| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)

ogłasza się:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XVII/185/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej z uwzględnieniem późniejszych zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXXVI/394/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 19 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej .

2) uchwałą Nr XXXVII/413/09 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 19 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej,

3) uchwałą Nr XXIII/250/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 19 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej .

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 października 2012 r.

Uchwała Nr XVII/185/07
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej

Działającna podstawie: art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t. j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
postanawia:

§ 1.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach miejskich.

§ 2.

Ustalić następujące stawki opłaty dla targowiska miejskiego w dzielnicy Leszczyny:

                                                                                                               

1) opłata dzienna za sprzedaż różnego rodzaju towarów ze stanowiska za każdy 1 m2--   2,50 zł

2) opłata dzienna za sprzedaż towarów z samochodu o ładowności do 1,5 t               - 10,00 zł

3) opłata dzienna za sprzedaż towarów z samochodu o ładowności pow. 1,5 t                -15,00 zł              

                                         

§ 3.

Ustalić stawki opłaty targowej dla targowiska miejskiego w dzielnicy Czerwionka, jak następuje:

1) oplata dzienna za sprzedaż ze stanowiska za każdy 1 m2                                          -  2,50 zł

2) opłata dzienna za sprzedaż towarów z samochodu o ładowności do 1,5 t               -  10,00 zł

3) opłata dzienna za sprzedaż towarów z samochodu o ładowności pow. 1,5 t               -15,00 zł

                                         

§ 4.

W przypadku, gdy handlujący oprócz samochodu i przyczepy zajmuje dodatkową powierzchnię – opłatę targową pobiera się od tej powierzchni na zasadach określonych w § 2 lub § 3 .

§  5

Ustalić stawki opłaty targowej w miejscach handlowych innych niż określone w § 2 i  § 3 :

- miejsca handlowe na gruntach komunalnych, objęte uprzednią zgodą Burmistrza G i M (umowa zawarta z Gminą i Miastem) - 1m2– 5,00 zł,

- miejsca handlowe na gruntach komunalnych, wykorzystywane przez handlującego bez umowy zawartej z Gminą i Miastem - 1m2– 50,00 zł,

- miejsca handlowe na gruntach innych niż komunalne -  1m2– 20,00 zł,

                                                                                                 

§ 6.

Ustalić dzienną stawkę opłaty targowej za handlowanie podczas trwania odpustów parafialnych
w wysokości 4,00 złote za 1m2.

§ 7.

Zwalnia się z opłaty targowej działalność handlową i usługowo-rozrywkową prowadzoną podczas:

1) festynów organizowanych przez rady dzielnic i sołectw oraz dyrekcje szkół. Pod pojęciem „festyn” rozumie się zabawę na wolnym powietrzu związaną z obchodzoną uroczystością,

2) imprez organizowanych w czasie obchodów „Dni Czerwionki-Leszczyn”.

§ 8.

1. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Wyznaczyć inkasentem opłaty targowej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarząd Dróg i Służb Komunalnych.

3. Ustalić za pobór opłaty targowej inkaso w wysokości 4 % od zainkasowanej kwoty wypłacanej w okresach miesięcznych.

4. Za każdy dzień handlowy pobór opłaty targowej odbywa się oddzielnie.

5. Powierzchnię zajmowaną przez handlującego liczy się w pełnych m2, jednakże nie mniej niż 1m2, zaokrąglonych w górę.

6. Opłata targowa pobierana jest za każdy dzień przez wyznaczonego pracownika Zarządu Dróg
i Służb Komunalnych, który zobowiązany jest do wydania pokwitowania wg wzoru określonego

zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta.

7. Osoby prowadzące handel zobowiązane są do uiszczenia stosownych opłat i przechowywania

dowodów wpłat dla kontroli. Nieokazanie dowodu wpłaty stanowi podstawę do ponownego

pobrania opłaty targowej.

8. Osoby prowadzące handel odmawiające uiszczenia opłaty są zobowiązane do niezwłocznego

opuszczenia targowiska miejskiego.”

§ 9.

Opłata targowa pobierana jest niezależnie od opłat określonych w odrębnych przepisach.

§ 10.

Dzienna stawka opłaty targowej nie może być wyższa od wysokości kwoty ustawowej ogłaszanej
w Monitorze Polskim.

§ 11.

Traci moc Uchwała Nr VI/80/99 z dnia 2 czerwca 1999 roku zmieniona Uchwałą Nr V/54/2007 z dnia 26 stycznia 2007 roku.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »