| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/262/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 21 września 2012r.

w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   i 2   pkt 3   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 43 ust. 2   pkt 3   i ust. 6   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z   2010 r. Nr 102, poz. 651) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Uchwała określa zasady wynajmowania i   dzierżawy pomieszczeń znajdujących się w   obiektach szkolnych i   przedszkolnych.  

§   2.   Ilekroć w   uchwale mowa o:  

1)   obiektach szkolnych - należy przez to rozumieć przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz zespoły szkolno -przedszkolne, których organem prowadzącym jest Gmina Lipie;  

2)   pomieszczeniach - należy przez to rozumieć wszelkie pomieszczenia usytuowane w   obiektach szkolnych wraz z   wyposażeniem, w   tym sale dydaktyczne, sale gimnastyczne, stołówki, a   także inne pomieszczenia użytkowe, które pozostają w   dyspozycji szkoły, m.in. grunty, boiska , place.  

§   3.   1.   Do wydzierżawienia lub wynajęcia pomieszczeń szkolnych (na cele związane z   oświatą, kulturą fizyczną i   innymi nie sprzecznymi ze statutową działalnością jednostek) upoważnieni są Dyrektorzy placówek oświatowych na podstawie i   w granicach udzielonego przez Wójta pełnomocnictwa.  

2.   Dyrektor placówki oświatowej ma obowiązek w   terminie 7   dni od daty zawarcia umowy zawiadomić Urząd Gminy o   jej zawarciu.  

§   4.   Dzierżawy lub wynajmu pomieszczeń i   powierzchni dokonuje się na podstawie pisemnej umowy, która powinna zawierać:  

1)   dokładne określenie osoby (prawnej lub fizycznej) wynajmującej, w   przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą wraz z   podaniem numeru NIP i   podstawy działalności,  

2)   dokładne określenie sposobu użytkowania lokalu,  

3)   dokładnego określenia lokalu oddawanego w   wynajem lub dzierżawę,  

4)   dokładnego określenia praw i   obowiązków stron, dni i   godziny korzystania z   pomieszczeń, wysokości wynagrodzenia, okresu trwania umowy oraz zasady jej rozwiązania,  

5)   opłaty powinny być określone w   wysokości brutto, a   płatność dokonana z   góry za każdy miesiąc do dnia 10 każdego miesiąca. W   przypadku zwłoki z   zapłatą za co najmniej dwa pełne okresy płatności umowa może zostać wypowiedziana bez zachowania terminów wypowiedzenia,  

6)   zakaz użyczenia, podnajmowania lub oddawania w   użytkowanie osobom trzecim bez zgody Dyrektora placówki,  

7)   zobowiązanie do informowania placówki i   uzyskania ewentualnej zgody Dyrektora placówki na zmianę charakteru prowadzonej działalności w   lokalu, pod rygorem rozwiązania umowy w   trybie natychmiastowym,  

8)   zobowiązania do utrzymania w   należytym stanie sanitarnym i   technicznym pomieszczeń przez najemcę,  

9)   najemca jest zobowiązany do wpłaty kaucji, jako zabezpieczenia przed ewentualnymi zniszczeniami pomieszczeń. Wysokość kaucji ustali każdorazowo Dyrektor placówki oświatowej wynajmujący pomieszczenie.  

§   5.   Wynajem lub dzierżawa pomieszczeń jest dopuszczalna wyłącznie w   przypadku, gdy korzystanie z   przedmiotu najmu nie koliduje z   realizacją zadań szkolnych.  

§   6.   Pomieszczenia szkolne mogą zostać wynajęte lub wydzierżawione na czas oznaczony nie dłuższy niż 3   lata.  

§   7.   1.   Ustala się następujące stawki za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń:  

1)   sale gimnastyczne:  

-   średnia sala o   powierzchni od 201 m² do 400 m² - 40,00 zł za godzinę zegarową,  

-   mała sala o   powierzchni do 200 m² - 30,00 zł za godzinę zegarową,  

2)   sale lekcyjne:  

-   stawka 30,00 zł za godzinę zegarową,  

3)   świetlica szkolna, stołówka:  

-   stawka 30,- zł za godzinę zegarową,  

4)   sale komputerowe:  

-   stawka 45 zł za godzinę zegarową zajęć,  

5)   sklepiki szkolne:  

-   powierzchnia do 15 m² - 250,00 zł miesięcznie,  

-   powierzchnia od 16 m² do 30 m² - 300,00 zł miesięcznie,  

-   powierzchnia powyżej 30 m² - 400,00 zł miesięcznie,  

6)   grunty:  

-   stawka 5,00 zł + podatek miesięcznie za 1m² powierzchni gruntu w   przypadku dzierżawy gruntu,  

7)   reklama:  

-   stawka 50,00 zł miesięcznie za 1m² powierzchni reklamowej.  

2.   Powyższe stawki obejmują koszty eksploatacji pomieszczeń, a   w szczególności koszty energii elektrycznej, cieplnej, wody, ścieków, a   także koszty utrzymania porządku i   czystości oraz koszty zużycia wyposażenia i   pomieszczeń.  

§   8.   Opłatę za wynajem uiszcza się na konto wynajmującego z   wyraźnym wskazaniem czego opłata dotyczy.  

§   9.   Dochody uzyskane z   wynajmu są dochodami gminy.  

§   10.   Nieodpłatnie udostępnia się wyżej wskazane pomieszczenia w   szczególności na:  

1)   zebrania szkolne, spotkania z   mieszkańcami organizowane przez Wójta, Radę Gminy - będące wynikiem statutowej działalności tych organów;  

2)   imprezy i   zabawy organizowane nieodpłatnie dla dzieci w   wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i   gimnazjum, uczniowskie kluby sportowe oraz imprezy organizowane przez Radę Rodziców na rzecz szkół prowadzonych przez Gminę Lipie oraz powierzchnie reklamowe,  

3)   imprezy charytatywne organizowane na rzecz mieszkańców naszych miejscowości.  

§   11.   Umowy najmu pomieszczeń w   obiektach szkolnych zawarte do dnia podjęcia niniejszej uchwały obowiązują do czasu ich wygaśnięcia lub okresu ich wypowiedzenia.  

§   12.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.  

§   13.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »