| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/221/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat, a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym lub założycielskim

Na podstawie art. 30 ust. 6   pkt 1   i 2   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami), art 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art, 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005r. w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z   późniejszymi zmianami), w   uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy i   za wysługę lat, a   także warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w   szkołach, placówkach oświatowych i   opiekuńczo-wychowawczych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym lub założycielskim, w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały, który stanowi jej integralną część.  

§   2.  

Traci moc:  

1)   uchwała Nr XXXII/311/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 26 lutego 2009 roku w   sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy i   za wysługę lat a   także warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w   szkołach, placówkach oświatowych i   opiekuńczo-wychowawczych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym lub założycielskim.  

2)   uchwała Nr XXXV/336/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 27 maja 2009 roku w   sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w   sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy i   za wysługę lat a   także warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w   szkołach, placówkach oświatowych i   opiekuńczo-wychowawczych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym lub założycielskim.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/221/12    
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego    
z dnia 29 sierpnia 2012 r.  
 

REGULAMIN  

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy i   za wysługę lat, a   także warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w   szkołach, placówkach oświatowych i   opiekuńczo-wychowawczych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym lub założycielskim.  

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.  

1.   Regulamin niniejszy określa wysokość stawek oraz zasady przyznawania, obliczania i   wypłacania następujących składników wynagrodzenia dla nauczycieli:  

1)   dodatku funkcyjnego,  

2)   dodatku motywacyjnego,  

3)   dodatku za warunki pracy, który obejmuje:  

a)   dodatek za pracę w   trudnych warunkach,  

b)   dodatek za pracę w   warunkach uciążliwych,  

4)   dodatku za wysługę lat,  

5)   za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw.  

2.   Ilekroć w   regulaminie jest mowa o:  

1)   ustawie Karta Nauczyciela - rozumie się ustawę z   dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami),  

2)   ustawie o   systemie oświaty - rozumie się ustawę z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami),  

3)   rozporządzeniu - rozumie się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005 roku w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z   późniejszymi zmianami),  

4)   szkole - rozumie się przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkolno-przedszkolny, zespół szkół, placówkę pracy pozaszkolnej, dla której Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym, a   także placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną lub założoną przez Miasto w   zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy ustawy Karta Nauczyciela,  

5)   nauczycielu - rozumie się nauczyciela, wychowawcę, innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w   szkole, o   której mowa w   ust. 4,  

6)   uczniu - rozumie się także wychowanka,  

7)   opiekunie stażu - rozumie się przez to nauczyciela przydzielonego nauczycielowi odbywającemu staż do udzielania pomocy w   przygotowaniu i   realizacji planu rozwoju zawodowego oraz do opracowania projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu,  

8)   kadrze kierowniczej - rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły oraz inne stanowiska kierownicze określone w   statucie szkoły,  

9)   godzinie ponadwymiarowej - rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,  

10)   godzinie doraźnego zastępstwa - rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w   zastępstwie nieobecnego nauczyciela,  

11)   stawce zasadniczej - rozumie się wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z   tytułem zawodowym magistra z   przygotowaniem pedagogicznym.  

Rozdział 2.
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT  

§   2.  

1.   Wysokość, warunki przyznawania dodatku za wysługę lat określają przepisy ustawy i   rozporządzenia.  

2.   Dodatek za wysługę lat przysługuje również za dni nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z   ubezpieczenia społecznego.  

Rozdział 3.
DODATKI FUNKCYJNE  

§   3.  

1.   Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w   szkole przysługuje miesięcznie dodatek funkcyjny w   wysokości stanowiącej sumę kwot: bazowej i   za każdy oddział w   szkole, naliczany  jako pochodne procentowe stawki zasadniczej.  

2.   Liczbę procent do naliczania kwot: bazowej i   za każdy oddział, o   których mowa w   ust. 1   określa tabela poniżej:  

 


Lp.  


Stanowisko  

Liczba procent do naliczenia kwoty:  


bazowej  

za każdy oddział  

do 12 oddziałów  

13 i   więcej  

1  

2  

3  

4  

5  

1.  

Dyrektor przedszkola  

25%  


2%  


1%  

2.  

Dyrektor szkoły podstawowej, zespołu szkolno-przedszkolnego  

27%  

3.  

Dyrektor gimnazjum, zespołu szkół  

30%  

4.  

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej  

30%  

-  

-  

5.  

Dyrektor placówki pozaszkolnej  

27%  

-  

-  

6.  

Wicedyrektor przedszkola  

12,5%  


1%  


0,5%  

7.  

Wicedyrektor szkoły podstawowej, zespołu szkolno-przedszkolnego  

13,5%  

8.  

Wicedyrektor gimnazjum, zespołu szkół  

15%  

9.  

Kierownik świetlicy szkolnej  

15%  

-  

-  

§   4.  

1.   Dodatek funkcyjny, o   którym mowa w   § 3, przyznaje w   danym roku szkolnym zgodnie z   zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym:  

1)   dyrektorowi szkoły - Prezydent Miasta  

2)   wicedyrektorowi szkoły - Prezydent Miasta  

3)   kierownikowi świetlicy szkolnej - dyrektor szkoły.  

§   5.  

1.   Dodatek funkcyjny  nie przysługuje w   okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w   pracy, w   okresie urlopu dla poratowania zdrowia, za okres urlopu bezpłatnego, w   okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z   innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a   jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.  

2.   Dodatek funkcyjny w   kwocie ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3   miesiącach zastępstwa.  

§   6.  

1.   Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy przysługuje miesięcznie dodatek funkcyjny w   wysokości 0,15% stawki zasadniczej za ucznia.  

2.   Dodatek funkcyjny z   tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły.  

3.   Dodatek funkcyjny, o   którym mowa w   ust. 1   nie przysługuje nauczycielowi w   razie zaprzestania sprawowania funkcji wychowawcy klasy w   trakcie miesiąca lub jej powierzenia w   takim czasie. W   powyższym przypadku nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z   tego tytułu proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji.  

§   7.  

1.   Nauczycielowi, któremu powierzono na podstawie art. 9c ust. 4   ustawy Karta Nauczyciela sprawowanie funkcji opiekuna stażu przysługuje miesięcznie dodatek funkcyjny w   wysokości 2% stawki zasadniczej.  

2.   Prawo do dodatku, o   którym mowa w   ust. 1   ustaje w   chwili zakończenia postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego - w   trybie określonym w   art. 9b ustawy Karta Nauczyciela.  

3.   Dodatek funkcyjny, o   którym mowa w   ust. 1   przydziela dyrektor szkoły.  

4.   Dodatek funkcyjny, o   którym mowa w   ust. 1   nie przysługuje za okres przerw w   odbywaniu stażu przez nauczyciela z   powodów określonych w   art. 9d ust. 5   ustawy Karta Nauczyciela, w   okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w   pracy, w   okresie urlopu dla poratowania zdrowia, za okres urlopu bezpłatnego w   okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z   innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a   jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.  

§   8.  

1.   Nauczyciel, któremu powierzono sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta przysługuje miesięcznie dodatek funkcyjny w   wysokości 15% stawki zasadniczej.  

2.   Dodatek funkcyjny, o   którym mowa w   ust. 1   przyznaje Prezydent Miasta na wniosek Wydziału Edukacji.  

3.   Dodatek funkcyjny, o   którym mowa w   ust. 1   nie przysługuje w   okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w   pracy, w   okresie urlopu dla poratowania zdrowia, za okres urlopu bezpłatnego, w   okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z   innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a   jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.  

§   9.  

Przy  zbiegu praw do dodatku funkcyjnego z   kilku tytułów wypłaca się wszystkie dodatki łącznie.  

Rozdział 4.
DODATEK MOTYWACYJNY  

§   10.  

1.   Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi uwzględniając warunki określone w   § 6   rozporządzenia.  

2.   Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczyciela brane są pod uwagę:  

1)   udokumentowana działalność oraz osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i   opiekuńcze, w   tym:  

a)   wyniki klasyfikacji, sprawdzianów oraz egzaminów kończących dany etap edukacyjny,  

b)   osiągnięcia w   pracy z   uczniami zdolnymi lub uczniami mającymi trudności w   nauce,  

c)   osiągnięcia uczniów w   konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych oraz przeglądach artystycznych,  

d)   prowadzenie działalności wychowawczej i   opiekuńczej w   szkole,  

e)   podejmowanie innowacyjnych metod działania w   zakresie nauczania, wychowania oraz opieki,  

f)   organizowanie imprez szkolnych oraz konkursów i   zawodów sportowych,  

g)   działalność mająca na celu zapobieganie i   zwalczanie patologii społecznych wśród dzieci i   młodzieży,  

2)   jakość świadczonej pracy związanej z   dodatkowymi zadaniami lub zajęciami:  

a)   wzbogacanie własnego warsztatu pracy,  

b)   podnoszenie kwalifikacji i   samokształcenie,  

c)   organizowanie i   rozwijanie różnych form współdziałania szkół,  

3)   ocena pracy nauczyciela,  

4)   zaangażowanie w   realizację czynności i   zajęć wynikających z   zadań statutowych szkoły,  

5)   wprowadzanie innowacji i   eksperymentów pedagogicznych,  

6)   współpraca z   rodzicami i   środowiskiem lokalnym,  

7)   przestrzeganie dyscypliny pracy oraz sumienne wywiązywanie się z   nałożonych obowiązków.  

§   11.  

1.   Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły uwzględnia się kryteria, o   których mowa w   § 10 oraz osobisty wkład pracy w   zakresie organizacji i   zarządzania szkołą nie wynikający z   obowiązków dyrektora określonych w   ustawie o   systemie oświaty, w   szczególności:  

1)   osiągane wyniki dydaktyczne przez uczniów szkoły, w   tym ze sprawdzianów i   egzaminów kończących dany etap edukacyjny,  

2)   osiągnięcia uczniów w   olimpiadach, konkursach przedmiotowych i   zawodach sportowych,  

3)   podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły,  

4)   wzorowe organizowanie uroczystości szkolnych i   środowiskowych,  

5)   współpraca ze środowiskiem oraz instytucjami lokalnymi,  

6)   prawidłowa polityka kadrowa oraz realizacja zadań szkoły wynikających z   przepisów prawa oświatowego,  

7)   tworzenie właściwych i   bezpiecznych warunków do nauczania i   wychowania oraz rozwoju ucznia,  

8)   właściwe i   oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w   tym pochodzących z   Unii Europejskiej oraz ich właściwe wykorzystanie na cele szkoły,  

9)   estetykę i   utrzymanie obiektu szkolnego w   należytym porządku, w   tym stanu technicznego urządzeń i   obiektu oraz nadzór i   realizację bieżących remontów,  

10)   przestrzeganie dyscypliny budżetowej w   ramach zatwierdzonego budżetu.  

§   12.  

1.   Dodatku motywacyjnego nie przyznaje się nauczycielowi:  

1)   który, otrzymał negatywną ocenę pracy,  

2)   w stosunku, do którego organ nadzoru pedagogicznego zgłosił zastrzeżenia w   sprawie funkcjonowania kierowanej przez niego szkoły,  

3)   w stosunku, do którego organ prowadzący stwierdził uchybienia w   działalności kierowanej przez niego szkoły w   zakresie spraw administracyjnych i   finansowych określonych w   ustawie o   systemie oświaty.  

§   13.  

1.   Dodatek motywacyjny ustala się w   wysokości:  

1)   do 50% stawki zasadniczej miesięcznie nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły,  

2)   do 25% stawki zasadniczej miesięcznie nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły,  

3)   do 20% stawki zasadniczej miesięcznie nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownika świetlicy szkolnej i   nauczycielowi szkoły.  

§   14.  

1.   Wysokość dodatku motywacyjnego w   przedziałach określonych w   § 13 przyznaje:  

a)   nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły - Prezydent Miasta na wniosek Wydziału Edukacji,  

b)   nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły - dyrektor szkoły,  

c)   nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownika świetlicy szkolnej oraz pozostałym nauczycielom szkoły - dyrektor szkoły.  

2.   Dodatek motywacyjny przyznaje się na okresy od 1   stycznia do 31 sierpnia i   od 1   września do 31 grudnia.  

3.   Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi po raz pierwszy po roku pracy w   danej szkole, za wyjątkiem nauczycieli przeniesionych w   trybie art. 18 ustawy Karta Nauczyciela.  

Rozdział 5.
WYNAGRODZENIE ZA WARUNKI PRACY  

§   15.  

1.   Nauczycielowi przysługują dodatki za pracę w   warunkach trudnych, uciążliwych.  

2.   Wysokość dodatku za warunki pracy, o   którym mowa w   ust. 1   uzależniona jest od:  

1)   stopnia trudności, uciążliwości realizowanych prac lub zajęć,  

2)   wymiaru czasu pracy w   warunkach, o   których mowa w   ust. 1.  

3.   Wykaz trudnych i   uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania z   tego tytułu dodatku określają odrębne przepisy.  

4.   Ustala się trzy kategorie zatrudnienia, które uprawniają do dodatku za pracę w   trudnych i   uciążliwych warunkach, w   wysokości:  

1)   I kategoria - 5% stawki zasadniczej,  

2)   II kategoria - 10% stawki zasadniczej,  

3)   III kategoria - 15% stawki zasadniczej.  

5.   Zgodnie z   wykazem prac ustalonym w   rozporządzeniu za pracę w   trudnych warunkach, w   szkołach, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym, w   wysokości określonej w   poszczególnych kategoriach, o   których mowa w   ust. 4   uprawnionym do dodatku jest nauczyciel który:  

1)   prowadzi indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - kat. III,  

2)   zajmuje stanowisko wychowawcy świetlicy profilaktyczno-wychowawczej - kat. II,  

3)   prowadzi zajęcia dydaktyczne w   klasach przysposabiających do pracy zawodowej - kat. I.  

6.   Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje również nauczycielowi:  

1)   prowadzącemu zajęcia w   klasach łączonych w   szkołach podstawowych, w   wysokości 15% stawki zasadniczej,  

2)   prowadzącemu zajęcia dydaktyczne dwujęzyczne w   oddziałach dwujęzycznych, w   wysokości 40% stawki zasadniczej.  

§   16.  

Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom za faktycznie przepracowane godziny pracy oraz za okres niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.  

§   17.  

1.   Dodatek za prace w   warunkach uciążliwych w   wysokości ustalonej dla odpowiedniej kategorii określonej w   § 15 ust. 4   przyznaje się nauczycielowi, który:  

1)   prowadzi zajęcia dydaktyczne z   dziećmi i   młodzieżą, których stopień niepełnosprawności został określony w   § 2   rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 1   lutego 2002 roku w   sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u   osób w   wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162 z   późniejszymi zmianami) - kat. II.  

2)   prowadzi zajęcia w   oddziałach w   publicznych zakładach opieki zdrowotnej - kat. II.  

2.   Dodatek za pracę w   warunkach uciążliwych określonych w   ust. 1   oraz za pracę w   warunkach trudnych, określonych w   § 15 ust. 5   pkt. 1   przysługuje nauczycielowi w   odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w   warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru godzin lub jeżeli jest zatrudniony w   niepełnym wymiarze godzin.  

§   18.  

Wysokość dodatku za warunki pracy z   uwzględnieniem warunków, o   których mowa w   § 15 ust. 2   ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły, a   dla dyrektora szkoły Prezydent Miasta.  

Rozdział 6.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I   DORAŹNYCH ZASTĘPSTW  

§   19.  

1.   Wynagrodzenie za 1   godzinę ponadwymiarową oblicza się, dzieląc odpowiednią, minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela określoną w   tabeli, stanowiącą załącznik do w/w rozporządzenia MEN przez miesięczną liczbę godzin, będącą iloczynem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (określonego w   art. 42 ust. 3   Karty Nauczyciela lub na podstawie art. 42 ust. 7) przez 4,16 - z   zaokrągleniem do pełnych godzin, w   ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a   co najmniej 0,5 godziny liczby się za pełną godzinę.  

2.   Wynagrodzenie za 1   godzinę doraźnych zastępstw ustala się na zasadach określonych w   ust. 1   jeżeli są realizowane zgodnie z   tygodniowym planem zajęć.  

§   20.  

1.   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w   arkuszu organizacyjnym:  

1)   nie przysługuje za dni, w   których nauczyciel nie realizuje zajęć z   powodu przerw przewidzianych przepisami o   organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w   środku tygodnia, za dni usprawiedliwionej nieobecności w   pracy oraz powziętej informacji o   nieobecności dziecka nauczanego indywidualnie.  

2)   przysługuje za dni, w   których nauczyciel nie mógł realizować zajęć z   przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w   szczególności w   związku z:  

a)   zawieszeniem zajęć z   powodu epidemii lub mrozów,  

b)   wyjazdu dzieci na wycieczki lub imprezy,  

c)   nie zgłoszoną nieobecnością dziecka nauczanego indywidualnie.  

2.   Nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych miejscowości w   ramach "zielonych szkół" otrzymują wynagrodzenie w   takiej wysokości jakby prowadzili zajęcia w   szkole, w   ilości przydzielonej w   arkuszu organizacyjnym i   za sprawowanie opieki nad dziećmi, jak za 10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo proporcjonalnie do ilości tygodni trwania "zielonej szkoły".  

3.   Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w   dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i   opiekuńczych nie przysługuje z   tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.  

4.   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz dodatki za warunki pracy wypłaca się z   dołu, czyli po upływie miesiąca za który przysługuje.  

Rozdział 7.
NAGRODY  

§   21.  

Kryteria i   tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta oraz Dyrektora Szkoły dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze określa odrębna uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w   przedmiotowej sprawie.  

Rozdział 8.
PRZEPISY KOŃCOWE  

§   22.  

Środki finansowe na zabezpieczenie składników wynagrodzenia w   granicach określonych niniejszym regulaminem dla nauczycieli szkół, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym określi Prezydent Miasta, w   ramach uchwalonego budżetu.  

§   23.  

1.   Wynagrodzenie nauczycieli urlopowanych do pracy w   związkach zawodowych określają odrębne przepisy.  

2.   W sytuacjach nie unormowanych w   niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela i   ustawy Kodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »