| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/128/12 Rady Gminy Marklowice

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami /, art. 5, art. 7 ust. 3 i ust. 6a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity, z 2010 roku Dz. U. Nr 95 poz. 613 z póź. zmianami /, oraz na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / tekst jednolity z 2011 roku Dz. U. Nr 197 poz. 1172 z póz. zmianami/, oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z póź. zmianami),

RADA GMINY MARKLOWICE
uchwala, co następuje

§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Marklowice wynoszą rocznie :                                                                                                                              

1) Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m 2 powierzchni użytkowej 0,70 zł.

2) Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od różnicy ponad 350 m 2 powierzchni użytkowej 22,82 zł. od 1 m 2 - do 350 m 2 powierzchni użytkowej 16,82 zł.

3) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m 2 powierzchni użytkowej 10,65 zł.

4) Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od
1 m 2 powierzchni użytkowej 4,63 zł.

5) Od budynków mieszkalnych zajętych na garaże środków transportowych będących własnością lub w posiadaniu osób fizycznych od 1 m 2 powierzchni użytkowej 0,73 zł.

6) Od pozostałych budynków lub ich części zajętych na garaże środków transportowych będących własnością lub w posiadaniu osób fizycznych od 1 m 2 powierzchni użytkowej 3,83 zł.

7) Od pozostałych budynków lub ich części wyżej nie wymienionych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego oraz budynków gospodarczych będących własnością lub w posiadaniu osób fizycznych nie wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej od 1 m 2 powierzchni użytkowej 3,83 zł.

8) Od budowli- 2 % ich wartości

9) Od 1 m 2 powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,85 zł.

b) pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,28 zł

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 4,51zł.              
                                                                     

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) - grunty, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, określone w ewidencji gruntów i budynków jako :

a) -               grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone symbolem- Ws

b) -grunty/tereny różne / oznaczone symbolem- Tr

c) -grunty oznaczone symbolem / drogi /               - dr

2) - grunty, budynki lub ich części:

a) -               wykorzystywane na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie ochotniczej ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

b) -wykorzystywane na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie ochrony porządku publicznego, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice i BIP.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XIII / 66 / 2011 Rady Gminy Marklowice z dnia 24 października 2011 roku w tej samej sprawie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 stycznia 2013 roku .

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »