| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/183/12 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18   ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust.1 i   2 pkt 4,   art.41 ust.1 oraz art.   42   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.), art. 15 ust. 1   pkt. 6   i ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:  

§   1.   1.   Udostępnia się operatorom i   przewoźnikom wykonującym przewozy osób w   transporcie drogowym, w   rozumieniu ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 z   późn. zm.) oraz ustawy z   dnia 6   września 2001 roku o   transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z   2007 r. Nr 125, poz. 874 z   późn. zm.), przystanki komunikacyjne zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały.  

2.   Warunki i   zasady korzystania z   przystanków, o   których mowa w   ust. 1   określa załącznik nr 2   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Krzysztof   Małek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/183/12    
Rady Gminy Gorzyce    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce  

 

Lp.  

numer przystanku  

Nazwa przystanku  
(miejscowość/ulica/nazwa)*  

Lokalizacja  

1.  

01  

Gorzyczki/ Leśna/Kolonia Fryderyk I  

sołectwo Kolonia Fryderyk - skrzyżowanie z   ul. Kopalnianą  

2.  

02  

Gorzyczki/Leśna/Kolonia Fryderyk I  

sołectwo Kolonia Fryderyk - skrzyżowanie z   ul. Kopalnianą  

3.  

03  

Gorzyczki/Leśna/Kolonia Fryderyk II  

sołectwo Kolonia Fryderyk - skrzyżowanie z   ul. Polną  

4.  

04  

Olza/Szkolna/Szkoła  

Olza - w   rejonie ul. Szkolna 24  

5.  

05  

Olza/Szkolna/Szkoła  

Olza - w   rejonie ul. Szkolna 24  

6.  

06  

Olza/Szkolna/ OSP  

Olza w   rejonie budynku gminnego przy ul. Szkolnej 3  

7.  

07  

Olza/Szkolna/OSP  

Olza w   rejonie budynku gminnego przy ul. Szkolnej 3  

8.  

09  

Gorzyce/Bogumińska/Basen  

Gorzyce w   rejonie ul. Bogumińskiej 31  

* W   komunikacji na terenie gminy Gorzyce dopuszcza się stosowanie nazwy przystanku z   pominięciem nazwy miejscowości.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIII/183/12    
Rady Gminy Gorzyce    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce  

§   1.   Z   przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gorzyce, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Gorzyce, mogą korzystać wyłączenie przedsiebiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w   zakresie przeowzu osób, o   których mowa w   ustawie z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z   2011 r., nr 5, poz., 13 z   późn. zm.)  

§   2.   Udostępnianie przewoźnikom, operatorom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Gorzyce następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem lub operatorem a   Gminą Gorzyce.  

§   3.   Operatorzy i   przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich pojazdy wyłącznie zgodnie z   przyjętym i   opublikowanym na podstawie obowiązujących przepisów rozkładem jazdy.  

§   4.   Zabrania się korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   celu przerw technicznych lub wynikających z   czasu pracy kierowcy. Nie dotyczy to postojów na przystankach, które wyposażono w   miejsca postojowe.  

§   5.   Pojazdy winny zatrzymywać się w   odległości nie większej niż 15m od słupka ze znakiem D15 lub tablicy oznaczającej przystanek, a   w przypadku przystanku z   zatoką - w   tej zatoce, tak aby umożliwić pasażerom dogodne i   bezpieczne wsiadanie oraz wysiadanie. Miejsce w   zatoce należy zajmować w   taki sposób, by umożliwić korzystanie z   niej innym pojazdom wykonującym przewozy osób.  

§   6.   W przypadkach koniecznych, wynikających z   czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu, korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z   użytkowania lub zmianie jego lokalizacji.  

§   7.   Wójt Gminy Gorzyce poinformuje w   terminie 3   dni roboczych operatora lub przewoźnika o   ograniczeniach, o   których mowa w   § 6.  

§   8.   Operator lub przewoźnik winien uzgodnić z   Wójtem Gminy Gorzyce sposób prezentacji na przystankach rozkładu jazdy oraz ogłoszeń związanych z   wykonywanymi przewozami.  

§   9.   Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Wójta Gminy Gorzyce umieszczania plakatów i   ogłoszeń innych niż te, które dotyczą rozkładu jazdy oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »