| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/229/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilamowice

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku, poz. 391), Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie na podstawie metody, o której mowa w art. 6j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku, poz. 391), tj. w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz


Uzasadnienie

Zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku, poz. 391) obliguje do podjęcia uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z treścią art. 6j ust.1 ww ustawy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może stanowić iloczyn:

1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo

3. powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty, która zostanie ustalona odrębną uchwałą.

Ustawa dopuszcza również przyjęcie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Spośród powyższych wariantów, za najbardziej zasadną uznano metodę naliczenia opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Biorąc pod uwagę uwarunkowania Gminy, metoda ta w sposób najbardziej optymalny i sprawny zapewni realizację celów systemu gospodarki odpadami przy jednoczesnym zachowaniu jego szczelności. Metoda odzwierciedla zależność ilości powstających odpadów na nieruchomości od liczby zamieszkujących na niej osób i jest społecznie sprawiedliwa.

Metoda naliczania opłaty od ilości zużycia wody nie może mieć zastosowania na terenie Gminy Wilamowice z uwagi na jej miejsko-wiejską strukturę. Spora grupa mieszkańców zużywa wodę nie tylko do celów bytowych lecz również do pojenia zwierząt, nawadniania pól i ogrodów. Duża ilość gospodarstw nie posiada oddzielnych liczników wody bytowej i wody użytkowej. Ponadto występują nieruchomosci wyposażone w pompy głębinowe.

Wybór metody naliczania opłaty od powierzchni lokalu mieszkaniowego również jest nieuzasadniony ponieważ na terenie Gminy występuje duża liczba nieruchomości o różnorodnej strukturze użytkowej. Występują zarówno gospodarsta jednorodzinne o dużej powierzchni użytkowej jak i gospodarstwa wielorodzinne o relatywnie zbliżonej lub mniejszej powierzchni mieszkalnej.

Nie przyjęto również jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego mając na uwadze duże zróżnicowanie gospodarstw pod wzgledem liczby osób je tworzących.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Wilamowice pokryje koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bielińska-Piechota

Ekspert ds. Kadr i Płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »