| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/161/12 Rady Gminy Jaworze

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm) oraz art. 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (t. j. Dz. U. z   2010r. Nr 95 poz. 613, ze zm.)  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Jaworze:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna, z   wyjątkiem związanych z   budynkami mieszkalnymi, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od   1   m 2 powierzchni 0,76 zł;  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od   1 ha powierzchni 3,78 zł;  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od   1 m 2 powierzchni 0,24 zł;  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych łącznie ze znajdującymi się w   nich garażami, z   wyjątkiem zajmowanych na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna od 1   m 2 powierzchni użytkowej 0,63 zł;  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1   m 2 powierzchni użytkowej 18,90 zł;  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1   m 2 powierzchni użytkowej 8,93 zł;  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m 2 powierzchni użytkowej 4,50 zł;  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m 2 powierzchni użytkowej 6,10zł  

z wyjątkiem:  

-   zajmowanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z   wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna od 1m 2 powierzchni użytkowej 6,30 zł;  

-   zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza od 1   m 2 powierzchni użytkowej 3,90 zł;  

-   od garaży wolno stojących lub ich części za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna od 1   m 2 powierzchni użytkowej 4,70 zł;  

3)   od budowli lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej 2   % ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt. 3   i ust. 3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr X/87/11 Rady Gminy Jaworze z   dnia 17 listopada 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.U. Woj. Śląskiego z   2011r. Nr 297, poz. 4970).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich  
1.dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z   17.12.1992r.),  
2.dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999r. w   sprawie pobierania opłat niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999r.).  
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »