| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/164/12 Rady Gminy Jaworze

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie opłaty targowej

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) , art. 15 i   art. 19 pkt. 1   lit.   a i   pkt.   2 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (t. j. Dz. U. z   2010r. Nr 95 poz. 613, ze zm.) oraz   art.   47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz. 749, ze   zm.)  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w   wysokości   60,- zł   od 1   m² zajętego na prowadzenie sprzedaży nie więcej niż 757,79 zł dziennie.  

§   2.   1.   Pobór opłaty targowej następuje w   drodze inkasa przez inkasenta w   dniu dokonania sprzedaży na   urzędowy dowód wpłaty będący drukiem ścisłego zarachowania.  

2.   Pobór opłaty targowej powierza się Pani Edycie Wacławik, Pani Malwinie Czechowskiej-Jachacz, Panu   Andrzejowi Niesyt, Panu Krzysztofowi Wieja.  

3.   Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty targowej w   wysokości 10 % pobranych i   terminowo odprowadzonych kwot.  

4.   Inkasent pobierający opłatę targową wpłaca ją do kasy Urzędu w   terminie 3   dni od dnia pobrania.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr X/91/11 Rady Gminy Jaworze z   dnia 17 listopada 2011r. w   sprawie opłaty targowej (Dz.U. Woj. Śląskiego Nr 297, poz. 4974).  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.  

§   5.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich  
1.dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z   17.12.1992r.),  
2.dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999r. w   sprawie pobierania opłat niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999r.).  
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »