| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 181/XXIII/2012 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 13 listopada 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów w 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 18a i   art.19 pkt 1   lit. f, pkt. 2   i 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), w   związku z   obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. 2012.587), Rada Gminy Dębowiec uchwala co następuje  

§ 1.  

Wprowadza się na terenie Gminy Dębowiec opłatę od posiadania psów.  

§ 2.  

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w   wysokości:  

1)   30,00 zł od jednego psa;  

2)   35,00 zł od każdego następnego psa.  

§ 3.  

1.   Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 maja roku podatkowego, a   w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w   terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.  

2.   Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.  

§ 4.  

1.   Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w   drodze inkasa.  

2.   Wpłaty opłaty można również dokonywać na rachunek bankowy budżetu gminy.  

3.   W razie niezapłacenia opłaty od posiadania psów w   terminie określonym w   § 3   pkt 1, egzekucję opłaty przeprowadza się w   trybie i   na zasadach przepisów o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji.  

§ 5.  

Zwalnia się od opłaty od posiadania psów:  

1)   psy nabyte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, na podstawie zaświadczenia wydanego przez schronisko opieki nad zwierzętami;  

2)   psy utrzymywane w   hodowli pod warunkiem, że hodowla psów prowadzona jest zgodnie z   odrębnymi przepisami;  

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 7.  

Traci moc uchwała nr 97/XII/2011 Rady Gminy Dębowiec z   dnia 7   listopada 2011 r. w   sprawie opłaty od posiadania psów w   2012 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 284, poz. 4758).  

§ 8.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Matejczuk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »