| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/247/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Dolne w Łaziskach Górnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),oraz art.3 ust.1, art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami), w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871), art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647) w związku z Uchwałą nr XXXV/465/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 15 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Dolne w Łaziskach Górnych oraz Uchwałą XLVI/608/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr z dnia 7 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Dolne w Łaziskach Górnych

Rada Miejska w Łaziskach Górnych stwierdza zgodność projektu „ zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Dolne w Łaziskach Górnych ” ze „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne ” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XVIII/127/99 z dnia 28 grudnia 1999r., (z późniejszymi zmianami)
i uchwala:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Dolne w Łaziskach Górnych

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują obszary w granicach określonych na rysunkach zmiany planu stanowiących załączniki od nr 1 do nr 3 niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Przedmiotem ustaleń zmian planu są:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN , (załączniki nr 1, 2 i 3);

2) tereny zieleni nieurządzonej oznaczone symbolem Zn (załącznik nr 1);

3) teren rolniczy oznaczony symbolem R (załącznik nr 3);

4) teren drogi publicznej klasy ulicy dojazdowej oznaczony symbolem KDD 1/2 (załącznik nr 1);

5) teren drogi wewnętrznej oznaczony symbolem KDW (załącznik nr 3);

2. Ustalenia, o których mowa w ust.1 zawarto w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1 Ustalenia ogólne;

2) Rozdział 2 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) Rozdział 3 Przeznaczenie terenów, ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów;

4) Rozdział 4 Zasady ochrony środowiska;

5) Rozdział 5 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

6) Rozdział 6 Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

7) Rozdział 7 Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

8) Rozdział 8 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

9) Rozdział 9 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

10) Rozdział 10 Ustalenia końcowe;

§ 3.

Na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Dolne w Łaziskach Górnych składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z załącznikami:

1) Załącznik nr 1 - Rysunek zmiany planu (tereny nr 27, 29, 58, 61) w skali 1:1000 stanowiący część graficzną zmian planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granice obszarów objętych zmianą planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy,

d) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu.

2) Załącznik nr 2 – Rysunek zmiany planu (teren nr 38) w skali 1:1000 stanowiący część graficzną zmian planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granice obszarów objętych zmianą planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy,

d) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu.

3) Załącznik nr 3 - Rysunek zmiany planu (tereny nr 52, 54, 55) w skali 1:1000 stanowiący część graficzną zmian planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granice obszarów objętych zmianą planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu.

4) Załącznik nr 4 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Dolne w Łaziskach Górnych;

5) Załącznik nr 5 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych o sposobie realizacji, zapisanych w zmianach planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 4.

1. Na Rysunkach zmiany planu umieszczono również oznaczenia dodatkowe – informacje zmian planu, obejmujące: treść mapy zasadniczej, napowietrzne linie elektroenergetyczne 110kV i 20kV, ustalenia obowiązujacego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Dolne w Łaziskach Górnych (Dz.U. W. Śl.z 2002r. Nr 3 poz.127), granica i numer działki ewidencyjnej

2. Do zmian planu załączono dodatkową informację – schemat lokalizacji terenów objętych zmianami planu.

§ 5.

Ustalenia zmian planu, o których mowa w §2 opracowano z uwzględnieniem prognozy oddziaływania zmiany planu na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym.

§ 6.

1. W obszarach objętych zmianami planu nie występują przesłanki do określenia wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

2. W obszarach objętych zmianami planu nie występują potrzeby określenia granic:

1) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

3) obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

4) terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kV oraz ich stref ochronnych;

5) terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;

6) terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

7) terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz służących organizacji imprez masowych;

8) pomników zagłady oraz ich stref ochronnych;

9) terenów zamkniętych i ich stref ochronnych

§ 7.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) zmianie planu miejscowego - należy przez to rozumieć tekst niniejszej uchwały i rysunki zmiany planu miejscowego, o których mowa w §3 pkt. 1 - 3;

2) obszarze - należy przez to rozumieć obszary objęte niniejszą zmianą planu;

3) terenie - należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu i oznaczony symbolem cyfrowo – literowym lub literowym;

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeważający sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

5) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć ustalony planem sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, stanowiący uzupełnienie przeważającego przeznaczenia podstawowego;

6) obiektach rzemiosła nieprodukcyjnego, nieuciążliwych dla mieszkańców - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby produkcji, składu bądź rzemiosła, którego uciążliwość nie wykracza poza granicę działki budowlanej i nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz nie są w nim stale przechowywane i konfekcjonowane substancje niebezpieczne;

7) reklamie wielkoformatowej - należy przez to rozumieć nośnik reklamowy, w tym wolnostojący, o powierzchni reklamowej przekraczającej wymiary 6m2;

8) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne) urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego zmianą planu w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania i podczyszczania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także przewody i urządzenia służące zaspakajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię zabudowy wyznaczoną na rysunku zmiany planu, której nie może przekroczyć żaden punkt rzutu budynku.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8.

1. Ustala się na obszarach objętych zmianami planu możliwość zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów na zasadach ustalonych w zmianie planu.

2. W obszarach objętych zmianami planu dopuszcza się:

1) wyznaczenie dróg wewnętrznych zapewniających dojazd dla obsługi terenów w obszarach objętych zmianami planu;

2) wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz terenów urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, w sposób nie ograniczający realizacji przeznaczenia podstawowego zmian planu, w tym w szczególności prowadzenie tych tras w liniach rozgraniczających dróg i ulic.

3. W obszarach objętych zmianami planu, zakazuje się lokalizacji:

1) usług polegających na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania, odzysku unieszkodliwiania lub magazynowania odpadów (działalność podstawowa);

2) stacji paliw;

4. Na obszarach objętych ustaleniami zmian planu zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem obiektów i urzadzeń przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy.

5. Na obszarach objętych zmianami planu nakazuje się uwzględnienie czynników geologiczno – górniczych określonych w §15.

6. Pozostałe zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały zawarte w Rozdziale 3, Przeznaczenie terenów, ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.

7. W obszarach objętych zmianami planu ustala się następujące zasady umieszczania reklam na obiektach budowlanych:

1) na budynkach reklamy mogą być montowane tylko na płaskich powierzchniach pozbawionych okien i detali architektonicznych (np. gzymsów, płycin, naczółków, balkonów), a ich wielkość powinna być dostosowana do skali obiektów i do podziałów architektonicznych;

2) reklamy na dachach budynków tylko w formie fryzu z liter lub innych znaków graficznych, nie deformującego zewnętrznej bryły budynku;

3) zakazuje się lokalizowania reklam wielkoformatowych i wolnostojących oraz budowli służących reklamie.

Rozdział 3.
Przeznaczenie terenów, ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 9.

Przeznaczenie, zasady zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi na rysunkach zmiany planu i oznaczonych symbolami identyfikującymi przeznaczenie terenu.

§ 10.

1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami od 1MN do 3MN (załącznik nr 1), 4MN (załącznik nr 2) i od 5MN do 7MN (załącznik nr 3) i ustala się ich przeznaczenie podstawowe jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust.1 ustala się:

1) obiekty rzemiosła nieprodukcyjnego, nieuciążliwe dla mieszkańców;

2) obiekty małej architektury;

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

4) drogi wewnętrzne;

5) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenów MN.

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - min. 40%;

2) wskaźnik powierzchni zabudowy – od 20% do 30%;

3) wysokość zabudowy mieszkaniowej do dwóch kondygnacji nadziemnych plus jednokondygnacyjne poddasze użytkowe w spadku dachu, ale nie więcej niż 12,0m;

4) wysokość obiektów rzemiosła nieprodukcyjnego - 1 kondygnacja nadziemna, ale nie więcej niż 6 m;

5) wysokość obiektów małej architektury – nie więcej niż 3,5m;

6) wysokość garażu - 1 kondygnacja nadziemna, ale nie więcej niż 4 m

7) dachy wielospadowe o nachyleniu 20° - 45° lub dachy płaskie;

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów wymienionych w ust.1:

1) dopuszcza się realizację usług wymienionych w ust.2 pkt. 1 jako wbudowanych w budynki mieszkalne oraz wolnostojące na wydzielonych działkach;

2) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenu MN zlokalizowane w granicach działki budowlanej;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy została wyznaczona na rysunku zmiany planu (załącznik nr 1 i 2);

4) wskaźniki miejsc postojowych według ustaleń §18 ust.3.

§ 11.

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem Zn (załącznik nr 1) i ustala się jego przeznaczenie podstawowe jako tereny zieleni nieurządzonej.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenu wymienionego w ust.1 ustala się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu wymienionego w ust.1:

1) zakazuje się innego zagospodarowania niż wymieniono w przeznaczeniu terenów;

2) zakazuje się realizacji obiektów kubaturowych.

§ 12.

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem R (załącznik nr 3) ustala się jego przeznaczenie podstawowe jako teren rolniczy.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenu wymienionego w ust.1 ustala się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu wymienionego w ust.1:

1) zakazuje się innego zagospodarowania niż wymieniono w przeznaczeniu terenów;

2) zakazuje się realizacji obiektów kubaturowych.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska

§ 13.

1. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony środowiska:

1) stosowanie systemów grzewczych, opartych o zdalaczynną sieć ciepłowniczą, a w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci cieplnej - obowiązek stosowania proekologicznych systemów cieplnych opartych o spalanie paliw w urządzeniach o wysokiej sprawności energetycznej;

2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntu;

3) zakaz prowadzenie działalności gospodarczej stwarzającej uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego;

2. Dla terenów podlegających ochronie akustycznej oznaczonych symbolem MN dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 14.

1. Na obszarach objętych zmianami planu nie występują tereny i obiekty wpisane do rejestru zabytków ani obiekty kwalifikujące się do objęcia ochroną ze względu na ich wartości historyczne lub dobro kultury współczesnej.

2. W przypadku odkrycia przy prowadzeniu prac ziemnych jakichkolwiek znalezisk archeologicznych należy postępować zgodnie z ustawą o ochronie zabytków.

Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

§ 15.

1. Obszary objęte zmianami planu położone są w granicach terenu górniczego „Łaziska II”, ustanowionego do eksploatacji złoża węgla kamiennego przez Kompanię Węglową S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”.

2. Ustala się dla zabudowy i zagospodarowania obszarów objętych zmianą planu nakaz uwzględnienia aktualnych informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno - górniczych, dotyczących potencjalnych i prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, stosowanie zabezpieczeń budynków zgodnie z przepisami wynikającymi z Prawa Budowlanego i Prawa Geologiczno – Górniczego.

§ 16.

Na obszarach objętych zmianami planu nie występują:

1) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

2) obszary osuwania się mas ziemnych;

3) Główne Zbiorniki Wód Podziemnych;

4) budowle i urządzenia infrastruktury Obrony Cywilnej;

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 17.

1. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN do 8MN ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) powierzchnia nowowydzielonej działki:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej minimum 600m2, szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego min. 18,0m,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej minimum 450m2szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego min. 12,0m,

c) dla zabudowy mieszkaniowej z wbudowanymi obiektami rzemiosła nieprodukcyjnego i dla wolnostojącego obiektu rzemiosla nieprodukcyjnego minimum 1000m2, szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego min. 20,0m,

2) granice wydzielanej działki wyznaczone prostopadle do pasa drogowego lub pod kątem zbliżonym do kąta prostego w stosunku do linii rozgraniczających tereny z tolerancją +/-15°.

2. Dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż określone w ustaleniach ust.1 w celu:

1) lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) powiększenia przyległej działki budowlanej;

3) regulacji granic działki;

4) wyznaczenia dróg wewnętrznych.

3. Szerokość pasa drogowego wydzielanych działek dla dróg wewnętrznych dla obszarów objętych zmianami planu – 5,0 m.

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 18.

1. W obszarach objętych zmianami planu ustala się możliwość lokalizowania nie wyznaczonych na rysunkach zmiany planu podziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych dla obsługi elementów zagospodarowania w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z zachowaniem pozostałych ustaleń zmiany planu.

2. Ustala się system obsługi komunikacyjnej obszarów objętych zmianami planu z istniejących i projektowanych ulic w ramach komunikacji drogowej dróg publicznych i wewnętrznych.

3. W obszarach objętych zmianami planu, dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala się następujący wskaźnik miejsc postojowych: - min. 1,5 miejsca postojowego lub garażowego na 1 mieszkanie oraz min. 3 miejsca postojowe na 100 m2powierzchni użytkowej usług;

§ 19.

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KDD1/2 (załącznik nr 1) o przeznaczeniu podstawowym jako droga klasy ulicy dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m, stanowiące jej część w granicach obszaru objętego zmianą planu.

2. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KDW (załącznik nr 3) o przeznaczeniu podstawowym jako drogi klasy wewnętrznej o szerokości w liniach rozgraniczających 5,0 m.

3. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust.1 i 2 ustala się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 20.

1) zachowuje się trasy i parametry istniejących sieci i każdorazowo dopuszcza możliwość ich przełożenia, zmiany trasy oraz przebudowę, rozbudowę i remont w sposób nie ograniczający możliwości realizacji podstawowego przeznaczenia terenu;

2) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych w sposób nie ograniczający możliwości realizacji podstawowego przeznaczenia terenu.

§ 21.

1. Dla obszarów objętych zmianą planu ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zasilanie w wodę dla celów bytowych i przeciwpożarowych z wodociągowej sieci rozdzielczej miasta;

2) odprowadzenie ścieków bytowych do systemu kanalizacji sanitarnej miasta;

3) odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej miasta;

4) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł z zastosowaniem urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności energetycznej;

5) dopuszcza się stosowanie systemów grzewczych opartych o zdalaczynną sieć ciepłowniczą;

6) zaopatrzenie w gaz z rozbudowywanej sieci gazowej miejskiej;

7) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez:

a) rozbudowę systemu elektroenergetycznego średnich i niskich napięć, stosownie do występującego zapotrzebowania na moc elektryczną, o nowe stacje transformatorowe i linie zasilające,

b) prowadzenie nowych linii zasilających średniego i niskiego napięcia w sposób nie ograniczający możliwości realizacji przeznaczenia podstawowego terenu,

c) utrzymuje się lokalizację istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych – linii napowietrznych 110kV oraz 20kV.

2. Do czasu realizacji systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej dopuszcza się:

1) gromadzenie nieczystości bytowych w szczelnych zbiornikach z zapewnieniem możliwości wywozu;

2) realizację lokalnych systemów odprowadzania wód deszczowych i roztopowych.

§ 22.

Dla obszarów objętych zmianą planu ustala się postępowanie z odpadami zgodnie z regulaminem porządku i czystości w gminie oraz przepisami ustawy o odpadach.

§ 23.

1. Dla obszarów objętych zmianą planu ustala się zapewnienie obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej stosownie do występującego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne, z istniejącego systemu oraz poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej.

2. Dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych w ust.1 sieci np. telewizji kablowej, instalacji alarmowych, przekaźników antenowych.

3. Eksploatacja instalacji lub urządzenia wymienionego w ust. 1 i 2 nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych.

4. Wszelkie przyłącza infrastruktury telekomunikacyjnej określone w ust. 1 i 2 do odbiorców indywidualnych należy realizować z wykluczeniem linii napowietrznych.

Rozdział 9.
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 24.

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1) dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN do 7MN ustala się stawkę 30%, słownie:; trzydzieści procent,

2) dla terenu oznaczonego symbolem Zn, KDD1/2, KDW, R ustala się stawkę 5%, słownie: pięć procent.

Rozdział 10.
Ustalenia końcowe

§ 25.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 26.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/247/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek zmiany planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/247/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Rysunek zmiany plkanu


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/247/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Rysunek zmiany planu


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/247/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 23 października 2012 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871), art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647) po zapoznaniu się z wykazem uwag zgłoszonych do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Dolne w Łaziskach Górnych Rada Miejska w Łaziskach Górnych ustala:

§ 1.

WYŁOŻENIE PROJEKTU ZMIAN PLANU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH OD 8 CZERWCA 2012r. DO 6 LIPCA 2012r.

1) uwaga nr 1:

Treść uwagi: Uwaga wniesiona w dniu 19 czerwca 2012r. przez Pana Zbigniewa Szweda dotycząca przeanalizowania możliwości zaprojektowania obszaru wartości przyrodniczych w sposób umożliwiający przyszłe wykorzystanie działek 656/16, 658/16, 657/16, 659/16 na cele budowlane pod budowę domów jednorodzinnych.

Uzasadnienie: nie uwzględnić wniesionej uwagi dotyczącej zaprojektowania obszaru źródliskowego w sposób umożliwiający wykorzystanie na cele budowlane działek nr 659/16, 657/16 powstałych w wyniku podziału działki nr 118/16 oraz dz. nr 656/16 przylegającej do dz. nr 657/16, ze względu na uwarunkowania ekofizjograficzne. Przez działki nr 657/16 i 656/16 przebiega ciek wodny, powodujący podmakanie przylegających do niego terenów. W okresach dużych opadów woda występuje na powierzchni gruntu. Ponadto ciek na całej długości odprowadza wody opadowe i roztopowe z przylegających terenów, pełniąc funkcję obszaru retencyjno – alimentacyjnego. Przegrodzenie cieku zabudową na dz.nr 657/16 i 656/16 przerwałoby naturalny odpływ wody opadowej i roztopowej. Działka nr 659/16 położona jest częściowo powyżej doliny cieku i ta jej część może zostać przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Ponadto proponowana w uwadze zmiana jest niezgodna z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XVIII/127/99 z dnia 28 grudnia 1999r., (z późniejszymi zmianami).

2) uwaga nr 2 :

Treść uwagi: Uwaga wniesiona w dniu 19 czerwca 2012r. przez Panią Ilonę Lasak oraz Bogdana Lasak dotycząca podtrzymania stanowiska odnośnie likwidacji drogi kategorii 2D1/2. Ewentualna droga powinna być oznaczona symbolem D1/1, gdyż do takiej drogi od strony ul. Mokierskiej nawiązuje projektowany odcinek drogi. Wydzielenie drogi wymagałoby równomiernego zajęcia nieruchomości po obu stronach granicy działek, wdłuż, których mogłaby przebiegać. Informacja, iż poniesione zostały koszty podziału nieruchomości, wyznaczenia nowej drogi dojazdowej zgodnie z Decyzją Burmistrza miasta z dnia 26.10.2009r.

Uzasadnienie: Nie uwzględnić wniesionej uwagi dotyczącej likwidacji drogi 2D1/2, ponieważ nie dotyczy on obszaru objętego zmianami planu. Burmistrz Miasta Łaziska Górne pismem z dnia 13 stycznia 2012r. nr WIM.6722.5.2012 wyłączył z opracowania zmian planu wniosek nr 53.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Tadeusz Król


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/247/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 23 października 2012 r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871), art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647) ustala:

1) W obszarach objętych zmianami planu nr 58 i 61 przewiduje się jako inwestycje należące do zadań własnych gminy budowę odcinka dróg KDD 1/2 wraz z chodnikiem;

2) Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w pkt.1 będą środki własne budżetu miasta Łaziska Górne;

3) Dopuszcza się udział środków zewnętrznych z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów odrębnych;

4) Realizacja inwestycji wymienionych w pkt.1 nastąpi sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz tempa realizacji inwestycji na obszarach objętych zmianami planu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Uzasadnienie

Projekt „ zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Dolne w Łaziskach Górnych” , zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/317/2001 z dnia 11 grudnia 2001 r. (DUWŚ nr 3 poz. 126 z 2002 r.) opracowany został zgodnie z Uchwałą nr XXXV/465/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 15 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Dolne w Łaziskach Górnych i Uchwałą nr XLVI/608/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 7 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Dolne w Łaziskach Górnych

Procedura formalno – prawna została przeprowadzona zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871), art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647).

Projekt w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskał opinie i uzgodnienia zgodnie
z art. 17 pkt.6 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna na posiedzeniu w dniu 29.11.2011r., po zapoznaniu się z projektem zmian miejscowego planu i przeprowadzonej dyskusji zaopiniowała projekt pozytywnie wnosząc uwagi, które zostały uwzględnione (opinia GKUA w Łaziskach Górnych z dnia 12.12.2011r.).

Zgodnie z obowiązującym trybem formalno-prawnym, po przeprowadzeniu uzgodnień, projekt planu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 8 czerwca 2012r. do 6 lipca 2012r . a dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w dniu 18 czerwca 2012r.

W obligatoryjnym terminie tj. do dnia 20 lipca2012r. wpłynęły dwie uwagi do projektu zmian planu. Uwagi zostały rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne negatywnie.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Dolne w Łaziskach Górnych oraz rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianach planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowią załączniki do uchwały.

Rozwiązania projektu zmian planu są zgodne z kierunkami zagospodarowania przestrzennego określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne”, uchwalonym przez Radę Miejską w Łaziskach Górnych uchwałą Nr XVIII/127/99 z dnia 28 grudnia 1999r.,z późniejszymi zmianami.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Dolne w Łaziskach Górnych zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Łaziskach Górnych w celu rozpatrzenia i uchwalenia.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne


mgr inż. Aleksander Wyra

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Krucka-Atak

Samodzielny specjalista ds. kadr z wieloletnim doświadczeniem, pasjonatka prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »