| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)

ogłasza się:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia  jednolity tekst uchwały Nr LI/600/10 z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Dziełalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z uwzględnieniem zmian wprowadzonych  uchwałą Nr XVIII/193/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały  Nr LI/600/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Dziełalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 216 z 2010 r. poz. 3155).

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 października 2012 r.

Uchwała Nr LI/600/10
Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach

z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                  (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),

- art. 41 g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

Rada Miejska w Czerwionce - Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała  określa tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku  Publicznego, zwanej   dalej „Radą”.

§ 2.

1. W skład Rady wchodzi dziewięciu członków.

2. Członków Rady powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w drodze Zarządzenia, z tym że:

1) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej wskazuje Rada Miejska,

2) dwóch przedstawicieli Burmistrza wskazuje Burmistrz,

3) pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  powołuje Burmistrz spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje lub podmioty.

§ 3.

1. W celu powołania członków Rady będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz  ogłasza, na stronach internetowych Urzędu, informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady co najmniej na miesiąc przed upływem kadencji Rady.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

1) zaproszenie do zgłaszania kandydatów,

2) informację o treści zgłoszenia,

3) termin i miejsce składania zgłoszeń kandydatów.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera:

1) opis zakresu oraz rodzaju działalności przedstawiciela danej organizacji pozarządowej                     oraz podmiotu wymienionego w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wraz z uzasadnieniem jego udziału w składzie Rady,

2) informację prezentującą kandydata, określającą jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady,

3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;

4) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne.

4. Do zgłoszenia dołącza się wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z innej właściwej ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej przez organizację działalności.

§ 4.

1. Zgłoszenia w formie pisemnej składane są w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2. Zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

§ 5.

W przypadku ustania stosunku pracy przez członka Rady będącego pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta     Czerwionka-Leszczyny oraz wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Burmistrz powołuje nowego członka Rady na okres do końca kadencji, spośród kandydatów zgłoszonych przed jej rozpoczęciem odpowiednio w trybie określonym w § § 3 i 4.

§ 6.

1. Rada obraduje na posiedzeniach.

2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.

3. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

§ 7.

1. Pracami Rady kieruje przewodniczący, którego wybierają członkowie Rady.              

2. Do zadań przewodniczącego Rady należy w szczególności:

1) przewodniczenie posiedzeniom Rady;

2) organizowanie prac Rady;

3) ustalanie harmonogramu prac Rady, w szczególności przez ustalenie terminów i programów kolejnych posiedzeń Rady.

§ 8.

Rada może zapraszać do udziału w posiedzeniach, z głosem doradczym, osoby spoza swego grona .

§ 9.

1. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.

2. Protokół posiedzenia Rady podpisują obecni na posiedzeniu przewodniczący oraz protokolant.

3. Do protokołów załącza się listę obecności.

§ 10.

Rada uchwala Regulamin Rady.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »