| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 252/XXVII/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie uchwały Nr PR.0007.219.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od nieruchomości dotyczącej rurociągów sieci kanalizacyjnej i infrastruktury służącej oczyszczaniu ścieków, wytworzonych ze środków Funduszu Spójności lub ISPA

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a , co następuje:

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr PR.0007.219.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od nieruchomości dotyczącej rurociągów sieci kanalizacyjnej i infrastruktury służącej oczyszczaniu ścieków, wytworzonych ze środków Funduszu Spójności lub ISPA – z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na:

1. niezgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu badanej uchwały czym naruszono art. 20b i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej(Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),

2. zróżnicowaniu wysokości stawki podatku od tych nieruchomości ze względu na źródło finansowania wytworzonych budowli a nie wyłącznie rodzaj przedmiotu opodatkowania czym naruszono art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr PR.0007.219.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 11 października 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od nieruchomości dotyczącej rurociągów sieci kanalizacyjnej i infrastruktury służącej oczyszczaniu ścieków, wytworzonych ze środków Funduszu Spójności lub ISPA wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 18 października 2012 roku.

W dniu 8 listopada 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą
Nr 251/XXVII/2012 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności
ww. uchwały Rady Miasta Ruda Śląska. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Powyższe naruszenie prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności badanej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Miasta Ruda Śląska określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Ruda Śląska, ustalonej dla budowli na podstawie § 1 pkt 3 Uchwały Nr PR.0007.260.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (zgodnie z którą stawka podatku od nieruchomości wynosi dla budowli 2% od ich wartości) w następujący sposób:

1. dla budowli w postaci rurociągów sieci kanalizacyjnej wytworzonych ze środków Funduszu Spójności lub ISPA w wysokości 1,1% ich wartości

2. dla budowli w postaci infrastruktury służącej oczyszczaniu ścieków (w postaci m.in. oczyszczalni
i przepompowni ścieków) wytworzonych ze środków Funduszu Spójności lub ISPA w wysokości 1,1% ich wartości.

Zgodnie z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn zm.), jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z art. 20 c wskazanej ustawy jako pomoc de minimis, to powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Na mocy tego przepisu projekt uchwały,w której przewidziano rozwiązania stanowiące pomoc de minimis, podlega, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawyz dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości przyjętych zasad udzielania pomocy. Zróżnicowanie wysokości stawek podatku od nieruchomości dla poszczególnych budowli stanowi formę udzielenia pomocy publicznej tym przedsiębiorcom, w odniesieniu do których będzie miała zastosowanie niższa stawka.

Obecna na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Skarbnik Miasta oświadczyła, że badana uchwała została podjęta bez uprzedniego przesłania projektu tej uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co Kolegium Izby oceniło jako istotne naruszenie wskazanych przepisów.

Oceniając ponadto zgodność badanej uchwały z prawem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wzięło pod uwagę regulację zawartą w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).Z przepisów tych wynika po pierwsze, że stawki podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć od budowli 2% ich wartości a po wtóre, że rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania , uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności.Kolegium Izby podkreśla więc, że w ust. 4 przepisu ustawodawca dopuścił różnicowanie stawek w odniesieniu do budowli wskazując przy tym, że w takim przypadku przede wszystkim uwzględniać należy rodzaj prowadzonej działalności. W ocenie Kolegium Izby to, że ustawodawca użył słowa "w szczególności" nie oznacza nieograniczonej możliwości różnicowania stawek, bez uwzględnienia pozostałych unormowań ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W badanej uchwale Rady Miasta, organ stanowiący zróżnicował stawkę opodatkowania określając jako kryterium do różnicowania rodzaj środków finansowych, które posłużyły do wytworzenia majątku będącego przedmiotem opodatkowania i określił, że niższa stawka dotyczy budowli wytworzonych ze środków Funduszu Spójności lub ISPA. Sposób sfinansowania wytworzenia majątku będącego przedmiotem opodatkowania, zdaniem Kolegium Izby, nie jest „rodzajem przedmiotu opodatkowania”,o którym mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Powyższe oznacza, że Rada Miasta zróżnicowała wysokość stawek nie ze względu na rodzaj przedmiotu opodatkowania a ze względu na rodzaj środków finansowych, które posłużyły do wytworzenia majątku. Działanie takie Kolegium Izby oceniło jako naruszające przepis art. 5 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez wyjście poza zakres ustawowego upoważnienia do różnicowania stawek podatku.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz.1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdziło nieważność badanej uchwałyNr PR.0007.219.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia11 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od nieruchomości dotyczącej rurociągów sieci kanalizacyjnej i infrastruktury służącej oczyszczaniu ścieków, wytworzonych ze środków Funduszu Spójności lub ISPA.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta Ruda Śląska przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ekspert firmy Xella Polska

Eksperci Budowy SILKA YTONG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »