| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/190/2012 Rady Gminy Lelów

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z   późn. zm.) oraz art.3 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010r. Nr 80, poz.526 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lelów uchwala:  

§   1.  

1.   Zwiększyć dochody bieżące gminy o   kwotę 27.914 zł, tj.:  

  w dziale 750 – Administracja publiczna 11.942 zł  

  w rozdziale 75095 – Pozostała działalność 11.942 zł  

  w związku z   rozliczeniem podatku od towarów i   usług VAT, za miesiące luty-czerwiec 2012 r. 11.942 zł  

  w dziale 801 – Oświata i   wychowanie 15.972 zł  

  w rozdziale 80110 – Gimnazja 15.972 zł  

  w związku z   wpływem dochodów z   Urzędu Pracy z   tytułu zatrudnienia w   Gimnazjum osób w   ramach robót publicznych 15.972 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

§   2.  

1.   Zwiększyć wydatki bieżące gminy o   kwotę 18.824 zł, tj.:                              

  w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa 2.000 zł  

  w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne 2.000 zł  

  z przeznaczeniem na:  

-   wydatki związane z   remontem pomieszczeń w   remizie OSP w   Drochlinie 500 zł  

-   zakup paliwa do samochodów OSP 1.500 zł  

  w dziale 801 – Oświata i   wychowanie 622 zł  

  w rozdziale 80104 – Przedszkola 622 zł  

  z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z   wykonaniem okresowych pomiarów elektrycznych w   budynkach Przedszkola w   Lelowie 622 zł  

  w dziale 801 – Oświata i   wychowanie 11.710 zł  

  w rozdziale 80110 – Gimnazja 11.710 zł  

  z przeznaczeniem na pokrycie wydatków (wynagrodzeń wraz z   pochodnymi), w   związku z   zatrudnieniem w   Gimnazjum osób w   ramach prac publicznych 11.710 zł  

  w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.262 zł  

  w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne 4.262 zł  

  z przeznaczeniem na pokrycie wydatków (wynagrodzeń wraz z   pochodnymi), w   związku z   zatrudnieniem w   Gimnazjum osób w   ramach prac publicznych 4.262 zł  

  w dziale 921 – Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego 230 zł  

  w rozdziale 92109 – Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby 230 zł  

  zapłata odsetek od zwrotu dotacji, w   związku ze stwierdzonymi uchybieniami przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, podczas kontroli realizacji projektu pn. „Wzmocnienie roli regionalnych ośrodków kultury – modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w   Lelowie”” 230 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

2.   Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o   kwotę 51.000 zł, tj.:                                                          

  w dziale 921 – Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego 51.000 zł  

  w rozdziale 92109 – Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby                 51.000 zł  

  z uwagi na zwrot dotacji, w   związku ze stwierdzonymi uchybieniami przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, podczas kontroli realizacji projektu pn. „Wzmocnienie roli regionalnych ośrodków kultury – modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w   Lelowie”. Uchybienia dotyczą nieprawidłowości w   postępowaniu o   udzielenie zamówienia publicznego 51.000 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

3.   Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o   kwotę 54.000 zł, tj.:  

  w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa 3.000 zł  

  w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne 3.000 zł  

  z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Częstochowskiego, dotycząca rozbudowy systemu wywoływania syren w   miejscowości Nakło 3.000 zł  

  w dziale 801 – Oświata i   wychowanie 51.000 zł  

  w rozdziale 80195 – Pozostała działalność 51.000 zł  

  zmniejszenie dotacji, w   związku ze stwierdzonymi uchybieniami przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, podczas kontroli realizacji projektu pn.  

Wzmocnienie roli regionalnych ośrodków kultury – modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w   Lelowie." Uchybienia dotyczą nieprawidłowości w   postępowaniu o   udzielenie zamówienia publicznego51.000 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

§   3.   Zwiększyć dotacje udzielone z   budżetu gminy o   kwotę 3.000 zł, tj.:  

1)   Dla jednostek sektora finansów publicznych w   kwocie   3.000 zł   w tym:                              

  dotacja celowa dla Starostwa Powiatu Częstochowskiego z   przeznaczeniem na wydatki związane z   rozbudową systemu wywoływania syren w   miejscowości Nakło   3.000 zł     . Zestawienie dotacji z   budżetu gminy na 2012r. stanowi załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   1.   Wprowadzić zmianę nazwy zadania inwestycyjnego, ujętego w   Dziale 600 – Transport i   łączność, Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne pt. Droga Staromieście – Brzozowa Góra, ujętego w   załączniku nr 7a do Uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów z   20 grudnia 2011r. w   sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi Staromieście – Brzozowa Góra. .

2.   Dokonać zmiany w   strukturze finansowania przedsięwzięcia, tj. w   pozycji pożyczka z   EFRWP pozostawić kwotę 30.000 zł, natomiast zmniejszone 26.000 zł wprowadzić jako: środki własne w   wysokości 9.090 zł oraz kredyt FRIK w   kwocie 16.910 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 4  

§   5.  

Wprowadzić zmiany w   załączniku Nr 7a do Uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów z   dnia 20 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2012r. w   związku ze zmianami ujętymi w   § 4   pkt. 1   i pkt. 2   i nadać mu treść w   brzmieniu jak w   załączniku Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   6.  

Zmniejszyć przychody o   kwotę 9.090 zł w   związku z   § 4   ust. 2, tj. zmianą struktury finansowania zadania inwestycyjnego, zgodnie z   załącznikiem Nr 5  

§   7.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   8.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/190/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/190/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/190/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/190/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/190/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »