| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/204/2012 Rady Gminy Tworóg

z dnia 5 listopada 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887, z 2012 r. poz 567) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz.1378) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. Monitor Polski Nr 116 z dnia 14.08.2012 roku.

Rada Gminy Tworóg uchwala:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Tworóg:

1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;

2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;

4) zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Tworóg opłatę od posiadania psów.

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 36,00 zł od jednego psa oraz 18,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 4. 1) Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2) Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5. 1) Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy Tworóg

2) Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi - w miejscowości Brynek Pan Janusz Kaszuba zam. Brynek, ul.Boczna 4, w miejscowości Boruszowice - Hanusek Pan Marian Łuczak zam. Boruszowice, ul. Traugutta 2A, w miejscowości Koty Pan Bernard Kontny zam. Koty, ul. Polna 6, w miejscowości Nowa Wieś Tworoska Pani Regina Mika zam. Nowa Wieś Tworoska, ul. Wiejska 105, w miejscowości Połomia Pan Stefan Paś zam. Tarnowskie Góry, ul. Ułańska 11D, w miejscowości Świniowice Pani Teresa Ziaja zam. Świniowice ul. Wiejska 67A,w miejscowości Tworóg Pani Gertruda Byszewska zamieszkała Tworóg ul. K. Miarki 17, w miejscowości Wojska Pan Jan Siwiec zam. Wojska, ul. Powstańców Śląskich 73/4..

§ 6. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy do 5 dnia miesiąca następnego.

§ 7. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 12,5 % od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

§ 8. Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XV/109/2011 Rady Gminy Tworóg z dnia 5 grudnia 2011 r. sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Łukoszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »