| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.9.60.2012 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy Gaszowice
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej opłatą, uiszcza się raz na kwartał, do 20 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału, tj.

1) za I kwartał do 20 marca danego roku,

2) za II kwartał do 20 czerwca danego roku,

3) za III kwartał do 20 września danego roku,

4) za IV kwartał do 20 grudnia danego roku.

2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin wskazany w ust. 1.

3. W przypadku zwiększenia wysokości opłaty w ostatnim miesiącu kwartału możliwe jest uregulowanie dopłaty za ten miesiąc wraz z opłatą za kolejny kwartał.

§ 2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1, upływa w dniu 20 września 2013 roku.

§ 3. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Gminy Gaszowice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr OG-BR.0007.6.36.2012 Rady Gminy Gaszowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 6. Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gaszowice oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »