| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 478/XXVI/2012 Rady Miasta Częstochowa

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka - Parkitka w rejonie ulic: Małopolskiej, Łódzkiej, Traugutta

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 29, art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2012 r., poz. 647) i   art. 4   ust.2 ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   zmianie ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o   Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), Rada Miasta Częstochowy uchwala co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   Po stwierdzeniu zgodności z   ustaleniami Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy przyjętego uchwałą Nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 21 listopada 2005 r. z   późniejszymi zmianami, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w   Częstochowie w   dzielnicy Częstochówka – Parkitka w   rejonie ulic: Małopolskiej, Łódzkiej, Traugutta.  

§   2.   1.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem”, obejmuje obszar o   powierzchni około 61 ha ograniczony od południa ul. Małopolską, od wschodu ul. Łódzką, od zachodu przebiegiem magistralnych sieci infrastruktury technicznej, od północy przebiegiem projektowanego „północnego korytarza komunikacyjnego” .  

2.   Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu.  

§   3.   1.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z   integralnych części:  

1)   tekstowej, której treść stanowi niniejsza uchwała,  

2)   graficznej sporządzonej w   formie rysunku planu w   skali 1:1000 wykonanego na kopii mapy zasadniczej, stanowiącej załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Pozostałymi załącznikami do uchwały są:  

1)   załącznik nr 2   - rozstrzygnięcie Rady Miasta Częstochowy o   sposobie rozpatrzenia uwag do planu,  

2)   załącznik nr 3   - rozstrzygnięcie Rady Miasta Częstochowy o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

§   4.   1.   Przedmiotem regulacji zawartych w   treści planu są:  

1)   ustalenia ogólne, zawarte w   rozdziale 2, obowiązujące w   granicach całego obszaru objętego planem, określające zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów, zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej oraz stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym,  

2)   ustalenia szczegółowe, zawarte w   rozdziale 3, obowiązujące w   granicach terenów wyodrębnianych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi określające przeznaczenie poszczególnych terenów, sposób ich zagospodarowania, zasady kształtowania zabudowy oraz szczegółowe zasady i   warunki użytkowania terenów.  

2.   Na obszarze objętym planem nie występują uwarunkowania wymagające określenia ustaleń w   zakresie:  

1)   zasad ochrony przyrody i   krajobrazu kulturowego,  

2)   zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  

3)   wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,  

4)   granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie w   tym terenów górniczych, a   także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.  

§   5.   1.   Następujące oznaczenia graficzne, zastosowane na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)   granica obszaru objętego planem,  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

3)   nieprzekraczalne linie zabudowy,  

4)   symbole identyfikujące przeznaczenie terenów, oznaczające:  

a)   tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej –   MW   ,  

b)   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –   MN   ,  

c)   tereny zabudowy usługowej –   U   ,  

d)   tereny zieleni urządzonej z   usługami –   ZU   ,  

e)   tereny komunikacji w   tym tereny dróg publicznych: zbiorczych –   KDZ   , lokalnych –   KDL   , dojazdowych –   KDD   ,  

f)   tereny infrastruktury technicznej: urządzenia wodociągowe –   W   .  

2.   Pozostałe oznaczenia graficzne, zastosowane na rysunku planu mają charakter informacyjny i   nie stanowią ustaleń planu:  

1)   obszar ekspozycji panoramy miasta i   sanktuarium jasnogórskiego,  

2)   główne osie widokowe i   powiązania krajobrazowe,  

3)   punkty widokowe,  

4)   istniejący szlak rowerowy,  

5)   projektowany „północny korytarz komunikacyjny”,  

6)   granica strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej „Wierzchowisko”,  

7)   oznaczenia wynikające z   treści mapy zasadniczej w   tym zabudowa istniejąca, sieci infrastruktury technicznej.  

§   6.   1.   Określenie przeznaczenia oraz warunków zagospodarowania i   zabudowy terenu dla zamierzenia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w   granicach obszaru objętego niniejszym planem następuje na podstawie ustaleń:  

1)   ogólnych, określonych w   rozdziale 2, właściwych dla danego terenu,  

2)   szczegółowych, określonych w   rozdziale 3,  

3)   wyrażonych graficznie na rysunku planu.  

2.   Ustalenia planu nie wykluczają stosowania obowiązujących przepisów w   zakresie wymaganym dla danego zamierzenia inwestycyjnego realizowanego w   granicach obszaru objętego planem.  

§   7.   1.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2012r., poz. 647);  

2)   obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty planem, w   granicach określonych na rysunku planu;  

3)   terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem identyfikacyjnym;  

4)   przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalone w   planie przeznaczenie określające sposób zagospodarowania, urządzania i   użytkowania, który winien dominować w   granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;  

5)   przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć ustalone w   planie przeznaczenie określające sposób zagospodarowania, urządzania i   użytkowania, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i   może z   nim harmonijnie współistnieć;  

6)   nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię ograniczającą część terenu, na którym dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków i   budowli nie będących urządzeniami technicznymi lub urządzeniami infrastruktury technicznej; linia ta, o   ile inne ustalenia planu nie stanowią inaczej, nie dotyczy balkonów, okapów, wykuszy oraz wejść i   elementów z   nimi powiązanych jak schody, podesty i   pochylnie dla niepełnosprawnych;  

7)   powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy (mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych) wszystkich budynków w   stanie wykończonym, zlokalizowanych w   granicach jednej działki budowlanej lub terenu objętego jednym przedsięwzięciem inwestycyjnym;  

8)   usługach - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą związaną z   prowadzeniem czynności świadczonych na rzecz mieszkańców, przeznaczoną dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i   ogólnospołecznej nie będącą produkcją lub/i obsługą procesów produkcyjnych;  

9)   przestrzeni ogólnodostępnej - należy przez to rozumieć zagospodarowaną przestrzeń dostępną dla wszystkich użytkowników, służącą zaspokajaniu potrzeb w   zakresie rekreacji, wypoczynku i   komunikacji (w tym społecznej), do której zalicza się m.in. place, ulice, tereny zieleni urządzonej jak parki, skwery, deptaki oraz związane z   obiektami użyteczności publicznej wnętrza urbanistyczne;  

10)   zabudowie uzupełniającej – należy przez to rozumieć budynki gospodarcze, garaże, inne urządzenia budowlane i   elementy zagospodarowania terenu związane z   podstawowym lub dopuszczalnym przeznaczeniem terenu;  

11)   zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć zespoły zieleni w   postaci drzew, krzewów i   zieleni niskiej ukształtowane w   sposób zaplanowany, wraz z   obiektami małej architektury i   urządzeniami rekreacji indywidualnej, placami zabaw, klombami;  

12)   nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe będące nośnikiem informacji wizualnej w   jakiejkolwiek materialnej formie wraz z   elementami konstrukcyjnymi i   zamocowaniem, niebędący znakiem drogowym lub informacyjnym ustawionym przez gminę;  

13)   szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie graficzne reklamujące bądź wskazujące miejsce wykonywania działalności lub tablicę informacyjną umieszczoną na budynku w   szczególności w   rejonie wejścia lub nad witryną w   poziomie gzymsu pierwszej kondygnacji.  

2.   Pozostałe określenia użyte w   niniejszej uchwale należy rozumieć zgodnie z   definicjami zawartymi w   przepisach odrębnych.  

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne  

Oddział 1.
Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego  

§   8.   1.   Zapewnienie ładu przestrzennego na obszarze objętym planem wymaga:  

1)   ochrony panoramy miasta i   ekspozycji Sanktuarium Jasnogórskiego poprzez ograniczenie wysokości obiektów budowlanych do wysokości 15 m nad poziom terenu,  

2)   ukształtowania wzdłuż ul. Łódzkiej i   ul. Małopolskiej przestrzeni ogólnodostępnych w   formie urządzonych miejsc spotkań mieszkańców o   dominującym udziale zieleni ozdobnej umożliwiających zachowanie istniejących wglądów widokowych i   powiązań krajobrazowych,  

3)   stosowania rozwiązań architektonicznych uwzględniających konieczność harmonijnego wkomponowania nowych elementów w   otoczenie z   uwzględnieniem ich położenia i   ekspozycji,  

4)   wykorzystania wydzielonych fragmentów pasów drogowych dla stworzenia układu komunikacyjnego zapewniającego sprawną obsługę obszaru.  

2.   Dla kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów ustala się:  

1)   zasadę kształtowania wnętrz zespołów budynków zwłaszcza na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z   udziałem przestrzeni ogólnodostępnych zagospodarowanych zielenią urządzoną z   miejscami wypoczynku i   rekreacji,  

2)   nakaz stosowania podobnych form i   wystroju architektonicznego projektowanych obiektów oraz elementów zagospodarowania w   granicach jednej działki budowlanej lub zespołu budynków objętych jednym przedsięwzięciem inwestycyjnym,  

3)   zachowanie istniejących budowli obronnych z   możliwością ich wykorzystania dla funkcji zgodnych z   ustaleniami planu,  

4)   możliwość sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy działki, wyłącznie w   sposób przylegający do ściany budynku o   tej samej funkcji na działce sąsiedniej.  

3.   Dla realizacji ogrodzeń, jeśli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej, wprowadza się:  

1)   nakaz stosowania ogrodzeń wyłącznie ażurowych o   wysokości do 1,8 m z   dopuszczeniem podmurówki pełnej o   wysokości do 0,6 m,  

2)   zasadę lokalizacji w   liniach rozgraniczających dróg z   możliwością ich lokalnego wycofania w   miejscach usytuowania bram wjazdowych.  

4.   Ustala się następujące zasady lokalizacji reklam:  

1)   na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących znaków informacyjno – plastycznych i   reklam za wyjątkiem znaków drogowych i   elementów gminnego systemu informacji,  

2)   umieszczanie nośników reklamowych dopuszcza się wyłącznie w   formie szyldów, tablic, plansz i   neonów o   powierzchni nie większej niż 2   m2, na elewacjach budynków do wysokości gzymsu pierwszej kondygnacji,  

3)   zakazuje się umieszczania nośników reklamowych w   pasach drogowych, na ogrodzeniach, drzewach i   obiektach związanych z   infrastrukturą techniczną.  

5.   Ustala się następujące ogólne zasady kształtowania zieleni:  

1)   zakaz lokalizacji zieleni wysokiej w   sposób ograniczający zachowanie osi widokowych i   powiązań krajobrazowych,  

2)   nakaz maksymalnego wykorzystania zieleni istniejącej do kształtowania zespołów zieleni przydomowej i   nowych sposobów użytkowania terenów oraz kształtowania pasów drogowych w   formie założeń alejowych,  

3)   dopuszcza się stosowanie zieleni zwartej o   charakterze osłonowym wzdłuż granic terenów o   różnym sposobie użytkowania w   szczególności od strony projektowanego „północnego korytarza komunikacyjnego” stanowiącego północną granicę obszaru objętego planem.  

Oddział 2.
Zasady ochrony środowiska  

§   9.   1.   Na obszarze objętym planem zakazuje się realizacji przedsięwzięć powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska i   określa się następujące zasady utrzymania równowagi przyrodniczej i   racjonalnej gospodarki zasobami środowiska:  

1)   dla ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem ustala się zakaz:  

a)   wprowadzenia ścieków nieoczyszczonych do gruntu, w   szczególności ścieków opadowych i   roztopowych z   powierzchni utwardzonych narażonych na zanieczyszczenia, niespełniających wymagań dotyczących jakości określonych w   przepisach z   zakresu ustawy prawa wodnego,  

b)   stosowania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków,  

2)   dla ochrony powietrza i   ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wprowadza się nakaz stosowania niskoemisyjnych źródeł energii cieplnej (gaz, olej opałowy, energia elektryczna, kolektory słoneczne, itp.); systemy grzewcze wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń i   wody, muszą spełniać wymagania emisyjne określone w   obowiązujących przepisach z   zakresu Prawa ochrony środowiska,  

3)   dla zapewnienia ochrony akustycznej ustala się maksymalne, dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

4)   dla ochrony próchniczej warstwy ziemi ustala się:  

a)   nakaz minimalizacji przekształceń powierzchni ziemi powodujących zmianę naturalnego ukształtowania terenu,  

b)   zasadę wykorzystania mas ziemi, wymagających przemieszczenia w   ramach prowadzonych robót budowlanych, do zagospodarowania na części terenu niezwiązanego z   inwestycją lub do rekultywacji powierzchni ziemi innych terenów niekorzystnie przekształconych.  

2.   Ustala się zasady postępowania z   odpadami:  

1)   zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (Dz. U. z   2010 r. Nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.) oraz ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.),  

2)   zakaz składowania odpadów komunalnych i   przemysłowych.  

3.   Na obszarze objętym planem ustala się nakaz stosowania ograniczeń określonych w   rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Poznaniu z   dnia 3   grudnia 2009 r. w   sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Wierzchowisko (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 227, poz. 4585).  

Oddział 3.
Parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu  

§   10.   1.   Na obszarze objętym planem linie zabudowy należy kształtować zgodnie z   zasięgiem wyznaczonym na rysunku planu przez nieprzekraczalne linie zabudowy, przy czym nie bliżej niż:  

1)   8 m od linii rozgraniczających tereny dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ i   1 - 5KDL oraz istniejących, zlokalizowanych poza granicami planu, tj. ul. Małopolskiej i   ul. Łódzkiej,  

2)   6 m od linii rozgraniczających tereny pozostałych dróg publicznych,  

3)   4 m od linii rozgraniczających, nie wyznaczonych w   planie, istniejących i   projektowanych dróg wewnętrznych i   terenów komunikacji pieszo-jezdnej.  

2.   Ustala się następujące wskaźniki dotyczące kształtowania powierzchni zabudowy:  

1)   dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych symbolem MW, udział powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni terenu objętego jednym przedsięwzięciem inwestycyjnym, nie większy niż 35%,  

2)   dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN1, udział powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej, nie większy niż 25%,  

3)   dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN2, udział powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej, nie większy niż 30%,  

4)   dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego symbolem MN3, udział powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej, nie większy niż 20%,  

5)   dla terenów zabudowy usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolami U1 i   U2, udział powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni terenu objętego jednym przedsięwzięciem inwestycyjnym nie większy niż 30%,  

6)   dla terenu zieleni urządzonej z   usługami oznaczonym na rysunku planu symbolem ZU, udział powierzchni zabudowy do powierzchni terenu nie większy niż 15%.  

3.   Ustala się następujące wskaźniki dotyczące udziału powierzchni biologicznie czynnej:  

1)   dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych symbolem MW nie mniej niż 40% powierzchni terenu, objętego jednym przedsięwzięciem inwestycyjnym,  

2)   dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN1 i   MN3 nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej,  

3)   dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN2 nie mniej niż 40%powierzchni działki budowlanej,  

4)   dla terenów zabudowy usługowej oznaczonych symbolami U1 i   U2 nie mniej niż 30% powierzchni działki lub terenu objętego jednym przedsięwzięciem inwestycyjnym,  

5)   dla terenu zieleni urządzonej oznaczonego symbolem ZU nie mniej niż 80%.  

4.   Gabaryty zabudowy należy kształtować zgodnie z   ustaleniami określonymi w   rozdziale 3.  

Oddział 4.
Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości  

§   11.   1.   Na terenach wyznaczonych w   planie nie ustala się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i   podziałów nieruchomości; przy czy dla przypadku o   którym mowa w   art. 102 ust. 2   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z   2010 r. Nr 102, poz. 651 z   późn. zm.) ustala się następujące zasady i   warunki tworzenia nowych działek:  

1)   minimalna powierzchnia:  

a)   800 m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,  

b)   550 m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,  

c)   300 m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,  

d)   800 m 2 dla zabudowy usługowej,  

e)   1500 m 2 dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  

2)   minimalna szerokość frontów:  

a)   18 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,  

b)   14 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,  

c)   7 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,  

d)   20 m dla zabudowy usługowej,  

e)   25 m dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  

3)   przebieg projektowanych granic prostopadle do linii rozgraniczających dróg z   tolerancją do 20º.  

2.   Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek winna umożliwić zachowanie parametrów i   wskaźników zagospodarowania terenów ustalonych w   planie a   w szczególności lokalizację projektowanej zabudowy i   odpowiedniej liczby miejsc parkingowych.  

3.   Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się wydzielanie działek na potrzeby powiększenia i   regulacji granic działek sąsiednich lub w   celu wyznaczenia ulic wewnętrznych, ciągów pieszo jezdnych lub terenów urządzeń infrastruktury technicznej.  

Oddział 5.
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemu komunikacji  

§   12.   1.   Powiązanie obszaru objętego planem z   zewnętrznym i   ponadlokalnym układem komunikacyjnym zapewniają istniejące poza granicami planu drogi lokalne: ul. Małopolska i   ul. Łódzka, oraz projektowana droga zbiorcza, oznaczona na rysunku planu symbolem KDZ.  

2.   Dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej obszaru wyznacza się tereny dla lokalizacji dróg publicznych, zgodnie z   zasięgiem określonym na rysunku planu o   następujących klasach technicznych i   szerokościach w   liniach rozgraniczających:  

1)   teren drogi klasy Z   „zbiorcza” oznaczony symbolem KDZ, umożliwiający kontynuację położonej poza granicami planu ul. Szajnowicza – Iwanowa, o   szerokości nie mniejszej niż 30 m;  

2)   tereny dróg klasy L „lokalna” projektowanych i   wyznaczonych w   nawiązaniu do istniejących wydzielonych fragmentów pasów drogowych, oznaczone symbolami 1KDL o   szerokości 15 m oraz oznaczone symbolami 2   – 5KDL o   szerokości 12 m;  

3)   tereny dróg klasy D „dojazdowa” istniejących i   projektowanych oznaczonych symbolami 1   – 10 KDD, o   szerokości 10 m.  

3.   Uzupełniającą sieć dostępu do poszczególnych działek zapewnią istniejące i   projektowane, nie wyznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne i   tereny komunikacji pieszo – jezdnej, o   parametrach odpowiednich do przeznaczenia terenów, które mają obsługiwać.  

4.   Ustala się nakaz realizacji wydzielonych tras rowerowych o   szerokości ścieżki min. 2, 5   m w   pasach drogowych dróg publicznych oznaczonych jako KDZ i   1 - 3KDL.  

5.   W liniach rozgraniczających dróg publicznych dopuszcza się lokalizację zieleni przydrożnej, obiektów oraz urządzeń infrastruktury nie związanych z   prowadzeniem ruchu drogowego, dopuszczonych ustawą z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (Dz.U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.).  

6.   Dla zapewnienia obsługi parkingowej obszaru ustala się:  

1)   obowiązek zapewnienia 100% potrzeb parkingowych w   granicach działki lub terenu objętego jednym przedsięwzięciem inwestycyjnym,  

2)   zasadę organizacji funkcji zaopatrzenia wyłącznie z   terenu związanego z   inwestycją w   sposób zapewniający wjazd i   wyjazd na drogę przodem samochodu,  

3)   minimalne wskaźniki określające liczbę miejsc parkingowych w   zależności od rodzaju użytkowania, z   dopuszczeniem zabezpieczenia miejsc postojowych w   garażu:  

a)   budynek jednorodzinny: 1   miejsce dla budynku w   zabudowie szeregowej i   2 miejsca dla budynku w   zabudowie wolnostojącej i   bliźniaczej,  

b)   budynek wielorodzinny, inne lokale mieszkalne: 1   miejsce na mieszkanie,  

c)   biura, administracja, obsługa bankowa, pocztowa oraz podobne funkcje o   charakterze biurowym, w   tym kancelarie, gabinety, pracownie: 1   miejsce na 30 m² powierzchni użytkowej i   1 miejsce na 2   pracowników,  

d)   ośrodki zdrowia, przychodnie, poradnie i   inne usługi medyczne oraz gabinety kosmetyczne i   odnowy biologicznej: 1   miejsce na 3   użytkowników i   1 miejsce na 2   pracowników,  

e)   handel: 1   miejsce na 30 m² powierzchni sprzedaży,  

f)   gastronomia: 1   miejsce na 5   m² powierzchni ogólnej lub 1   miejsce na 4   miejsca konsumpcyjne oraz 1   miejsce na 2   pracowników,  

g)   pozostałe, nie wymienione lokale i   budynki usługowe: 1   miejsce na 40 m 2 powierzchni użytkowej i   jedno miejsce na 2   pracowników.  

4)   w przypadku kilku rodzajów użytkowania mieszczących się w   jednym budynku lub występujących w   obrębie jednego terenu ustala się obowiązek bilansowania potrzeb parkingowych w   ramach zorganizowanego zespołu miejsc postojowych lub garażowych obsługującego dany budynek lub teren.  

Oddział 6.
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej  

§   13.   1.   Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1)   ustala się zasadę lokalizacji nowych sieci infrastruktury technicznej w   liniach rozgraniczających dróg publicznych, wewnętrznych i   terenów komunikacji pieszo-jezdnej, z   możliwością ich prowadzenia w   kanałach technologicznych,  

2)   zachowuje się istniejące sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej z   możliwością ich przebudowy i   rozbudowy.  

2.   Określa się się następujące zasady obsługi obszarów w   zakresie infrastruktury technicznej:  

1)   zaopatrzenie w   wodę:  

a)   z istniejących w   obszarze planu oraz w   otoczeniu, projektowanych do rozbudowy sieci wodociągowych,  

b)   realizacja pompowni w   celu zapewnienia wymaganego ciśnienia wody pitnej,  

2)   zaopatrzenie w   energię elektryczną:  

a)   w oparciu o   istniejącą, przewidywaną do rozbudowy sieć elektroenergetyczną średniego i   niskiego napięcia,  

b)   realizację projektowanych linii średniego i   niskiego napięcia dopuszcza się wyłącznie jako linie kablowe,  

c)   na całym obszarze objętym planem dopuszcza się realizację nowych stacji transformatorowych,  

3)   zaopatrzenie w   gaz sieciowy z   istniejącego gazociągu średniego ciśnienia poprzez realizację sieci rozdzielczej,  

4)   zaopatrzenie w   energię cieplną:  

a)   z istniejącej w   sąsiedztwie obszaru objętego planem, możliwej do rozbudowy odpowiednio do potrzeb, sieci ciepłowniczej lub z   wykorzystaniem systemów opartych na: sieci gazowej, elektroenergetycznej albo źródłach energii odnawialnej,  

b)   dopuszcza się indywidualne źródła ciepła wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń i   wody, przy uwzględnieniu ustaleń o   których mowa w   § 9   ust. 1   pkt 2,  

5)   odprowadzenie ścieków komunalnych do miejskiej oczyszczalni ścieków systemem istniejącej w   otoczeniu i   przewidzianej do rozbudowy, sieci kanalizacji sanitarnej; w   miejscach gdzie budowa sieci powodowałaby nadmierne koszty dopuszcza się stosowanie systemów indywidualnych,  

6)   odprowadzenie wód opadowych:  

a)   z dachów – na własny teren nieutwardzony z   możliwością zastosowania rozwiązań technicznych służących zatrzymaniu wód w   obrębie działki budowlanej,  

b)   z powierzchni dróg i   parkingów – systemem projektowanych kanałów deszczowych; dopuszcza się stosowanie rozwiązań umożliwiających retencjonowanie wód opadowych i   roztopowych w   szczelnych zbiornikach odparowujących,  

7)   obiekty i   urządzenia telekomunikacyjne należy lokalizować stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z   pozostałymi ustaleniami planu.  

3.   Ustala się obowiązek instalowania hydrantów nadziemnych, dla zapewnienia możliwości intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych, na sieciach wodociągowych o   średnicy nominalnej DN 250 lub większej, zgodnie z   przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i   Administracji z   dnia 24 lipca 2009 r. w   sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w   wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z   późn. zm.).  

Oddział 7.
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów i   ograniczenia w   ich użytkowaniu  

§   14.   1.   Na obszarze planu wprowadza się zakaz zabudowy, użytkowania i   realizacji nowych inwestycji związanych z   lokalizacją:  

1)   obiektów handlowych i   lokali użytkowych o   powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m 2 a także handlu hurtowego, giełdowego i   targowiskowego;  

2)   stacji paliw płynnych, obiektów produkcyjnych, magazynowych oraz baz i   składów;  

3)   przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w   rozumieniu przepisów ustawy z   dnia 3   października 2008 r. o   udostępnianiu informacji o   środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska oraz o   ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z   późn. zm.), z   wyłączeniem zabudowy mieszkaniowej, sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej i   dróg publicznych;  

4)   inwestycji polegających na zbieraniu, transporcie, odzysku i   unieszkodliwianiu odpadów.  

2.   W zakresie infrastruktury technicznej ustala się zakaz realizacji:  

1)   instalacji wykorzystujących siłę wiatru do produkcji energii w   formie wolnostojących masztów i   słupów oraz konstrukcji umieszczonych na budynkach o   wysokości powyżej 2   m ponad wysokość budynku,  

2)   nowych napowietrznych linii energetycznych.  

Oddział 8.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy  

§   15.   Określa się następujące stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy w   przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu:  

1)   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:MW, MN1, MN2, MN3, U1, U2, ZU – 30%,  

2)   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:KDZ, 1-5KDL, 1-10KDD – 5%.  

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe  

§   16.   1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne – usługi w   formie lokali użytkowych zajmujących wyłącznie parter budynku wielorodzinnego, niekubaturowe obiekty sportowe i   rekreacyjne, zieleń urządzona, obiekty małej architektury w   tym place gier i   zabaw dla dzieci, oczka wodne, ścieżki piesze i   rowerowe, drogi wewnętrzne i   dojazdy, parkingi, urządzenia infrastruktury technicznej.  

2.   Ustala się następujące gabaryty nowej zabudowy:  

1)   geometria dachów – w   formie dachów płaskich lub spadzistych o   kącie nachylenia połaci wynoszącym nie więcej niż 40°; wyklucza się możliwość stosowania dachów mansardowych,  

2)   wysokość zabudowy – do 5   kondygnacji nadziemnych i   nie więcej niż 15 m.  

3.   Ustala się następujące szczegółowe zasady zabudowy i   zagospodarowania terenu:  

1)   zachowuje się zabudowę istniejącą z   dopuszczeniem rozbudowy i   nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zgodnie z   zasadami ustalonymi w   planie,  

2)   nową zabudowę kształtować w   sposób umożliwiający tworzenie zielonych wnętrz urbanistycznych z   placami gier i   zabaw dla dzieci oraz miejscami wypoczynkowymi spełniającymi wymagania dla osób starszych i   niepełnosprawnych,  

3)   w przypadku utworzenia zwartej pierzei handlowej wzdłuż ulic: Łódzkiej i   Małopolskiej wymagane jest cofnięcie pierzei, jednak nie dalej niż 50 m od linii rozgraniczającej ww. ulic, celem zachowania powiązań krajobrazowych,  

4)   wymagane pełne zaspokojenie potrzeb parkingowych z   uwzględnieniem wskaźników dla zabudowy mieszkaniowej oraz dla użytkowania związanego z   usługowym wykorzystaniem parterów budynków określonych w   §12 ust. 6,  

5)   wprowadza się zakaz realizacji zabudowy uzupełniającej, w   formie budynków garażowych, gospodarczych i   wiat oraz zespołów tych budynków; dopuszcza się realizację pomieszczeń gospodarczych, technicznych, garaży w   kondygnacjach podziemnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub pod poziomem terenu,  

6)   zakazuje się realizacji ogrodzeń za wyjątkiem ogrodzeń w   formie żywopłotów, zielonych trejaży i   pergoli.  

§   17.   1.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   MN1   ,   MN2   ,   MN3   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne – budynki gospodarcze, garaże i   wiaty, urządzenia i   obiekty rekreacyjno – wypoczynkowe w   tym przydomowe baseny, oczka wodne, zieleń ozdobna i   izolacyjna z   obiektami małej architektury, dojścia, drogi wewnętrzne, dojazdy i   urządzenia infrastruktury technicznej oraz usługi wyłącznie w   formie lokali użytkowych stanowiących część budynku mieszkalnego o   powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej tego budynku.  

2.   Ustala się następujące zasady realizacji budynków mieszkalnych:  

1)   na terenach oznaczonych symbolem MN1 w   formie budynków wolnostojących lub budynków w   zabudowie bliźniaczej,  

2)   na terenach oznaczonych symbolem MN2 w   formie budynków wolnostojących, bliźniaczych lub budynków w   zabudowie szeregowej,  

3)   na terenie oznaczonym symbolem MN3 w   formie budynków wolnostojących.  

3.   Ustala się następujące gabaryty nowej zabudowy:  

1)   geometria dachów – w   formie dachów płaskich lub spadzistych o   kącie nachylenia połaci wynoszącym nie więcej niż 40 0 ; wyklucza się stosowanie dachów mansardowych; dla budynków w   zabudowie szeregowej i   bliźniaczej nakaz stosowania jednolitej formy dachów,  

2)   wysokość budynków mieszkalnych – do 2   kondygnacji nadziemnych i   nie więcej niż 9   m,  

3)   wysokość zabudowy uzupełniającej – jedna kondygnacja nadziemna i   nie więcej niż 6   m.  

4.   Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:  

1)   zachowuje się formę i   sposób użytkowania zabudowy istniejącej z   możliwością remontów i   przebudowy obiektów; rozbudowa, nadbudowa oraz realizacja nowych inwestycji zgodnie z   ustaleniami określonymi w   planie,  

2)   wprowadza się nakaz realizacji pasa zieleni zwartej o   szerokości min. 5   m, wzdłuż północnej granicy terenu oznaczonego symbolem MN3,  

3)   zabudowę uzupełniającą (budynki gospodarcze, garaże, wiaty) należy lokalizować wyłącznie w   głębi działek, przy czym powierzchnia zabudowy wszystkich obiektów zabudowy uzupełniającej w   granicach działki nie może przekroczyć 70 m²,  

4)   działalność związana z   wykorzystaniem części budynku mieszkalnego na potrzeby usług nie może stwarzać uciążliwości w   stosunku do sąsiadujących terenów mieszkaniowych; zakazuje się prowadzenia działalności usługowej w   obiektach zabudowy uzupełniającej.  

§   18.   1.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem   U1   i   U2   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, obiekty małej architektury, dojścia, dojazdy, parkingi, urządzenia infrastruktury technicznej.  

2.   Ustala się następujące gabaryty nowej zabudowy:  

1)   geometria dachów – w   formie dachów płaskich,  

2)   wysokość budynków – do 2   kondygnacji nadziemnych i   nie więcej niż 9   m.  

3.   Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:  

1)   zakazuje się realizacji ogrodzeń od strony dróg publicznych; wymagane urządzenie przestrzeni ogólnodostępnej z   zielenią ozdobną i   obiektami małej architektury,  

2)   wymagana realizacja pasów zieleni o   charakterze osłonowym i   dekoracyjnym od strony terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o   szerokości minimum 3   m.  

§   19.   1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   ZU   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona w   formie parku z   urządzeniami rekreacyjno – wypoczynkowymi,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne – usługi w   formie jednego obiektu z   lokalami użyteczności publicznej z   zakresu kultury, oświaty, opieki zdrowotnej, sportu i   rekreacji, dojścia, dojazdy, elementy małej architektury, urządzenia infrastruktury technicznej.  

2.   Ustala się następujące gabaryty nowej zabudowy:  

1)   geometria dachu – wielospadowy; dopuszcza się zastosowanie detalu architektonicznego, w   formie dominanty o   łącznej wysokości wraz z   budynkiem nie większej niż 14 m,  

2)   wysokość budynków – nie więcej niż 9   m.  

3.   Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:  

1)   kształt projektowanej bryły obiektu winien uwzględniać położenie terenu i   jego ekspozycję,  

2)   powierzchnia terenu zieleni urządzonej w   formie parku nie może być mniejsza niż 50% powierzchni terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,  

3)   zakaz realizacji obiektów tymczasowych, budynków gospodarczych i   garaży.  

§   20.   1.   Dla terenu oznaczonego symbolem   W   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe - urządzenia infrastruktury związane z   gospodarką wodną – studnia głębinowa, pompownia,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne: inne urządzenia infrastruktury technicznej (w tym stacje transformatorowe), zieleń, miejsca postojowe.  

2.   Zachowuje się istniejące zagospodarowanie i   zabudowę terenu z   dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i   nadbudowy istniejącego obiektu zgodnie z   ustaleniami określonymi w   planie.  

3.   Ustala się następujące parametry i   wskaźniki zagospodarowania i   zabudowy terenu:  

1)   wielkość powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni terenu - do 50%,  

2)   udział powierzchni biologicznie czynnej – min. 20% powierzchni terenu,  

3)   wysokość budynków – do 7   m,  

4)   ukształtowanie połaci dachowych – w   dostosowaniu do wymagań technologicznych.  

§   21.   1.   Dla terenu oznaczonego symbolem   KDZ   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe - droga publiczna zbiorcza,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne - urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń.  

2.   Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:  

1)   droga dwujezdniowa o   szerokości w   liniach rozgraniczających zgodnie z   rysunkiem planu i   zapisami § 12 ust. 2   pkt 1, z   chodnikami i   wydzieloną trasą rowerową,  

2)   dostępność wyłącznie na skrzyżowaniach (pełne skanalizowane) z   drogami oznaczonymi na rysunku planu symbolami 2   – 3   KDL , 4   – 5   KDL, 6   – 7   KDD oraz istniejącą ul. Łódzką (poza granicami planu),  

3)   dopuszcza się lokalizację zatok dla przystanków autobusowych i   wiat przystankowych z   możliwością realizacji powierzchni handlowej nie przekraczającej 10 m 2 , stanowiącej wspólny obiekt budowlany z   wiatą przystankową.  

§   22.   1.   Dla terenów oznaczonych symbolami 1-5KDL ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe - drogi publiczne lokalne,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne - urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń, miejsca postojowe.  

2.   Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:  

1)   drogi jednojezdniowe z   chodnikami, o   szerokościach w   liniach rozgraniczających zgodnie z   rysunkiem planu i   zapisami § 12 ust. 2   pkt 2,  

2)   nakaz realizacji ścieżek rowerowych zgodnie z   ustaleniami § 12 ust. 4,  

3)   dopuszcza się lokalizację zatok dla przystanków autobusowych i   wiat przystankowych z   możliwością realizacji powierzchni handlowej nie przekraczającej 10 m 2 , stanowiącej wspólny obiekt budowlany z   wiatą przystankową,  

4)   dopuszcza się lokalizację ogólnodostępnych miejsc postojowych.  

§   23.   1.   Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i   oznaczonego symbolem   1-10KDD   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe - drogi publiczne dojazdowe,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne - urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona, miejsca postojowe.  

2.   Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:  

1)   drogi jednojezdniowe z   chodnikami lub ścieżkami pieszo-rowerowymi o   szerokościach w   liniach rozgraniczających zgodnie z   rysunkiem planu i   zapisami § 12 ust. 2   pkt 3,  

2)   dopuszcza się kształtowanie pasów drogowych jednoprzestrzennych.  

Rozdział 4.
Przepisy końcowe  

§   24.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   25.   Prezydent Miasta zapewni:  

1)   udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i   udzielenie odpowiednich informacji,  

2)   podanie do publicznej wiadomości danych o   planie, zgodnie z   wymogami art. 21 ust. 2   pkt 6   ustawy z   dnia 3   października 2008 r. o   udostępnianiu informacji o   środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska oraz o   ocenach oddziaływania na środowisko.  

§   26.   Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy.  

§   27.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 478/XXVI/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

478 XXVI 2012 Zalacznik 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 478/XXVI/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

478 XXVI 2012 Zalacznik 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 478/XXVI/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

478 XXVIzal3  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »