| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/167/12 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 9 października 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kochanowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z   póżn. zm.) i   art. 15 ust.2 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011r. Nr 5, poz. 13 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Kochanowice uchwala, co następuje:  

§   1.   1)   Udostępnia się operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kochanowice na warunkach i   zasadach określonych w   Regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały.  

2)   Ustala się wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kochanowice stanowiący załącznik nr 2   do uchwały.  

3)   Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Kochanowice, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Gmina Kochanowice, udostępnione dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób.  

4)   Ustala się wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Gmina Kochanowice stanowiący załącznik nr 3   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/167/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 9 października 2012 r.

Regulamin korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kochanowice  

§   1.   1)   Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kochanowice następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem a   Gminą Kochanowice zwaną dalej Gminą.  

2)   Umowa, o   której mowa w   ust.1, zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Gminy wraz z   załącznikami zawierającymi informacje niezbędne do naliczenia opłaty za korzystanie z   przystanków.  

3)   Do wniosku, o   którym mowa w   ust. 2, dołączyć należy:  

a)   proponowany rozkład jazdy z   uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w   wykazie przystanków stanowiącym załącznik nr 2   do uchwały,  

b)   wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonywać przewozy z   podaniem ich numerów rejestracyjnych,  

c)   aktualny odpis z   rejestru przedsiębiorców albo z   ewidencji działalności gospodarczej,  

d)   kserokopię zaświadczenia o   nadaniu numeru identyfikacji statystycznej ( REGON),  

e)   kserokopię zaświadczenia o   nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),  

f)   kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób,  

g)   mapę z   zaznaczoną linią komunikacyjną i   przystankami na terenie Gminy Kochanowice.  

§   2.   Zasady korzystania z   przystanków  

1)   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kochanowice, jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z   przystanków jest ustalona przez Radę Gminy w   Kochanowicach w   drodze uchwały.  

2)   Opłata za korzystanie z   przystanków jest naliczana i   pobierana przez Gminę na zasadach określonych w   umowie o   której mowa w   o której mowa w   § 1   niniejszego Regulaminu.  

3)   Przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w   innym celu, w   szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z   rozkładów jazdy jedynie na przystankach końcowych i   początkowych, o   ile zostały na nich wyznaczone w   tym celu określone miejsca.  

4)   Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do:  

a)   zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a   w przypadku jej braku, w   taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i   nie blokować przystanku dla innych użytkowników,  

b)   podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i   niepełnosprawnym.  

§   3.   -  

1)   Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   przypadku gdy:  

a)   uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatoki,  

b)   z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z   powodów opisanych w   ust. 2.  

2)   Umowa na korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w   przypadku stwierdzenia:  

a)   nieprzestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w   korzystaniu z   przystanków przez innych przewoźników,  

b)   niepłacenia należności za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych przez dwa kolejne okresy płatnicze,  

c)   wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób,  

d)   stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok komunikacyjnych innym przewoźnikom,  

e)   niepowiadomienia administratora o   zmianie rozkładu jazdy bądź wykazu pojazdów,  

f)   naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.  

3)   Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy z   jednomiesięcznym wyprzedzeniem o   planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w   dokumentach załączonych do wniosku, o   których mowa w   § 1   ust. 3   lub zaprzestaniu działalności przewozowej.  

4)   Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczenia rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie po uzgodnieniu i   zaakceptowaniu przez Gminę formy i   rozmiaru tabliczki przystankowej.  

5)   Zabrania się, bez zgody Gminy, rozmieszczania plakatów i   ogłoszeń oraz prowadzenia działalności innej niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/167/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 9 października 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kochanowice  

 

L.p.  

Nazwa ulicy  

Nazwa  

opis  

udostępnienie  

1.  

Lubecko, ul. Główna  

Lubecko-ogrodnictwo  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

2.  

Lubecko, ul. Glinicka  

Lubecko-górka  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

3.  

Lubecko, ul. Lipska  

Lubecko-wieś  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

4.  

Lubecko, ul. Lipska  

Lubecko - szkoła  

jednostronny  

przewoźnicy  

5.  

Pawełki, ul. Kochcicka  

Pawełki-Kulińskie  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

6.  

Pawełki, ul. Kochcicka  

Pawełki-centrum  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

7.  

Kochcice-Pawełki  

Biały Ług  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

8.  

Ostrów, ul. Wiejska  

Ostrów-wieś  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

9.  

Kochanowice-Ostrów  

Lipka  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

10.  

Droniowice, ul. Lipowa  

Droniowice  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

11.  

Harbułtowice nż  

Harbułtowice-Ferma  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

12.  

Harbułtowice  

Harbułtowice  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

13.  

Jawornica, ul. Główna  

Jawornica  

dwustronny  

Operator/przewoźnicy  

14  

Jawornica, ul. Szkolna  

Jawornica-Szkoła  

jednostronny  

przewoźnicy  

15  

Kochcice, ul. Zamkowa  

Kochcice-PGR  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

16  

Kochcice, ul. Zamkowa  

Kochcice-Sanatorium  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

17  

Kochcice, ul. XX-lecia PRL  

Skrzyżowanie  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

18  

Kochcice, ul. XX-lecia PRL  

Szkoła  

jednostronny  

przewoźnicy  

19  

Kochcice, ul. XX-lecia PRL  

Wieś  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

20  

Lubockie, ul. Szkolna  

Szkoła  

jednostronny  

przewoźnicy  

21  

Lubockie, ul. Wieczorka  

Sklep  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

22.  

Lubockie, ul. Leśna  

Lubockie I  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

23.  

Lubockie, ul. Leśna  

Lubockie II  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

24.  

Lubockie, ul. Wieczorka  

Lubockie III  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

25.  

Kochanowice,ul.Wolności  

Centrum  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

26.  

Kochanowice,ul.Lubliniecka  

Rondo  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

27.  

Kochanowice,ul. Częstochowska  

Szkoła  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

28.  

Swaciok  

Swaciok  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/167/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 9 października 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym nie jest gmina Kochanowice  

 

L.p.  

Nazwa ulicy  

Nazwa  

Opis  

Udostępnienie  

1.  

Kochanowice, ul Kochcicka  

Kochcicka  

jednostronny  

Operator/przewoźnicy  

2.  

Kochanowice-Kochcice  

Obwodnica  

dwustronny  

Operator/przewoźnicy  

3.  

Lubecko-węzeł  

Wezeł – 2   szt.  

jednostronne  

Operator/przewoźnicy  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Pietrek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »