| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/161/12 Rady Gminy Jaworze

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm) oraz art. 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (t. j. Dz. U. z   2010r. Nr 95 poz. 613, ze zm.)  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Jaworze:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna, z   wyjątkiem związanych z   budynkami mieszkalnymi, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od   1   m 2 powierzchni 0,76 zł;  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od   1 ha powierzchni 3,78 zł;  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od   1 m 2 powierzchni 0,24 zł;  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych łącznie ze znajdującymi się w   nich garażami, z   wyjątkiem zajmowanych na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna od 1   m 2 powierzchni użytkowej 0,63 zł;  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1   m 2 powierzchni użytkowej 18,90 zł;  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1   m 2 powierzchni użytkowej 8,93 zł;  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m 2 powierzchni użytkowej 4,50 zł;  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m 2 powierzchni użytkowej 6,10zł  

z wyjątkiem:  

-   zajmowanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z   wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna od 1m 2 powierzchni użytkowej 6,30 zł;  

-   zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza od 1   m 2 powierzchni użytkowej 3,90 zł;  

-   od garaży wolno stojących lub ich części za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna od 1   m 2 powierzchni użytkowej 4,70 zł;  

3)   od budowli lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej 2   % ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt. 3   i ust. 3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr X/87/11 Rady Gminy Jaworze z   dnia 17 listopada 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.U. Woj. Śląskiego z   2011r. Nr 297, poz. 4970).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich  
1.dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z   17.12.1992r.),  
2.dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999r. w   sprawie pobierania opłat niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999r.).  
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.  

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »