| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Wójta Gminy Gilowice; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 3 października 2012r.

do porozumienia z dnia 25 czerwca 2012r.w sprawie realizacji zadania polegającego na położeniu nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej 1413 S

Na podstawie art. 19 ust. 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.), art. 5   ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 8   ust. 2a i   art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) Uchwały nr XIX/105/12 Rady Gminy Gilowice z   dnia 22 czerwca 2012 r. w   sprawie przejęcia od Powiatu Żywieckiego zadania na drodze powiatowej nr 1413 S w   Gilowicach oraz Uchwały nr XVIII/194/2012 Rady Powiatu w   Żywcu z   dnia 25 czerwca 2012 r. w   sprawie powierzenia Gminie Gilowice wykonania realizacji zadania na drodze powiatowej nr 1413 S - zostaje zawarty aneks do porozumienia o   następującej treści:  

§ 1.  

1. §1 ust 3   otrzymuje brzmienie:  

Wszystkie czynności formalno prawne, związane z   realizacją robót, o   których mowa w   ust. 1, będą prowadzone przez Przyjmującego, zgodnie z   zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i   normami z   zastrzeżeniem § 1   ust. 4.  

2. W   §1 dodaje się ust. 4   o treści:  

Inspektora nadzoru wyznacza Powierzający.  

3. §2 ust 3   porozumienia otrzymuje brzmienie:  

Dotacja celowa na wykonanie całego powierzonego zadania odtworzenia drogi wyniesie nie więcej niż kwotę 378 051,16 PLN (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 16/100) i   zostanie rozliczona w   latach 2012 - 2013 zgodnie z   poniższym harmonogramem:  

a) na rok 2012 kwota dotacji wyniesie 69 112,18 PLN (słownie sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwanaście złotych 18/100 ) - płatna do 31.10.2012 r. i   zostanie rozliczona do 05.12.2012 r. po dostarczeniu kserokopii faktur wraz z   protokołem odbioru;  

b) na rok 2013 kwota dotacji wyniesie 308 938,98 PLN (słownie: trzysta osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 98/100) - płatna do 31.05.2013 r. i   zostanie rozliczona do 15.06.2013 r. po przedłożeniu faktur wraz z   protokołem odbioru  

§ 2.  

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  

§ 3.  

Niniejszy aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§ 4.  

Niniejszy aneks sporządzono w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz do opublikowania.  

§ 5.  

Niniejszy aneks podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

POWIERZAJĄCY:

PRZYJMUJĄCY:

 
Andrzej   Zieliński
Starosta  
Andrzej   Kalata
Wicestarosta  
Elżbieta   Wątroba
Skarbnik Powiatu  
Leszek   Frasunek
Wójt Gminy  
Wioletta   Tomaszek
Skarbnik Gminy  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »