| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/36/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/483/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/483/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom, w załączniku
§ 7 otrzymuje brzmienie:

7.1. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających ich powstanie, przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub w kasie MOPR.

2. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 5 pkt 1, może być przekazywane przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły i za zgodą dyrektora MOPR pomoc, o której mowa w § 5 pkt 2, może być udzielana w formie pieniężnej. Rozliczenie środków następuje na podstawie niezwłocznie dostarczonych faktur lub rachunków.

4. Faktury i rachunki za poniesione wydatki przedkłada się w miejscu złożenia wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 3.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Uzasadnienie do Uchwały Nr V/36/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 października 2012 r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności doprecyzowania zapisów, dotyczących trybu i sposobu udzielania stypendium szkolnego, o których mowa w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Bytom, który stanowi załącznik do uchwały, poprzez nadanie nowego brzmienia § 7.

Zgodnie z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwalenie zmian w ww. regulaminie należy do kompetencji Rady Miejskiej w Bytomiu.

Zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/483/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom został poddany przedmiotowym konsultacjom. Do ww. projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom – www.bytom.pl , w zakładce "organizacje pozarządowe".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »