| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 89/XIV/2012 Rady Gminy Przyrów

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust 1, art. 41ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591 z   2001r. z   późn. zmianami/; art. 4   ust.1, art.4 ust.1 i   art.13 ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 68 poz. 449 z   2007r./; art.5, art.7 ust.3 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych /t.j. z   dnia 17 maja 2010r. Dz.U. Nr 95 poz. 613, z   późn. zmianami/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r. (M.P. poz. 587).  

Rada Gminy w   Przyrowie u   c h w   a l a, co następuje:  

§   1.  

Uchwala się stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok:  

a/ od budynków mieszkalnych lub ich części od 1   m2 powierzchni użytkowej                               zł.                 0,70  

b/ od budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności  

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na  

prowadzenie działalności gospodarczej od 1   m2 powierzchni użytkowej                                             zł.                 19,70  

c/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1   m2 powierzchni użytkowej                 zł.                 10,65  

d/ od budynków lub ich części związanych z   udzielaniem świadczeń  

zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez  

podmioty udzielające tych świadczeń od 1   m2 powierzchni użytkowej                                             zł.                 2,88  

e/ od pozostałych budynków lub ich części w   tym zajętych na prowadzenie  

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje  

pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej                                                                         zł.                 5,10  
f/ od budowli                                                                                                                                               2% ich wartości  

g/ od gruntów związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej  

bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów  

i budynków od 1   m2 powierzchni                                                                                                                   zł.                 0,81  

h/ od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne  

lub elektrowni wodnych od 1   ha powierzchni                                                                                       zł.                 4,51  

i/ od pozostałych gruntów w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  

publicznego od 1   m2 powierzchni                                                                                                                   zł.                 0,25  

§   2.  

1.   Zwalnia się z   podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty:  

1)   zajęte na potrzeby działalności w   zakresie upowszechniania kultury, na potrzeby działalności w   zakresie kultury fizycznej i   sportu z   wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

2)   służące do wykonywania zadań statutowych w   zakresie ochrony przeciwpożarowej z   wyjątkiem  

wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

3)   stanowiące mienie gminne, nie przekazane w   posiadanie zależne, zarząd, użytkowanie wieczyste oraz będące w   posiadaniu bez tytułu prawnego.  

4)   służące ochronie środowiska oraz zajęte pod sieć wodociągową.  

§   3.  

Traci moc uchwała Nr 57/VIII/11 z   dnia 10.11.2011r.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni po jej ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Rajmund   Michalik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »