| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/158/12 Rady Miasta Poręba

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym(tekst jednolity; Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) art.18a, art.19 pkt 1   lit.f,pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity;Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 z   późn.zm.) w   zw. z   obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r. (M.P. z   dnia 14 sierpnia 2012r, poz.587).  

Rada Miasta Poręba  
u c h w   a l a:  

§   1.   Ustalić na terenie miasta Poręba roczną stawkę opłaty od posiadania psów pobieraną od osób fizycznych posiadających psy, nie objęte ustawowym zwolnieniem w   wysokości-     30,00zł.  

§   2.   Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a   w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w   terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W   przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w   ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w   którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.  

§   3.   Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miasta lub w   kasie Urzędu Miasta Poręba.  

§   4.   Pobór opłaty może odbywać się również w   drodze inkasa. Inkasentami opłaty są jednostki administrujące zasobami mieszkaniowymi na obszarze miasta Poręba, wyszczególnione w   § 5   uchwały.  

§   5.   Prowizja w   wysokości 12% od zainkasowanych sum opłaty przysługuje następującym inkasentom :  

1.   Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Poręba” w   Porębie.  

2.   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej Spółka z   o. o. w   Porębie.  

§   6.   Pobrane w   danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Miasta do 5   dnia miesiąca następnego.  

§   7.   Traci moc Uchwała Nr XII/92/11 Rady Miasta Poręba z   dnia 28 listopada 2011r. wsprawie opłaty od posiadania psów.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba .  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie od 1   stycznia 2013r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Gabriel   Zieliński

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »