| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/167/12 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 9 października 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kochanowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z   póżn. zm.) i   art. 15 ust.2 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011r. Nr 5, poz. 13 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Kochanowice uchwala, co następuje:  

§   1.   1)   Udostępnia się operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kochanowice na warunkach i   zasadach określonych w   Regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały.  

2)   Ustala się wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kochanowice stanowiący załącznik nr 2   do uchwały.  

3)   Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Kochanowice, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Gmina Kochanowice, udostępnione dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób.  

4)   Ustala się wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Gmina Kochanowice stanowiący załącznik nr 3   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/167/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 9 października 2012 r.

Regulamin korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kochanowice  

§   1.   1)   Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kochanowice następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem a   Gminą Kochanowice zwaną dalej Gminą.  

2)   Umowa, o   której mowa w   ust.1, zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Gminy wraz z   załącznikami zawierającymi informacje niezbędne do naliczenia opłaty za korzystanie z   przystanków.  

3)   Do wniosku, o   którym mowa w   ust. 2, dołączyć należy:  

a)   proponowany rozkład jazdy z   uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w   wykazie przystanków stanowiącym załącznik nr 2   do uchwały,  

b)   wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonywać przewozy z   podaniem ich numerów rejestracyjnych,  

c)   aktualny odpis z   rejestru przedsiębiorców albo z   ewidencji działalności gospodarczej,  

d)   kserokopię zaświadczenia o   nadaniu numeru identyfikacji statystycznej ( REGON),  

e)   kserokopię zaświadczenia o   nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),  

f)   kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób,  

g)   mapę z   zaznaczoną linią komunikacyjną i   przystankami na terenie Gminy Kochanowice.  

§   2.   Zasady korzystania z   przystanków  

1)   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kochanowice, jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z   przystanków jest ustalona przez Radę Gminy w   Kochanowicach w   drodze uchwały.  

2)   Opłata za korzystanie z   przystanków jest naliczana i   pobierana przez Gminę na zasadach określonych w   umowie o   której mowa w   o której mowa w   § 1   niniejszego Regulaminu.  

3)   Przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w   innym celu, w   szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z   rozkładów jazdy jedynie na przystankach końcowych i   początkowych, o   ile zostały na nich wyznaczone w   tym celu określone miejsca.  

4)   Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do:  

a)   zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a   w przypadku jej braku, w   taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i   nie blokować przystanku dla innych użytkowników,  

b)   podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i   niepełnosprawnym.  

§   3.   -  

1)   Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   przypadku gdy:  

a)   uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatoki,  

b)   z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z   powodów opisanych w   ust. 2.  

2)   Umowa na korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w   przypadku stwierdzenia:  

a)   nieprzestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w   korzystaniu z   przystanków przez innych przewoźników,  

b)   niepłacenia należności za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych przez dwa kolejne okresy płatnicze,  

c)   wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób,  

d)   stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok komunikacyjnych innym przewoźnikom,  

e)   niepowiadomienia administratora o   zmianie rozkładu jazdy bądź wykazu pojazdów,  

f)   naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.  

3)   Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy z   jednomiesięcznym wyprzedzeniem o   planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w   dokumentach załączonych do wniosku, o   których mowa w   § 1   ust. 3   lub zaprzestaniu działalności przewozowej.  

4)   Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczenia rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie po uzgodnieniu i   zaakceptowaniu przez Gminę formy i   rozmiaru tabliczki przystankowej.  

5)   Zabrania się, bez zgody Gminy, rozmieszczania plakatów i   ogłoszeń oraz prowadzenia działalności innej niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/167/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 9 października 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kochanowice  

 

L.p.  

Nazwa ulicy  

Nazwa  

opis  

udostępnienie  

1.  

Lubecko, ul. Główna  

Lubecko-ogrodnictwo  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

2.  

Lubecko, ul. Glinicka  

Lubecko-górka  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

3.  

Lubecko, ul. Lipska  

Lubecko-wieś  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

4.  

Lubecko, ul. Lipska  

Lubecko - szkoła  

jednostronny  

przewoźnicy  

5.  

Pawełki, ul. Kochcicka  

Pawełki-Kulińskie  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

6.  

Pawełki, ul. Kochcicka  

Pawełki-centrum  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

7.  

Kochcice-Pawełki  

Biały Ług  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

8.  

Ostrów, ul. Wiejska  

Ostrów-wieś  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

9.  

Kochanowice-Ostrów  

Lipka  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

10.  

Droniowice, ul. Lipowa  

Droniowice  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

11.  

Harbułtowice nż  

Harbułtowice-Ferma  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

12.  

Harbułtowice  

Harbułtowice  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

13.  

Jawornica, ul. Główna  

Jawornica  

dwustronny  

Operator/przewoźnicy  

14  

Jawornica, ul. Szkolna  

Jawornica-Szkoła  

jednostronny  

przewoźnicy  

15  

Kochcice, ul. Zamkowa  

Kochcice-PGR  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

16  

Kochcice, ul. Zamkowa  

Kochcice-Sanatorium  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

17  

Kochcice, ul. XX-lecia PRL  

Skrzyżowanie  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

18  

Kochcice, ul. XX-lecia PRL  

Szkoła  

jednostronny  

przewoźnicy  

19  

Kochcice, ul. XX-lecia PRL  

Wieś  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

20  

Lubockie, ul. Szkolna  

Szkoła  

jednostronny  

przewoźnicy  

21  

Lubockie, ul. Wieczorka  

Sklep  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

22.  

Lubockie, ul. Leśna  

Lubockie I  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

23.  

Lubockie, ul. Leśna  

Lubockie II  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

24.  

Lubockie, ul. Wieczorka  

Lubockie III  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

25.  

Kochanowice,ul.Wolności  

Centrum  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

26.  

Kochanowice,ul.Lubliniecka  

Rondo  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

27.  

Kochanowice,ul. Częstochowska  

Szkoła  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

28.  

Swaciok  

Swaciok  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/167/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 9 października 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym nie jest gmina Kochanowice  

 

L.p.  

Nazwa ulicy  

Nazwa  

Opis  

Udostępnienie  

1.  

Kochanowice, ul Kochcicka  

Kochcicka  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

2.  

Kochanowice-Kochcice  

Obwodnica  

dwustronny  

Operator/przewoźnicy  

3.  

Lubecko-węzeł  

Wezeł – 2   szt.  

jednostronne  

Operator/przewoźnicy  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Pietrek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »