| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/414/12 Rady Miasta Zabrze

z dnia 15 października 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/607/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Zabrze, w których wykonano remont elewacji

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990   roku o   samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7   ust. 3   i   art. 20 b ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (t. j. - Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) w   związku z   art. 2   pkt 7   i pkt 10, art. 3, art. 5   i art. 7   ust. 3, art. 37 ust. 1   i 2a ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004r. o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. - Dz.   U. z   2007r. Nr 59, poz. 404   ze zm.) oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z   dnia 15   grudnia 2006r. w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu o   pomocy de minimis, oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2010 roku w   sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis (Dz. U. z   2010r. Nr 53, poz. 311) na   wniosek Prezydenta Miasta Zabrze  

Rada Miasta Zabrze  
uchwala:  

§   1.   W Uchwale Nr XLV/607/09 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 16 listopada 2009r. w   sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Zabrze, w   których wykonano remont elewacji, dokonuje się następujących zmian:  

-   § 2   ust. 3   otrzymuje nowe brzmienie: Kosztami kwalifikującymi się do objęcia zwolnieniem od podatku od nieruchomości są koszty poniesione przez podatnika na remont, tj.   koszty materiałów, usług budowlanych i   wykonania dokumentacji. W   przypadku kiedy przedmiotem remontu budynku lub jego części były także inne niż elewacja elementy to podatnik zobowiązany jest do udokumentowania kosztów związanych wyłącznie z   remontem elewacji,  

-   w § 3   ust. 2   dodaje się punkt c), który otrzymuje brzmienie: remont całej elewacji odbył się po 1   stycznia 2010r.,  

-   w § 3   dopisuje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie: Jeżeli spełnienie wszystkich warunków określonych w   niniejszej uchwale nastąpi w   okresie późniejszym niż rok, w   którym zakończono remont elewacji zwolnienie będzie przysługiwało od dnia 1   stycznia roku podatkowego następującego po roku, w   którym podatnik spełnił wszystkie warunki określone w   niniejszej uchwale z   uwzględnieniem § 4   ust.1,  

-   § 4   ust. 1   otrzymuje nowe brzmienie: Zwolnienie od podatku od nieruchomości z   uwzględnieniem § 3   ust. 4   będzie przysługiwało odpowiednio:  

-   w przypadku zakończenia remontu w   2010r. do 2017r.  

-   w przypadku zakończenia remontu w   2011r. do 2018r.  

-   w przypadku zakończenia remontu w   2012r. do 2019r.  

-   w przypadku zakończenia remontu w   2013r. do 2020r.  

-   w § 4   dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: Wysokość zwolnienia nie może przekroczyć 50 % sfinansowanych z   własnych środków i   udokumentowanych wydatków na przeprowadzenie remontu elewacji,  

-   § 5   ust. 1   otrzymuje nowe brzmienie: Zwolnienie od podatku od nieruchomości, na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania może stanowić pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z   rozporządzeniem Komisji (WE) nr   1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006r. w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu do pomocy de   minimis (Dz. U. UE 379 z   28.12.2006r.),  

-   wykreśla się § 6,  

-   § 7   ust. 1   pkt c) otrzymuje nowe brzmienie: Informację o   zakończeniu remontu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2   do niniejszej uchwały,  

-   § 7   ust. 1   pkt f) otrzymuje nowe brzmienie: Kserokopie dokumentów potwierdzających początkowy dzień inwestycji (np. dziennik budowy jeżeli został wydany, protokół zdawczo-odbiorczy),  

-   w § 7   ust. 1   dodaje się pkt g), który otrzymuje brzmienie: Kserokopie uzyskanych pozwoleń, uzgodnień lub zgłoszeń,  

-   § 7   ust. 2   pkt c) otrzymuje nowe brzmienie: Informację o   zakończeniu remontu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2   do niniejszej uchwały,  

-   § 7   ust. 2   pkt h) otrzymuje nowe brzmienie: Kserokopie dokumentów potwierdzających początkowy dzień inwestycji (np. dziennik budowy jeżeli został wydany, protokół zdawczo – odbiorczy),  

-   § 10 otrzymuje nowe brzmienie: Prezydent Miasta Zabrze przedstawi Radzie Miasta Zabrze informację na temat zastosowania zwolnień w   podatku od nieruchomości, w   terminie do 31 marca za poprzedni rok.  

-   w załączniku Nr 2, wykreśla się zwrot: Zgłaszam do odbioru wykonanie prac przedstawionych we wniosku z   dnia ………. o   przyznanie zwolnienia od podatku od nieruchomości. /data wniosku/.  

§   2.   Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wydra

Specjalista w dziedzinie dotacji unijnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »