| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 89/XIV/2012 Rady Gminy Przyrów

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust 1, art. 41ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591 z   2001r. z   późn. zmianami/; art. 4   ust.1, art.4 ust.1 i   art.13 ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 68 poz. 449 z   2007r./; art.5, art.7 ust.3 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych /t.j. z   dnia 17 maja 2010r. Dz.U. Nr 95 poz. 613, z   późn. zmianami/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r. (M.P. poz. 587).  

Rada Gminy w   Przyrowie u   c h w   a l a, co następuje:  

§   1.  

Uchwala się stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok:  

a/ od budynków mieszkalnych lub ich części od 1   m2 powierzchni użytkowej                               zł.                 0,70  

b/ od budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności  

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na  

prowadzenie działalności gospodarczej od 1   m2 powierzchni użytkowej                                             zł.                 19,70  

c/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1   m2 powierzchni użytkowej                 zł.                 10,65  

d/ od budynków lub ich części związanych z   udzielaniem świadczeń  

zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez  

podmioty udzielające tych świadczeń od 1   m2 powierzchni użytkowej                                             zł.                 2,88  

e/ od pozostałych budynków lub ich części w   tym zajętych na prowadzenie  

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje  

pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej                                                                         zł.                 5,10  
f/ od budowli                                                                                                                                               2% ich wartości  

g/ od gruntów związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej  

bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów  

i budynków od 1   m2 powierzchni                                                                                                                   zł.                 0,81  

h/ od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne  

lub elektrowni wodnych od 1   ha powierzchni                                                                                       zł.                 4,51  

i/ od pozostałych gruntów w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  

publicznego od 1   m2 powierzchni                                                                                                                   zł.                 0,25  

§   2.  

1.   Zwalnia się z   podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty:  

1)   zajęte na potrzeby działalności w   zakresie upowszechniania kultury, na potrzeby działalności w   zakresie kultury fizycznej i   sportu z   wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

2)   służące do wykonywania zadań statutowych w   zakresie ochrony przeciwpożarowej z   wyjątkiem  

wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

3)   stanowiące mienie gminne, nie przekazane w   posiadanie zależne, zarząd, użytkowanie wieczyste oraz będące w   posiadaniu bez tytułu prawnego.  

4)   służące ochronie środowiska oraz zajęte pod sieć wodociągową.  

§   3.  

Traci moc uchwała Nr 57/VIII/11 z   dnia 10.11.2011r.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni po jej ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Rajmund   Michalik

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »