| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/185/12 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gorzyce

Na podstawie art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391 - z   późn. zm.), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm),   po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co nastepuje:  

§   1.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   posiadać zaplecze techniczno-biurowe dostosowane do prowadzenia wnioskowanej działalności, w   postaci bazy transportowej spełniającej wymagania określone w   przepisach budowlanych, sanitarnych i   ochrony środowiska,  

2)   posiadać odpowiedni sprzęt transportowy (pojazd asenizacyjny) w   ilości, co najmniej jednej sztuki, o   pojemności minimum 4m 3, posiadający odpowiednie wyposażenie do opróżniania zbiorników z   odległości, co najmniej 10m,  

3)   posiadać pojazdy asenizacyjne zarejestrowane i   dopuszczone do ruchu, mające aktualne badania techniczne oraz spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, określone w   obowiązujących przepisach,  

4)   oznakować samochody do transportu nieczystości ciekłych w   sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy,  

5)   utrzymywać pojazdy asenizacyjne w   należytym stanie higienicznym i   sanitarnym poprzez mycie i   dezynfekcję, co najmniej raz na tydzień. W   przypadku braku miejsca do mycia i   dezynfekcji na terenie bazy transportowej, przedsiębiorca ma obowiązek posiadania umowy na mycie i   dezynfekcję pojazdów z   firmami świadczącymi tego rodzaju usługi i   korzystania z   tych usług,  

6)   podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych zapewnić obsługę wykwalifikowanych pracowników, nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu w   sąsiedztwie zbiorników bezodpływowych, a   także dróg na trasie przejazdu pojazdów,  

7)   posiadać pisemne zapewnienie o   gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne spełniające wymagania obowiązujących przepisów,  

2.   Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w   ust. 1   pkt 1-3 za pomocą dokumentów, którymi są w   szczególności:  

1)   potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,  

2)   umowa kupna-sprzedaży, najmu, leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzający posiadanie pojazdów, o   których mowa w   ust. 1   pkt 2-3, wraz z   ich opisem technicznym,  

3)   umowa na mycie i   dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych.  

§   2.   Traci moc uchwała nr XXXIII/285/09 z   dnia 31 sierpnia 2009 r. w   sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gorzyce.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce  


mgr   Krzysztof   Małek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Wróbel

analityk rynków finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »