| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/183/12 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18   ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust.1 i   2 pkt 4,   art.41 ust.1 oraz art.   42   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.), art. 15 ust. 1   pkt. 6   i ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:  

§   1.   1.   Udostępnia się operatorom i   przewoźnikom wykonującym przewozy osób w   transporcie drogowym, w   rozumieniu ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 z   późn. zm.) oraz ustawy z   dnia 6   września 2001 roku o   transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z   2007 r. Nr 125, poz. 874 z   późn. zm.), przystanki komunikacyjne zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały.  

2.   Warunki i   zasady korzystania z   przystanków, o   których mowa w   ust. 1   określa załącznik nr 2   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Krzysztof   Małek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/183/12    
Rady Gminy Gorzyce    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce  

 

Lp.  

numer przystanku  

Nazwa przystanku  
(miejscowość/ulica/nazwa)*  

Lokalizacja  

1.  

01  

Gorzyczki/ Leśna/Kolonia Fryderyk I  

sołectwo Kolonia Fryderyk - skrzyżowanie z   ul. Kopalnianą  

2.  

02  

Gorzyczki/Leśna/Kolonia Fryderyk I  

sołectwo Kolonia Fryderyk - skrzyżowanie z   ul. Kopalnianą  

3.  

03  

Gorzyczki/Leśna/Kolonia Fryderyk II  

sołectwo Kolonia Fryderyk - skrzyżowanie z   ul. Polną  

4.  

04  

Olza/Szkolna/Szkoła  

Olza - w   rejonie ul. Szkolna 24  

5.  

05  

Olza/Szkolna/Szkoła  

Olza - w   rejonie ul. Szkolna 24  

6.  

06  

Olza/Szkolna/ OSP  

Olza w   rejonie budynku gminnego przy ul. Szkolnej 3  

7.  

07  

Olza/Szkolna/OSP  

Olza w   rejonie budynku gminnego przy ul. Szkolnej 3  

8.  

09  

Gorzyce/Bogumińska/Basen  

Gorzyce w   rejonie ul. Bogumińskiej 31  

* W   komunikacji na terenie gminy Gorzyce dopuszcza się stosowanie nazwy przystanku z   pominięciem nazwy miejscowości.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIII/183/12    
Rady Gminy Gorzyce    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce  

§   1.   Z   przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gorzyce, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Gorzyce, mogą korzystać wyłączenie przedsiebiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w   zakresie przeowzu osób, o   których mowa w   ustawie z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z   2011 r., nr 5, poz., 13 z   późn. zm.)  

§   2.   Udostępnianie przewoźnikom, operatorom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Gorzyce następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem lub operatorem a   Gminą Gorzyce.  

§   3.   Operatorzy i   przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich pojazdy wyłącznie zgodnie z   przyjętym i   opublikowanym na podstawie obowiązujących przepisów rozkładem jazdy.  

§   4.   Zabrania się korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   celu przerw technicznych lub wynikających z   czasu pracy kierowcy. Nie dotyczy to postojów na przystankach, które wyposażono w   miejsca postojowe.  

§   5.   Pojazdy winny zatrzymywać się w   odległości nie większej niż 15m od słupka ze znakiem D15 lub tablicy oznaczającej przystanek, a   w przypadku przystanku z   zatoką - w   tej zatoce, tak aby umożliwić pasażerom dogodne i   bezpieczne wsiadanie oraz wysiadanie. Miejsce w   zatoce należy zajmować w   taki sposób, by umożliwić korzystanie z   niej innym pojazdom wykonującym przewozy osób.  

§   6.   W przypadkach koniecznych, wynikających z   czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu, korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z   użytkowania lub zmianie jego lokalizacji.  

§   7.   Wójt Gminy Gorzyce poinformuje w   terminie 3   dni roboczych operatora lub przewoźnika o   ograniczeniach, o   których mowa w   § 6.  

§   8.   Operator lub przewoźnik winien uzgodnić z   Wójtem Gminy Gorzyce sposób prezentacji na przystankach rozkładu jazdy oraz ogłoszeń związanych z   wykonywanymi przewozami.  

§   9.   Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Wójta Gminy Gorzyce umieszczania plakatów i   ogłoszeń innych niż te, które dotyczą rozkładu jazdy oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Kancelaria audytorska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »