| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/262/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 21 września 2012r.

w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   i 2   pkt 3   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 43 ust. 2   pkt 3   i ust. 6   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z   2010 r. Nr 102, poz. 651) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Uchwała określa zasady wynajmowania i   dzierżawy pomieszczeń znajdujących się w   obiektach szkolnych i   przedszkolnych.  

§   2.   Ilekroć w   uchwale mowa o:  

1)   obiektach szkolnych - należy przez to rozumieć przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz zespoły szkolno -przedszkolne, których organem prowadzącym jest Gmina Lipie;  

2)   pomieszczeniach - należy przez to rozumieć wszelkie pomieszczenia usytuowane w   obiektach szkolnych wraz z   wyposażeniem, w   tym sale dydaktyczne, sale gimnastyczne, stołówki, a   także inne pomieszczenia użytkowe, które pozostają w   dyspozycji szkoły, m.in. grunty, boiska , place.  

§   3.   1.   Do wydzierżawienia lub wynajęcia pomieszczeń szkolnych (na cele związane z   oświatą, kulturą fizyczną i   innymi nie sprzecznymi ze statutową działalnością jednostek) upoważnieni są Dyrektorzy placówek oświatowych na podstawie i   w granicach udzielonego przez Wójta pełnomocnictwa.  

2.   Dyrektor placówki oświatowej ma obowiązek w   terminie 7   dni od daty zawarcia umowy zawiadomić Urząd Gminy o   jej zawarciu.  

§   4.   Dzierżawy lub wynajmu pomieszczeń i   powierzchni dokonuje się na podstawie pisemnej umowy, która powinna zawierać:  

1)   dokładne określenie osoby (prawnej lub fizycznej) wynajmującej, w   przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą wraz z   podaniem numeru NIP i   podstawy działalności,  

2)   dokładne określenie sposobu użytkowania lokalu,  

3)   dokładnego określenia lokalu oddawanego w   wynajem lub dzierżawę,  

4)   dokładnego określenia praw i   obowiązków stron, dni i   godziny korzystania z   pomieszczeń, wysokości wynagrodzenia, okresu trwania umowy oraz zasady jej rozwiązania,  

5)   opłaty powinny być określone w   wysokości brutto, a   płatność dokonana z   góry za każdy miesiąc do dnia 10 każdego miesiąca. W   przypadku zwłoki z   zapłatą za co najmniej dwa pełne okresy płatności umowa może zostać wypowiedziana bez zachowania terminów wypowiedzenia,  

6)   zakaz użyczenia, podnajmowania lub oddawania w   użytkowanie osobom trzecim bez zgody Dyrektora placówki,  

7)   zobowiązanie do informowania placówki i   uzyskania ewentualnej zgody Dyrektora placówki na zmianę charakteru prowadzonej działalności w   lokalu, pod rygorem rozwiązania umowy w   trybie natychmiastowym,  

8)   zobowiązania do utrzymania w   należytym stanie sanitarnym i   technicznym pomieszczeń przez najemcę,  

9)   najemca jest zobowiązany do wpłaty kaucji, jako zabezpieczenia przed ewentualnymi zniszczeniami pomieszczeń. Wysokość kaucji ustali każdorazowo Dyrektor placówki oświatowej wynajmujący pomieszczenie.  

§   5.   Wynajem lub dzierżawa pomieszczeń jest dopuszczalna wyłącznie w   przypadku, gdy korzystanie z   przedmiotu najmu nie koliduje z   realizacją zadań szkolnych.  

§   6.   Pomieszczenia szkolne mogą zostać wynajęte lub wydzierżawione na czas oznaczony nie dłuższy niż 3   lata.  

§   7.   1.   Ustala się następujące stawki za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń:  

1)   sale gimnastyczne:  

-   średnia sala o   powierzchni od 201 m² do 400 m² - 40,00 zł za godzinę zegarową,  

-   mała sala o   powierzchni do 200 m² - 30,00 zł za godzinę zegarową,  

2)   sale lekcyjne:  

-   stawka 30,00 zł za godzinę zegarową,  

3)   świetlica szkolna, stołówka:  

-   stawka 30,- zł za godzinę zegarową,  

4)   sale komputerowe:  

-   stawka 45 zł za godzinę zegarową zajęć,  

5)   sklepiki szkolne:  

-   powierzchnia do 15 m² - 250,00 zł miesięcznie,  

-   powierzchnia od 16 m² do 30 m² - 300,00 zł miesięcznie,  

-   powierzchnia powyżej 30 m² - 400,00 zł miesięcznie,  

6)   grunty:  

-   stawka 5,00 zł + podatek miesięcznie za 1m² powierzchni gruntu w   przypadku dzierżawy gruntu,  

7)   reklama:  

-   stawka 50,00 zł miesięcznie za 1m² powierzchni reklamowej.  

2.   Powyższe stawki obejmują koszty eksploatacji pomieszczeń, a   w szczególności koszty energii elektrycznej, cieplnej, wody, ścieków, a   także koszty utrzymania porządku i   czystości oraz koszty zużycia wyposażenia i   pomieszczeń.  

§   8.   Opłatę za wynajem uiszcza się na konto wynajmującego z   wyraźnym wskazaniem czego opłata dotyczy.  

§   9.   Dochody uzyskane z   wynajmu są dochodami gminy.  

§   10.   Nieodpłatnie udostępnia się wyżej wskazane pomieszczenia w   szczególności na:  

1)   zebrania szkolne, spotkania z   mieszkańcami organizowane przez Wójta, Radę Gminy - będące wynikiem statutowej działalności tych organów;  

2)   imprezy i   zabawy organizowane nieodpłatnie dla dzieci w   wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i   gimnazjum, uczniowskie kluby sportowe oraz imprezy organizowane przez Radę Rodziców na rzecz szkół prowadzonych przez Gminę Lipie oraz powierzchnie reklamowe,  

3)   imprezy charytatywne organizowane na rzecz mieszkańców naszych miejscowości.  

§   11.   Umowy najmu pomieszczeń w   obiektach szkolnych zawarte do dnia podjęcia niniejszej uchwały obowiązują do czasu ich wygaśnięcia lub okresu ich wypowiedzenia.  

§   12.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.  

§   13.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych. Autor licznych publikacji, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »