| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Wójta Gminy Gilowice; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 3 października 2012r.

do porozumienia z dnia 25 czerwca 2012r.w sprawie realizacji zadania polegającego na położeniu nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej 1413 S

Na podstawie art. 19 ust. 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.), art. 5   ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 8   ust. 2a i   art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) Uchwały nr XIX/105/12 Rady Gminy Gilowice z   dnia 22 czerwca 2012 r. w   sprawie przejęcia od Powiatu Żywieckiego zadania na drodze powiatowej nr 1413 S w   Gilowicach oraz Uchwały nr XVIII/194/2012 Rady Powiatu w   Żywcu z   dnia 25 czerwca 2012 r. w   sprawie powierzenia Gminie Gilowice wykonania realizacji zadania na drodze powiatowej nr 1413 S - zostaje zawarty aneks do porozumienia o   następującej treści:  

§ 1.  

1. §1 ust 3   otrzymuje brzmienie:  

Wszystkie czynności formalno prawne, związane z   realizacją robót, o   których mowa w   ust. 1, będą prowadzone przez Przyjmującego, zgodnie z   zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i   normami z   zastrzeżeniem § 1   ust. 4.  

2. W   §1 dodaje się ust. 4   o treści:  

Inspektora nadzoru wyznacza Powierzający.  

3. §2 ust 3   porozumienia otrzymuje brzmienie:  

Dotacja celowa na wykonanie całego powierzonego zadania odtworzenia drogi wyniesie nie więcej niż kwotę 378 051,16 PLN (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 16/100) i   zostanie rozliczona w   latach 2012 - 2013 zgodnie z   poniższym harmonogramem:  

a) na rok 2012 kwota dotacji wyniesie 69 112,18 PLN (słownie sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwanaście złotych 18/100 ) - płatna do 31.10.2012 r. i   zostanie rozliczona do 05.12.2012 r. po dostarczeniu kserokopii faktur wraz z   protokołem odbioru;  

b) na rok 2013 kwota dotacji wyniesie 308 938,98 PLN (słownie: trzysta osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 98/100) - płatna do 31.05.2013 r. i   zostanie rozliczona do 15.06.2013 r. po przedłożeniu faktur wraz z   protokołem odbioru  

§ 2.  

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  

§ 3.  

Niniejszy aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§ 4.  

Niniejszy aneks sporządzono w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz do opublikowania.  

§ 5.  

Niniejszy aneks podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

POWIERZAJĄCY:

PRZYJMUJĄCY:

 
Andrzej   Zieliński
Starosta  
Andrzej   Kalata
Wicestarosta  
Elżbieta   Wątroba
Skarbnik Powiatu  
Leszek   Frasunek
Wójt Gminy  
Wioletta   Tomaszek
Skarbnik Gminy  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »