| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/164/12 Rady Gminy Jaworze

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie opłaty targowej

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) , art. 15 i   art. 19 pkt. 1   lit.   a i   pkt.   2 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (t. j. Dz. U. z   2010r. Nr 95 poz. 613, ze zm.) oraz   art.   47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz. 749, ze   zm.)  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w   wysokości   60,- zł   od 1   m² zajętego na prowadzenie sprzedaży nie więcej niż 757,79 zł dziennie.  

§   2.   1.   Pobór opłaty targowej następuje w   drodze inkasa przez inkasenta w   dniu dokonania sprzedaży na   urzędowy dowód wpłaty będący drukiem ścisłego zarachowania.  

2.   Pobór opłaty targowej powierza się Pani Edycie Wacławik, Pani Malwinie Czechowskiej-Jachacz, Panu   Andrzejowi Niesyt, Panu Krzysztofowi Wieja.  

3.   Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty targowej w   wysokości 10 % pobranych i   terminowo odprowadzonych kwot.  

4.   Inkasent pobierający opłatę targową wpłaca ją do kasy Urzędu w   terminie 3   dni od dnia pobrania.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr X/91/11 Rady Gminy Jaworze z   dnia 17 listopada 2011r. w   sprawie opłaty targowej (Dz.U. Woj. Śląskiego Nr 297, poz. 4974).  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.  

§   5.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich  
1.dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z   17.12.1992r.),  
2.dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999r. w   sprawie pobierania opłat niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999r.).  
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »