| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.491.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 października 2012r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 181(XXVI)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 28 września 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poraj

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 181(XXVI)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 28 września 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poraj, jako niezgodnej z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004, Nr 256, poz. 2572).

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Poraj uchwaliła Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poraj, który stanowi załącznik do uchwały. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 3 października 2012r.

Wskazana uchwała została podjęta na podstawie przepisu art. 90f ustawy o systemie oświaty, zawierającego delegację dla organu stanowiącego gminy do wydania w omawianym zakresie przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze jednostki samorządu terytorialnego. Powołany wyżej przepis nakłada na radę gminy obowiązek uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na jej terenie. W regulaminie tym rada gminy ma określić przede wszystkim:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Podkreślić przy tym należy, iż zgodnie z intencją ustawodawcy przy uchwalaniu powyższego regulaminu rada gminy powinna kierować się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. dążyć do zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwiać pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, słuchacza i wychowanka.

Ponadto regulamin ten ma walor aktu prawa miejscowego w rozumieniu przepisu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi normę o charakterze iuris cogentis (bezwzględnie obowiązującą) formułującą zamknięty katalog problemów wymagających uregulowania w akcie wykonawczym. Niespełnienie którejkolwiek z przesłanek w niej zawartych skutkuje zawsze bezwzględną nieważnością uchwały. Tymczasem Rada w treści przedmiotowej uchwały nie wypełniła dyspozycji wynikającej z przepisu art. 90f ustawy, mianowicie nie określiła sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy (art. 90f pkt 1 ustawy) oraz sposobu udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego (art. 90f pkt 4 ustawy).

Powołany wyżej przepis nie obejmuje również delegacji do wydania regulacji uzależniającej przyznanie stypendium szkolnego od wysokości dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, tym samym postanowienia § 3 ust. 2 regulaminu należy uznać za sprzeczne z prawem.

Ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości i potrzeby środowiska, do którego właściwy akt wykonawczy jest skierowany. Z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądź modyfikacji wiążących go norm o charakterze powszechnie obowiązującym. Stanowisko powyższe potwierdza utrwalona linia orzecznicza sądów administracyjnych, uznająca za niedopuszczalną modyfikację regulacji ustawowych przez przepisy prawa miejscowego (por. wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2003r., sygn. II SA/Ka 1831/02, niepublikowany; wyrok NSA z dnia 19 sierpnia 2002r., sygn. II SA/Ka 508/02, niepublikowany).

Kwestie uregulowane w ustawie o systemie oświaty zostały powtórzone w:

- § 8 ust. 1 regulaminu - stosowną regulację zawiera przepis art. 90e ust. 1 ustawy,

- § 8 ust. 2 regulaminu - regulują kwestie wynikające z przepisu art. 90e ust. 2 ustawy,

- § 8 ust. 3 regulaminu - stosowną regulację zawiera przepis art. 90e ust. 3 ustawy.

Wskazać również należy, iż postanowieniem § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 4 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poraj, będącego załącznikiem do uchwały, Rada Gminy Poraj ustanowiła m.in., iż odpowiednie wzory wniosków o przyznanie pomocy materialnej stanowią załączniki 1 i 2 do Regulaminu. Zdaniem organu nadzoru ustalanie wzorów załączników nie mieści się w delegacji ustawowej określonej w art. 90f ustawy o systemie oświaty. Wprawdzie ustawodawca konstruując upoważnienie dla rady gminy do ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym posłużył się katalogiem otwartym, co powoduje, że sprawy określone punktami od 1 do 4 powołanego przepisu nie stanowią materii wyłącznej podlegającej określeniu mocą regulaminu, to jednak nie można pominąć faktu, iż świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek lub z urzędu. Natomiast regulacja art. 90n ust. 4 ustawy wyraźnie określa co powinien zawierać wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności niniejszej uchwały w całości należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada GminyPoraj

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »