| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/190/12 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu jej udzielania i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 164 ust. 5 c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t.), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Spółka wodna może uzyskać z budżetu Gminy Zebrzydowice dotację celową, zwaną dalej dotacją.

2. Udzielona dotacja nie może przekroczyć 90 % kosztów realizacji zadania.

3. Warunkiem udzielenia spółce wodnej dotacji, o której mowa w pkt 1 jest zaplanowanie wydatku w budżecie Gminy, a następnie zawarcie umowy.

§ 2. 1. Przyznanie dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1 następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

a) pełną nazwę wnioskodawcy,

b) adres wnioskodawcy,

c) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

d) numer rachunku bankowego,

e) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

f)               wielkość wnioskowanej dotacji,

g) szczegółowy opis zadania,

h) termin i miejsce realizacji zadania,

i)               harmonogram realizacji zadania,

j)               kosztorys przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,

k) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Do wniosku należy dołączyć:

a) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy,

b) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku,

c) potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej za rok, w którym wnioskuje oudzielenie dotacji.

5. Wójt Gminy Zebrzydowice może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów bądź informacji.

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Wójt Gminy Zebrzydowice wzywa wnioskodawcę w wyznaczonym terminie do ich usunięcia lub do uzupełnienia wniosku.

7. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 3. 1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Zebrzydowice po uzyskaniu opinii Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice, mając na względzie wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy oraz ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę.

2. Wójt Gminy Zebrzydowice zawiadamia wnioskodawcę o przyznaniu dotacji i terminie spisania umowy.

§ 4. 1. Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:

a) pełną nazwę spółki,

b) adres,

c) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

d) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

e) wielkość rozliczanej dotacji,

f)               szczegółowy opis zrealizowanego zadania,

g) termin i miejsce realizacji zadania,

h) harmonogram zrealizowanego zadania,

i)               zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł ich finansowania,

j)               podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Do sprawozdania należy dołączyć:

a) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji,

b) uwierzytelnione kserokopie protokołu odbioru robót, jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wymagane było sporządzenie protokołu.

§ 5. 1. Udzielona dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu w terminie do 31 stycznia następnego roku.

2. W przypadku, gdy okres realizacji zadania jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana dotacja lub jej część podlega zwrotowi w terminie 15 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

3. Od kwoty dotacji zwróconych po terminach określonych w ust. 1 i 2 nalicza się odsetki w wysokości określonej dla zaległości podatkowej, począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu, określonych w ust. 1 i 2.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


Bogdan Szuścik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/190/12
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 25 października 2012 r.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej

I. Dane wnioskodawcy

1. Nazwa wnioskodawcy……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. Adres wnioskodawcy ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Data i numer wpisu do katastru wodnego ………………………………………………………………

4. Numer rachunku bankowego ……………………………………………………………………………

5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

II. Wielkość wnioskowanej dotacji:

1. Wnioskowana kwota dotacji :……………………………………………………………………………

2. Słownie :…………………………………………………………………………………………………

III. Opis zadania przeznaczonego do realizacji z wnioskowanej dotacji:

1. Zakres przedmiotowy zadania……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania……………………………………………………………………

3. Termin i miejsce realizacji zadania………………………………………………………………………

4. Harmonogram realizacji zadania

Okres realizacji

Rodzaj podejmowanych działań


IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:

1. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:

Rodzaj planowanych wydatków

Łączna wartość planowanych wydatków

w tym
sfinansowanych z dotacji


sfinansowanych ze
środków własnych

2. Zestawienie źródeł finansowania zadania:

Źródła finansowania zadania

Łączna wartość planowanych wydatków

Udział poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wartości zdania w %

Wnioskowana dotacja

Środki własne

Inne

Razem

100 %

V. Dodatkowe uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

VI. Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Załączniki:

1. Aktualny odpis dokumentów rejestrowych

2. Statut

3. Oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku,

4. Potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/190/12
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 25 października 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji zadania

I. Dane podmiotu rozliczającego dotacje:

1. Nazwa………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2. Adres ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

3. Data i numer wpisu do katastru wodnego:…………………………………………………………………

4. Nr rachunku bankowego :…………………………………………………………………………………

5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu rozliczającego dotację: ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

II. Wielkość rozliczanej dotacji:

1. Rozliczana kwota dotacji : …………………………………………………………………………………

2. Słownie: ……………………………………………………………………………………………………

III. Opis zrealizowanego zadania z uzyskanej dotacji:

1. Zakres przedmiotowy zrealizowanego zadania :……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2. Osiągnięte rezultaty realizacji zadania :……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

3. Termin i miejsce realizacji zadania…………………………………………………………………………

4. Harmonogram realizacji zadania

Okres realizacji

Rodzaj podejmowanych działań

IV. Kalkulacja poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:

1. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków związanych z realizacją zadania sfinansowanych z dotacji:

Nr dokumentu

Data wystawienia dokumentu

Rodzaj wydatku

Kwota wydatku

W tym

Sfinansowany z dotacji

Sfinansowany ze środków własnych

Razem

2. Kalkulacja poniesionych kosztów realizacji zadania:

Rodzaj poniesionych wydatków

Łączna wartość poniesionych wydatków

W tym

Sfinansowanych z dotacji

Sfinansowanych ze środków własnych

Razem

3. Zestawienie źródeł finansowania zadania:

Źródła finansowania zadania

Łączna wartość poniesionych wydatków

Udział poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wartości zadania %

V. Dodatkowe uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

VI. Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »