| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 252/XXVII/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie uchwały Nr PR.0007.219.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od nieruchomości dotyczącej rurociągów sieci kanalizacyjnej i infrastruktury służącej oczyszczaniu ścieków, wytworzonych ze środków Funduszu Spójności lub ISPA

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a , co następuje:

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr PR.0007.219.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od nieruchomości dotyczącej rurociągów sieci kanalizacyjnej i infrastruktury służącej oczyszczaniu ścieków, wytworzonych ze środków Funduszu Spójności lub ISPA – z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na:

1. niezgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu badanej uchwały czym naruszono art. 20b i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej(Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),

2. zróżnicowaniu wysokości stawki podatku od tych nieruchomości ze względu na źródło finansowania wytworzonych budowli a nie wyłącznie rodzaj przedmiotu opodatkowania czym naruszono art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr PR.0007.219.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 11 października 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od nieruchomości dotyczącej rurociągów sieci kanalizacyjnej i infrastruktury służącej oczyszczaniu ścieków, wytworzonych ze środków Funduszu Spójności lub ISPA wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 18 października 2012 roku.

W dniu 8 listopada 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą
Nr 251/XXVII/2012 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności
ww. uchwały Rady Miasta Ruda Śląska. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Powyższe naruszenie prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności badanej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Miasta Ruda Śląska określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Ruda Śląska, ustalonej dla budowli na podstawie § 1 pkt 3 Uchwały Nr PR.0007.260.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (zgodnie z którą stawka podatku od nieruchomości wynosi dla budowli 2% od ich wartości) w następujący sposób:

1. dla budowli w postaci rurociągów sieci kanalizacyjnej wytworzonych ze środków Funduszu Spójności lub ISPA w wysokości 1,1% ich wartości

2. dla budowli w postaci infrastruktury służącej oczyszczaniu ścieków (w postaci m.in. oczyszczalni
i przepompowni ścieków) wytworzonych ze środków Funduszu Spójności lub ISPA w wysokości 1,1% ich wartości.

Zgodnie z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn zm.), jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z art. 20 c wskazanej ustawy jako pomoc de minimis, to powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Na mocy tego przepisu projekt uchwały,w której przewidziano rozwiązania stanowiące pomoc de minimis, podlega, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawyz dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości przyjętych zasad udzielania pomocy. Zróżnicowanie wysokości stawek podatku od nieruchomości dla poszczególnych budowli stanowi formę udzielenia pomocy publicznej tym przedsiębiorcom, w odniesieniu do których będzie miała zastosowanie niższa stawka.

Obecna na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Skarbnik Miasta oświadczyła, że badana uchwała została podjęta bez uprzedniego przesłania projektu tej uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co Kolegium Izby oceniło jako istotne naruszenie wskazanych przepisów.

Oceniając ponadto zgodność badanej uchwały z prawem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wzięło pod uwagę regulację zawartą w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).Z przepisów tych wynika po pierwsze, że stawki podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć od budowli 2% ich wartości a po wtóre, że rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania , uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności.Kolegium Izby podkreśla więc, że w ust. 4 przepisu ustawodawca dopuścił różnicowanie stawek w odniesieniu do budowli wskazując przy tym, że w takim przypadku przede wszystkim uwzględniać należy rodzaj prowadzonej działalności. W ocenie Kolegium Izby to, że ustawodawca użył słowa "w szczególności" nie oznacza nieograniczonej możliwości różnicowania stawek, bez uwzględnienia pozostałych unormowań ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W badanej uchwale Rady Miasta, organ stanowiący zróżnicował stawkę opodatkowania określając jako kryterium do różnicowania rodzaj środków finansowych, które posłużyły do wytworzenia majątku będącego przedmiotem opodatkowania i określił, że niższa stawka dotyczy budowli wytworzonych ze środków Funduszu Spójności lub ISPA. Sposób sfinansowania wytworzenia majątku będącego przedmiotem opodatkowania, zdaniem Kolegium Izby, nie jest „rodzajem przedmiotu opodatkowania”,o którym mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Powyższe oznacza, że Rada Miasta zróżnicowała wysokość stawek nie ze względu na rodzaj przedmiotu opodatkowania a ze względu na rodzaj środków finansowych, które posłużyły do wytworzenia majątku. Działanie takie Kolegium Izby oceniło jako naruszające przepis art. 5 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez wyjście poza zakres ustawowego upoważnienia do różnicowania stawek podatku.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz.1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdziło nieważność badanej uchwałyNr PR.0007.219.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia11 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od nieruchomości dotyczącej rurociągów sieci kanalizacyjnej i infrastruktury służącej oczyszczaniu ścieków, wytworzonych ze środków Funduszu Spójności lub ISPA.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta Ruda Śląska przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Blog Prawa Zamówień Publicznych

Opinie prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »