| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/185/12 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gorzyce

Na podstawie art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391 - z   późn. zm.), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm),   po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co nastepuje:  

§   1.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   posiadać zaplecze techniczno-biurowe dostosowane do prowadzenia wnioskowanej działalności, w   postaci bazy transportowej spełniającej wymagania określone w   przepisach budowlanych, sanitarnych i   ochrony środowiska,  

2)   posiadać odpowiedni sprzęt transportowy (pojazd asenizacyjny) w   ilości, co najmniej jednej sztuki, o   pojemności minimum 4m 3, posiadający odpowiednie wyposażenie do opróżniania zbiorników z   odległości, co najmniej 10m,  

3)   posiadać pojazdy asenizacyjne zarejestrowane i   dopuszczone do ruchu, mające aktualne badania techniczne oraz spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, określone w   obowiązujących przepisach,  

4)   oznakować samochody do transportu nieczystości ciekłych w   sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy,  

5)   utrzymywać pojazdy asenizacyjne w   należytym stanie higienicznym i   sanitarnym poprzez mycie i   dezynfekcję, co najmniej raz na tydzień. W   przypadku braku miejsca do mycia i   dezynfekcji na terenie bazy transportowej, przedsiębiorca ma obowiązek posiadania umowy na mycie i   dezynfekcję pojazdów z   firmami świadczącymi tego rodzaju usługi i   korzystania z   tych usług,  

6)   podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych zapewnić obsługę wykwalifikowanych pracowników, nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu w   sąsiedztwie zbiorników bezodpływowych, a   także dróg na trasie przejazdu pojazdów,  

7)   posiadać pisemne zapewnienie o   gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne spełniające wymagania obowiązujących przepisów,  

2.   Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w   ust. 1   pkt 1-3 za pomocą dokumentów, którymi są w   szczególności:  

1)   potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,  

2)   umowa kupna-sprzedaży, najmu, leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzający posiadanie pojazdów, o   których mowa w   ust. 1   pkt 2-3, wraz z   ich opisem technicznym,  

3)   umowa na mycie i   dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych.  

§   2.   Traci moc uchwała nr XXXIII/285/09 z   dnia 31 sierpnia 2009 r. w   sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gorzyce.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce  


mgr   Krzysztof   Małek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »