| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)

ogłasza się:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia  jednolity tekst uchwały Nr LI/600/10 z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Dziełalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z uwzględnieniem zmian wprowadzonych  uchwałą Nr XVIII/193/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały  Nr LI/600/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Dziełalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 216 z 2010 r. poz. 3155).

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 października 2012 r.

Uchwała Nr LI/600/10
Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach

z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                  (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),

- art. 41 g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

Rada Miejska w Czerwionce - Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała  określa tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku  Publicznego, zwanej   dalej „Radą”.

§ 2.

1. W skład Rady wchodzi dziewięciu członków.

2. Członków Rady powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w drodze Zarządzenia, z tym że:

1) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej wskazuje Rada Miejska,

2) dwóch przedstawicieli Burmistrza wskazuje Burmistrz,

3) pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  powołuje Burmistrz spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje lub podmioty.

§ 3.

1. W celu powołania członków Rady będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz  ogłasza, na stronach internetowych Urzędu, informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady co najmniej na miesiąc przed upływem kadencji Rady.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

1) zaproszenie do zgłaszania kandydatów,

2) informację o treści zgłoszenia,

3) termin i miejsce składania zgłoszeń kandydatów.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera:

1) opis zakresu oraz rodzaju działalności przedstawiciela danej organizacji pozarządowej                     oraz podmiotu wymienionego w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wraz z uzasadnieniem jego udziału w składzie Rady,

2) informację prezentującą kandydata, określającą jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady,

3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;

4) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne.

4. Do zgłoszenia dołącza się wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z innej właściwej ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej przez organizację działalności.

§ 4.

1. Zgłoszenia w formie pisemnej składane są w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2. Zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

§ 5.

W przypadku ustania stosunku pracy przez członka Rady będącego pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta     Czerwionka-Leszczyny oraz wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Burmistrz powołuje nowego członka Rady na okres do końca kadencji, spośród kandydatów zgłoszonych przed jej rozpoczęciem odpowiednio w trybie określonym w § § 3 i 4.

§ 6.

1. Rada obraduje na posiedzeniach.

2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.

3. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

§ 7.

1. Pracami Rady kieruje przewodniczący, którego wybierają członkowie Rady.              

2. Do zadań przewodniczącego Rady należy w szczególności:

1) przewodniczenie posiedzeniom Rady;

2) organizowanie prac Rady;

3) ustalanie harmonogramu prac Rady, w szczególności przez ustalenie terminów i programów kolejnych posiedzeń Rady.

§ 8.

Rada może zapraszać do udziału w posiedzeniach, z głosem doradczym, osoby spoza swego grona .

§ 9.

1. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.

2. Protokół posiedzenia Rady podpisują obecni na posiedzeniu przewodniczący oraz protokolant.

3. Do protokołów załącza się listę obecności.

§ 10.

Rada uchwala Regulamin Rady.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »