| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.514.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 9 listopada 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miejskiej w Krzanowicach Nr XVIII/134/2012 z dnia 5 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzanowice na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Rady Miejskiej w Krzanowicach Nr XVIII/134/2012 z dnia 5 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzanowice na stałe obwody głosowania, w zakresie:

- kolumny 3 o tytule "numer okręgu"- załącznika Nr 1 do uchwały

- kolumny 4 o tytule "siedziba okręgowej komisji wyborczej" wiersz 6 w zakresie wyrazów Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - załącznika Nr 1 do uchwały,

jako niezgodnej z art. 12 § 11 w związku z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.).

u z a s a d n i e n i e

Przepisem § 1 przedmiotowej uchwały Rada Miejska w Krzanowicach, działając między innymi na podstawie art. 12 § 2, § 3, § 11, § 12 ustawy Kodeks wyborczy dokonała podziału Gminy Krzanowice na sześć stałych obwodów głosowania, ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Dokonany przez Radę podział Gminy na stałe obwody głosowania został określony w załączniku Nr 1 do ww. uchwały w formie tabeli.

Przepis art. 12 § 2 ustawy Kodeks wyborczy stanowi upoważnienie dla rady gminy do podjęcia, na wniosek wójta, uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania. Zgodnie natomiast z przepisem art. 12 § 11 ww. ustawy rada gminy, tworząc obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

W opinii organu nadzoru ustawodawca jednoznacznie i wyczerpująco wskazał zakres przedmiotowy uchwały, podejmowanej w oparciu o przepis art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego. Należy również zwrócić uwagę, iż ustawowa delegacja do podjęcia uchwały została sformułowana w formie katalogu zamkniętego. Zatem przywołany przepis art. 12 § 11 nie uprawnia do zamieszczania w kolumnie 3 załącznika Nr 1 do przedmiotowej uchwały informacji wskazujących numery okręgów wyborczych, bowiem dokonując podziału gminy na obwody głosowania organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może wykraczać poza zakres ustawowego upoważnienia.

W konsekwencji za niezgodny z prawem należy uznać również zapis zawarty w kolumnie 4 zatytułowanej "siedziba okręgowej komisji wyborczej", gdzie w wierszu 6 załącznika Nr 1 do ww. uchwały Rada Miejska w Krzanowicach zawarła informację, iż Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojnowicach, w którym mieści się obwodowa komisja wyborcza, jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tym samym Rada ponownie przekroczyła delegację zawartą w art. 12 § 11 ustawy Kodeks wyborczy, a ponadto, poprzez określenie "lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych" wkroczyła w kompetencje Burmistrza. Zgodnie bowiem z treścią art. 16 § 1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy, do kompetencji wójta (w przedmiotowej sprawie Burmistrza Miasta Krzanowice) należy podanie, w formie obwieszczenia do wiadomości wyborców informacji, o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Zgodnie z brzmieniem art. 7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej mogą działać jedynie na podstawie i w granicach przyznanych im uprawnień. Oznacza to, że podczas, gdy jednostka posiada swobodę działania zgodnie z zasadą, iż co nie jest wyraźnie zabronione przez prawo jest dozwolone, to organy władzy publicznej mogą działać tylko w tych przypadkach i w takim zakresie, w których upoważnia je do tego prawo (por. W. Skrzydło, Konstytucja RP. Komentarz. Zakamycze 1999r., s. 15, (por. wyrok NSA z dnia 15 stycznia 1997r., sygn. akt II SA 534/96, M. Podat. 1997/12/374). Zatem art. 7 Konstytucji RP zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji organu, i tym samym nakazuje, by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej.

Z uwagi na wymienione nieprawidłowości stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały we wskazanym zakresie, jest zasadne i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

Otrzymują:

1. Rada Miejska w Krzanowicach

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2. aa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »