| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/201/12 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art.6n ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.391) oraz art.12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152 poz.897 ze zmianami), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. 1. Określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust.1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych; w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany; opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3. Deklarację, o której mowa w ust.1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43 - 410 Zebrzydowice.

4. Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie do 31 marca 2013 r..

§ 2. Wraz z deklaracją należy złożyć następujące dokumenty:

1) kopię umowy najmu lokalu mieszkalnego, w przypadku, gdy osoba zameldowana na nieruchomości zamieszkuje poza miejscem zameldowania (np. akademik, stancja, mieszkanie w miejscu pracy),

2) kopię umowy na odbieranie odpadów komunalnych lub oświadczenie o posiadaniu takiej umowy ze wskazaniem nazwy przedsiębiorcy,

3) kopię umowy na wywóz nieczystości ciekłych, w przypadku nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


Bogdan Szuścik


Załącznik do Uchwały Nr XXI/201/12
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE ZEBRZYDOWICE

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »