji i   zarządzania szkołą nie wynikający z   obowiązków dyrektora określonych w   ustawie o   systemie oświaty, w   szczególności:  

1)   osiągane wyniki dydaktyczne przez uczniów szkoły, w   tym ze sprawdzianów i   egzaminów kończących dany etap edukacyjny,  

2)   osiągnięcia uczniów w   olimpiadach, konkursach przedmiotowych i   zawodach sportowych,  

3)   podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły,  

4)   wzorowe organizowanie uroczystości szkolnych i   środowiskowych,  

5)   współpraca ze środowiskiem oraz instytucjami lokalnymi,  

6)   prawidłowa polityka kadrowa oraz realizacja zadań szkoły wynikających z   przepisów prawa oświatowego,  

7)   tworzenie właściwych i   bezpiecznych warunków do nauczania i   wychowania oraz rozwoju ucznia,  

8)   właściwe i   oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w   tym pochodzących z   Unii Europejskiej oraz ich właściwe wykorzystanie na cele szkoły,  

9)   estetykę i   utrzymanie obiektu szkolnego w   należytym porządku, w   tym stanu technicznego urządzeń i   obiektu oraz nadzór i   realizację bieżących remontów,  

10)   przestrzeganie dyscypliny budżetowej w   ramach zatwierdzonego budżetu.  

§   12.  

1.   Dodatku motywacyjnego nie przyznaje się nauczycielowi:  

1)   który, otrzymał negatywną ocenę pracy,  

2)   w stosunku, do którego organ nadzoru pedagogicznego zgłosił zastrzeżenia w   sprawie funkcjonowania kierowanej przez niego szkoły,  

3)   w stosunku, do którego organ prowadzący stwierdził uchybienia w   działalności kierowanej przez niego szkoły w   zakresie spraw administracyjnych i   finansowych określonych w   ustawie o   systemie oświaty.  

§   13.  

1.   Dodatek motywacyjny ustala się w   wysokości:  

1)   do 50% stawki zasadniczej miesięcznie nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły,  

2)   do 25% stawki zasadniczej miesięcznie nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły,  

3)   do 20% stawki zasadniczej miesięcznie nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownika świetlicy szkolnej i   nauczycielowi szkoły.  

§   14.  

1.   Wysokość dodatku motywacyjnego w   przedziałach określonych w   § 13 przyznaje:  

a)   nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły - Prezydent Miasta na wniosek Wydziału Edukacji,  

b)   nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły - dyrektor szkoły,  

c)   nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownika świetlicy szkolnej oraz pozostałym nauczycielom szkoły - dyrektor szkoły.  

2.   Dodatek motywacyjny przyznaje się na okresy od 1   stycznia do 31 sierpnia i   od 1   września do 31 grudnia.  

3.   Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi po raz pierwszy po roku pracy w   danej szkole, za wyjątkiem nauczycieli przeniesionych w   trybie art. 18 ustawy Karta Nauczyciela.  

Rozdział 5.
WYNAGRODZENIE ZA WARUNKI PRACY  

§   15.  

1.   Nauczycielowi przysługują dodatki za pracę w   warunkach trudnych, uciążliwych.  

2.   Wysokość dodatku za warunki pracy, o   którym mowa w   ust. 1   uzależniona jest od:  

1)   stopnia trudności, uciążliwości realizowanych prac lub zajęć,  

2)   wymiaru czasu pracy w   warunkach, o   których mowa w   ust. 1.  

3.   Wykaz trudnych i   uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania z   tego tytułu dodatku określają odrębne przepisy.  

4.   Ustala się trzy kategorie zatrudnienia, które uprawniają do dodatku za pracę w   trudnych i   uciążliwych warunkach, w   wysokości:  

1)   I kategoria - 5% stawki zasadniczej,  

2)   II kategoria - 10% stawki zasadniczej,  

3)   III kategoria - 15% stawki zasadniczej.  

5.   Zgodnie z   wykazem prac ustalonym w   rozporządzeniu za pracę w   trudnych warunkach, w   szkołach, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym, w   wysokości określonej w   poszczególnych kategoriach, o   których mowa w   ust. 4   uprawnionym do dodatku jest nauczyciel który:  

1)   prowadzi indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - kat. III,  

2)   zajmuje stanowisko wychowawcy świetlicy profilaktyczno-wychowawczej - kat. II,  

3)   prowadzi zajęcia dydaktyczne w   klasach przysposabiających do pracy zawodowej - kat. I.  

6.   Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje również nauczycielowi:  

1)   prowadzącemu zajęcia w   klasach łączonych w   szkołach podstawowych, w   wysokości 15% stawki zasadniczej,  

2)   prowadzącemu zajęcia dydaktyczne dwujęzyczne w   oddziałach dwujęzycznych, w   wysokości 40% stawki zasadniczej.  

§   16.  

Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom za faktycznie przepracowane godziny pracy oraz za okres niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.  

§   17.  

1.   Dodatek za prace w   warunkach uciążliwych w   wysokości ustalonej dla odpowiedniej kategorii określonej w   § 15 ust. 4   przyznaje się nauczycielowi, który:  

1)   prowadzi zajęcia dydaktyczne z   dziećmi i   młodzieżą, których stopień niepełnosprawności został określony w   § 2   rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 1   lutego 2002 roku w   sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u   osób w   wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162 z   późniejszymi zmianami) - kat. II.  

2)   prowadzi zajęcia w   oddziałach w   publicznych zakładach opieki zdrowotnej - kat. II.  

2.   Dodatek za pracę w   warunkach uciążliwych określonych w   ust. 1   oraz za pracę w   warunkach trudnych, określonych w   § 15 ust. 5   pkt. 1   przysługuje nauczycielowi w   odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w   warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru godzin lub jeżeli jest zatrudniony w   niepełnym wymiarze godzin.  

§   18.  

Wysokość dodatku za warunki pracy z   uwzględnieniem warunków, o   których mowa w   § 15 ust. 2   ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły, a   dla dyrektora szkoły Prezydent Miasta.  

Rozdział 6.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I   DORAŹNYCH ZASTĘPSTW  

§   19.  

1.   Wynagrodzenie za 1   godzinę ponadwymiarową oblicza się, dzieląc odpowiednią, minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela określoną w   tabeli, stanowiącą załącznik do w/w rozporządzenia MEN przez miesięczną liczbę godzin, będącą iloczynem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (określonego w   art. 42 ust. 3   Karty Nauczyciela lub na podstawie art. 42 ust. 7) przez 4,16 - z   zaokrągleniem do pełnych godzin, w   ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a   co najmniej 0,5 godziny liczby się za pełną godzinę.  

2.   Wynagrodzenie za 1   godzinę doraźnych zastępstw ustala się na zasadach określonych w   ust. 1   jeżeli są realizowane zgodnie z   tygodniowym planem zajęć.  

§   20.  

1.   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w   arkuszu organizacyjnym:  

1)   nie przysługuje za dni, w   których nauczyciel nie realizuje zajęć z   powodu przerw przewidzianych przepisami o   organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w   środku tygodnia, za dni usprawiedliwionej nieobecności w   pracy oraz powziętej informacji o   nieobecności dziecka nauczanego indywidualnie.  

2)   przysługuje za dni, w   których nauczyciel nie mógł realizować zajęć z   przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w   szczególności w   związku z:  

a)   zawieszeniem zajęć z   powodu epidemii lub mrozów,  

b)   wyjazdu dzieci na wycieczki lub imprezy,  

c)   nie zgłoszoną nieobecnością dziecka nauczanego indywidualnie.  

2.   Nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych miejscowości w   ramach "zielonych szkół" otrzymują wynagrodzenie w   takiej wysokości jakby prowadzili zajęcia w   szkole, w   ilości przydzielonej w   arkuszu organizacyjnym i   za sprawowanie opieki nad dziećmi, jak za 10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo proporcjonalnie do ilości tygodni trwania "zielonej szkoły".  

3.   Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w   dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i   opiekuńczych nie przysługuje z   tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.  

4.   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz dodatki za warunki pracy wypłaca się z   dołu, czyli po upływie miesiąca za który przysługuje.  

Rozdział 7.
NAGRODY  

§   21.  

Kryteria i   tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta oraz Dyrektora Szkoły dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze określa odrębna uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w   przedmiotowej sprawie.  

Rozdział 8.
PRZEPISY KOŃCOWE  

§   22.  

Środki finansowe na zabezpieczenie składników wynagrodzenia w   granicach określonych niniejszym regulaminem dla nauczycieli szkół, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym określi Prezydent Miasta, w   ramach uchwalonego budżetu.  

§   23.  

1.   Wynagrodzenie nauczycieli urlopowanych do pracy w   związkach zawodowych określają odrębne przepisy.  

2.   W sytuacjach nie unormowanych w   niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela i   ustawy Kodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wojtowicz-Janicka

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »