| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/32/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/143/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad naliczania i sposobu pobierania odpłatności ponoszonej przez podopiecznych za pobyt w Miejskim Ośrodku Opiekuńczym w Bytomiu przy pl. Szpitalnym 1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z póżn. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/143/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad naliczania i sposobu pobierania odpłatności ponoszonej przez podopiecznych za pobyt w Miejskim Ośrodku Opiekuńczym w Bytomiu przy pl. Szpitalnym 1, w § 2, wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2, w tabeli nr 1, w wierszu 1, kolumna 1 otrzymuje brzmienie: " Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 w związku z art. 9 ustawy o pomocy społecznej";

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Odpłatność za pobyt w Domu dla Bezdomnych nie może być wyższa niż średni miesięczny koszt utrzymania ustalany, zgodnie z ust. 4, zarządzeniem Prezydenta Bytomia, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. Do tego czasu odpłatność za pobyt w Domu dla Bezdomnych ustala się na podstawie zarządzenia Prezydenta Bytomia z poprzedniego roku.";

3) w ust. 5 tabela nr 2 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 2

Lp.

Kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 w związku z art. 9 ustawy o pomocy społecznej

Odpłatność za dzienne wyżywienie

1

do 100%

nieodpłatnie

2

powyżej 100% do 110%

4,50 zł

3

powyżej 110% do 130%

5,40 zł

4

powyżej 130% do 150%

6,30 zł

5

powyżej 150% do 170%

7,20 zł

6

powyżej 170% do 190%

8,10 zł

7

powyżej 190% do 210%

9,00 zł

8

powyżej 210 %

9,90 zł

4) w ust. 7 po wyrazach "Domu dla Bezdomnych i" dodaje się wyrazy "dziennej w".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Uzasadnienie do Uchwały Nr V/32/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 października 2012 r.

Konieczność dokonania zmian w uchwale nr X/143/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad naliczania i sposobu pobierania odpłatności ponoszonej przez podopiecznych za pobyt w Miejskim Ośrodku Opiekuńczym w Bytomiu przy
pl. Szpitalnym 1 podyktowana jest wejściem w życie z dniem 1 października 2012 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823).

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata.

Biorąc pod uwagę zapisy zawarte w art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, do kompetencji Rady Miejskiej w Bytomiu należy podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zmiany uchwały nr X/143/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad naliczania i sposobu pobierania odpłatności ponoszonej przez podopiecznych za pobyt w Miejskim Ośrodku Opiekuńczym w Bytomiu przy pl. Szpitalnym 1 został poddany przedmiotowym konsultacjom. Do ww. projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom – www.bytom.pl , w zakładce "organizacje pozarządowe".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »