| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/33/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/144/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) w związku z art. 9a pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/144/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 skreśla się przecinek po wyrazie "sądu" oraz wyrazy: "w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały",

2) w § 3:

a) w ust. 8 uchwały skreśla się słowo "pisemnie", a wyrazy: "nie później niż na 14" zastępuje się wyrazami: "co najmniej 3",

b) w ust. 15 wyrazy: "31 marca" zastępuje się wyrazami: "30 kwietnia".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Uzasadnienie do Uchwały Nr V/33/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 października 2012 r.

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/144/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania proponuje się zmiany dotyczące zawierania porozumień z podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu oraz zmiany w zakresie terminu przedkładania Prezydentowi Miasta rocznego sprawozdania z prac Zespołu, a także sposobu powiadamiania członków Zespołu o terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia Zespołu.

Zgodnie z zapisami uchwały nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zmiany uchwały nr X/144/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania został poddany przedmiotowym konsultacjom. Do ww. projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony został protokół.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne i zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) należy do kompetencji rady miejskiej.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »