| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Tychy; Wójta Gminy Miedźna

z dnia 6 listopada 2012r.

w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym prowadzonym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską św. ap. Piotra i Pawła w Tychach

pomiędzy miastem Tychy reprezentowanym przez:

Andrzeja Dziubę                                                         - Prezydenta miasta Tychy

działającego na podstawie Uchwały Nr XXI/458/12 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Tychy a Gminą Miedźna dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Tychach oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego wyznania

a gminą Miedźna reprezentowaną przez:

Bogdana Tarnowskiego                                           - Wójta Gminy Miedźna

w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym prowadzonym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską św. ap. Piotra i Pawła w Tychach

§ 1

1. Uwzględniając wniosek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w sprawie zorganizowania nauki religii w roku szkolnym 2011/2012 dla 7 uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Miasto Tychy oraz Gminę Miedźna, wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia, nauczyciela zatrudnionego w wymiarze 4/18 etatu w Zespole Szkół nr 5 w Tychach, ul. Edukacji 11 oraz nauczyciela zatrudnionego w wymiarze 4/18 etatu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach, Plac Wolności 4.

2. Lekcje religii realizowane są w punkcie katechetycznym prowadzonym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską św. ap. Piotra i Pawła, przy ul. Bpa Juliusza Burschego 20, 43-100 Tychy.

3. Nauka religii w punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego.

§ 2

1. Koszty zatrudnienia nauczycieli, o których mowa w § 1, a które ponosi miasto Tychy obejmują:

_§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

_§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

_§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

_§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

proporcjonalnie do liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 z terenu gminy Miedźna, tj. dla 1 ucznia szkoły podstawowej przypada 1/14 tych kosztów, natomiast dla 1 ucznia gimnazjum przypada 1/7 tych kosztów.

§ 3

1. Planowane koszty zatrudnienia nauczycieli, o których mowa w § 1 w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 r. wynoszą w szkole podstawowej 5 380,18 zł, i w gimnazjum 5 765,62 zł

2. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Gmina Miedźna zobowiązuje się przekazać miastu Tychy dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z gminy Miedźna w roku szkolnym 2011/2012 za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. tj. za 1 ucznia szkoły podstawowej w wysokości 384,30 zł (tj. 47,39 x 1 m-c + 48,13 x 7 m-cy), za 1 ucznia gimnazjum w wysokości 823,68 zł (tj. 101,56 zł x 1 m-c + 103,16 zł x 7 m-cy).

4. Gmina Miedźna zobowiązuje się przekazać łączną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 3, na rachunek:

Urząd Miasta Tychy, 43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49

PKO BP S.A., nr konta: 06 1020 2528 0000 0102 0267 4968

jednorazowo w terminie do dnia 31 października 2012 r.

5. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 4

1. Kwoty wskazane w § 3 ust. 1 i ust. 3 są kwotami planowanymi i mogą ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w § 2 i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2012 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2012 r.

3. Otrzymana kwota dotacji, z roku budżetowego 2012, za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r., zostanie rozliczona w terminie do dnia 15 listopada 2012 r.

4. Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia nauczycieli w punkcie katechetycznym, w rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia oraz miesiące, za które wynagrodzenie zostało wypłacone.

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 4, za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r., będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało miasto Tychy, to gmina Miedźna dokona wpłaty należnej kwoty do dnia 30 listopada 2012 r. W przypadku nie uregulowania płatności w tym terminie gmina Miedźna zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

6. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 4, za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r., będzie niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało miasto Tychy, to miasto Tychy dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 30 listopada 2012 r. na rachunek:

URZĄD GMINY MIEDŹNA 42 8446 0006 2001 0000 1179 0001

W przypadku nie uregulowania płatności w tym terminie miasto Tychy zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania go przez drugą ze stron.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy Miedźna.

3. Zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.


§ 7

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta Tychy


mgr inż. Andrzej Dziuba

Wójt Gminy Miedźna


mgr inż. Bogdan Taranowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »