| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/248/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),oraz art.3 ust.1, art.20 ust.1, art.27 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami), w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871), art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647), w związku z Uchwałą nr XXXV/468/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 15 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych i Uchwałą nr XXXVII/486/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych

Rada Miejska w Łaziskach Górnych stwierdza zgodność projektu „zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych” ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XVIII/127/99 z dnia 28 grudnia 1999r., (z późniejszymi zmianami)
i uchwala:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują obszary w granicach określonych na rysunkach zmian planu stanowiących załączniki od nr 1 do nr 4 niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Przedmiotem ustaleń zmian planu są:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN (zał. nr 1,3,4);

2) teren zabudowy usługowej handlu,gastronomii i rzemiosła nieprodukcyjnego oznaczony symbolem U (zał. nr 2);

3) tereny rolne oznaczone symbolem R (zał. nr 4):

4) teren drogi publicznej klasy ulicy lokalnej, oznaczony symbolem KDL 1/2 (zał. nr 3);

2. Ustalenia, o których mowa w ust.1 zawarto w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1 Ustalenia ogólne;

2) Rozdział 2 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) Rozdział 3 Przeznaczenie terenów, ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów;

4) Rozdział 4 Zasady ochrony środowiska;

5) Rozdział 5 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

6) Rozdział 6 Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

7) Rozdział 7 Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

8) Rozdział 8 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

9) Rozdział 9 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

10) Rozdział 10 Ustalenia końcowe;

§ 3.

Na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z załącznikami:

1) Załącznik nr 1 - Rysunek zmiany planu (teren nr 57) w skali 1:1000 stanowiący część graficzną zmiany planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granica obszaru objętego zmianą planu,

b) linie rozgraniczające teren o określonym przeznaczeniu,

c) symbol identyfikujący przeznaczenie terenu.

2) Załącznik nr 2 – Rysunek zmiany planu (teren nr 59) w skali 1:1000 stanowiący część graficzną zmiany planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granica obszaru objętego zmianą planu,

b) linie rozgraniczające teren o określonym przeznaczeniu,

c) symbol identyfikujący przeznaczenie terenu.

3) Załącznik nr 3 - Rysunek zmiany planu (teren nr 36) w skali 1:1000 stanowiący część graficzną zmiany planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granica obszaru objętego zmianą planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy,

d) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu.

4) Załącznik nr 4 – Rysunek zmiany planu (teren nr 42) w skali 1:1000 stanowiący część graficzną zmiany planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granica obszaru objętego zmianą planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy,

d) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu.

5) Załącznik nr 5 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych;

6) Załącznik nr 6 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych o sposobie realizacji, zapisanych w zmianach planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 4.

1. Na Rysunkach zmian planu umieszczono również oznaczenia dodatkowe – informacje zmian planu, obejmujące: treść mapy zasadniczej, napowietrzne linie elektroenergetyczne 20kV i 110kV, granica miasta Łaziska Górne, rejon płytkiej eksploatacji, granica i numer działki ewidencyjnej;

2. Do zmian planu załączono dodatkową infomację – schemat lokalizacji terenów objętych zmianami planu wraz z ich numeracją.

§ 5.

Ustalenia zmian planu, o których mowa w §2 opracowano z uwzględnieniem prognozy oddziaływania zmian planu na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym.

§ 6.

1. W obszarach objętych zmianami planu nie występują przesłanki do określenia wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

2. W obszarach objętych zmianami planu nie występują potrzeby określenia granic:

1) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

3) obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

4) terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kV oraz ich stref ochronnych;

5) terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;

6) terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

7) terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz służących organizacji imprez masowych;

8) pomników zagłady oraz ich stref ochronnych;

9) terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

§ 7.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) zmianie planu miejscowego - należy przez to rozumieć tekst niniejszej uchwały i rysunki zmiany planu miejscowego, o których mowa w §3 pkt.1 do 4;

2) obszarze - należy przez to rozumieć cały obszar w granicach opracowania niniejszych zmian planu;

3) terenie - należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu i oznaczony symbolem cyfrowo – literowym;

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeważający sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

5) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć ustalony planem sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, stanowiący uzupełnienie przeważającego przeznaczenia podstawowego;

6) obiektach rzemiosła nieprodukcyjnego, nieuciążliwych dla mieszkańców - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby rzemiosła, którego uciążliwość nie wykracza poza granicę działki budowlanej i nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz nie są w nim stale przechowywane i konfekcjonowane substancje niebezpieczne;

7) reklamie wielkoformatowej - należy przez to rozumieć nośnik reklamowy, w tym wolnostojący, o powierzchni reklamowej przekraczającej wymiary 6m2;

8) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne) urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego zmianą planu w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania i podczyszczania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także przewody i urządzenia służące zaspakajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię zabudowy wyznaczoną na rysunku zmiany planu, której nie może przekroczyć żaden punkt rzutu budynku.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8.

1. Ustala się na obszarach objętych zmianami planu możliwość zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów na zasadach ustalonych w zmianie planu.

2. W obszarach objętych zmianami planu dopuszcza się:

1) wyznaczenie dróg wewnętrznych zapewniających dojazd dla obsługi terenów w obszarach objętych zmianami planu;

2) wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz terenów urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, w sposób nie ograniczający realizacji przeznaczenia podstawowego zmian planu, w tym w szczególności prowadzenie tych tras w liniach rozgraniczających dróg i ulic.

3. W obszarach objętych zmianami planu, zakazuje się lokalizacji:

1) usług polegających na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania, odzysku unieszkodliwiania lub magazynowania odpadów (działalność podstawowa);

2) stacji paliw;

3) reklam wielkoformatowych i wolnostojących oraz budowli służących reklamie.

4. Na obszarach objętych ustaleniami zmian planu zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem obiektów i urzadzeń przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy.

5. Na obszarach objętych zmianami planu nakazuje się uwzględnienie czynników geologiczno – górniczych określonych w §15.

6. Pozostałe zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały zawarte w Rozdziale 3, Przeznaczenie terenów, ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.

7. W obszarach objętych zmianami planu ustala się następujące zasady umieszczania reklam na obiektach budowlanych:

1) na budynkach reklamy mogą być montowane tylko na płaskich powierzchniach pozbawionych okien i detali architektonicznych (np. gzymsów, płycin, naczółków, balkonów), a ich wielkość powinna być dostosowana do skali obiektów i do podziałów architektonicznych,

2) reklamy na dachach budynków tylko w formie fryzu z liter lub innych znaków graficznych, nie deformującego zewnętrznej bryły budynku,

Rozdział 3.
Przeznaczenie terenów, ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.

§ 9.

Przeznaczenie, zasady zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi na rysunkach zmiany planu i oznaczonych symbolami identyfikującymi przeznaczenie terenu.

§ 10.

1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 1MN (załącznik nr 1), 2MN (załącznik nr 3), 3MN (załącznik nr 4) i ustala się ich przeznaczenie podstawowe jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust.1 ustala się:

1) obiekty rzemiosła nieprodukcyjnego, nieuciążliwe dla mieszkańców;

2) obiekty małej architektury;

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

4) drogi wewnętrzne;

5) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenów MN .

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) teren biologicznie czynny - min. 40% działki budowlanej;

2) wskaźnik powierzchni zabudowy – od 20% do 30%;

3) wysokość zabudowy mieszkaniowej do dwóch kondygnacji nadziemnych plus jednokondygnacyjne poddasze użytkowe w spadku dachu, ale nie więcej niż 12,0 m;

4) wysokość obiektów rzemiosła nieprodukcyjnego - 1 kondygnacja nadziemna, ale nie więcej niż 6 m,

5) wysokość obiektów małej architektury – nie więcej niż 3,5m,

6) wysokość garażu - 1 kondygnacja nadziemna, ale nie więcej niż 4 m,

7) dachy wielospadowe o nachyleniu 20° - 45° lub dachy płaskie,

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów wymienionych w ust.1:

1) dopuszcza się realizację usług wymienionych w ust.2 pkt. 1 jako wbudowanych w budynki mieszkalne oraz wolnostojące na wydzielonych działkach;

2) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenu MN zlokalizowane w granicach działki budowlanej;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy została wyznaczona na rysunku zmiany planu (załącznik nr 3 i 4 );

4) wskaźniki miejsc postojowych według ustaleń §18 ust.3 pkt.1;

§ 11.

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem U i ustala sie jego przeznaczenie podstawowe jako teren zabudowy usługowej handlu, gastronomii i rzemiosła nieprodukcyjnego.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenu wymienionego w ust.1 ustala się:

1) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej związane z obsługą terenu;

2) miejsca postojowe towarzyszące zabudowie usługowej;

3) zieleń urządzona;

4) obiekty małej architektury;

3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) teren biologicznie czynny - min. 25% działki budowlanej;

2) wskaźnik powierzchni zabudowy – od 25% do 30%;

3) wysokość zabudowy usługowej do jednej kondygnacji nadziemnej ale nie więcej niż 6,0 m;

4) wysokość obiektów małej architektury – nie więcej niż 3,5m,

5) dachy wielospadowe o nachyleniu 20° - 45° lub dachy płaskie,

6) miejsca postojowe dla obsługi terenu U zlokalizowane w granicach działki budowlanej;

7) wskaźniki miejsc postojowych według ustaleń §18 ust.3 pkt.2.

§ 12.

1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 1R i 2R (załącznik nr 4) i ustala się ich przeznaczenie podstawowe jako tereny rolne.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust.1 ustala się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów wymienionych w ust.1:

1) zakazuje się innego zagospodarowania niż wymieniono w przeznaczeniu terenów;

2) zakazuje się realizacji obiektów kubaturowych.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska

§ 13.

1. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony środowiska:

1) obowiązek stosowania systemów grzewczych, opartych o zdalaczynną sieć ciepłowniczą, a w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci cieplnej na zasadach określonych w §21;

2) nakaz podczyszczania wód opadowych i roztopowych ze szczelnych nawierzchni dróg, ulic i parkingów o powierzchni większej niż 0,1ha w odpowiednich urządzeniach;

3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntu;

4) zakaz prowadzenie działalności gospodarczej stwarzającej uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego;

2. Dla terenów podlegających ochronie akustycznej oznaczonych symbolem MN dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

3. Dla terenów podlegających ochronie akustycznej oznaczonych symbolem U dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 3MN (załącznik nr 4) położonego w strefie oddziaływania akustycznego urządzeń elektrownii, ustala się w przypadku wystąpienia przekroczeń obowiązujących standardów emisji nakaz stosowania zabezpieczeń umożliwiajacych osiągnięcie w otoczeniu budynków standardu poziomu hałasu określonego w ust.2, w tym:

1) pasów zieleni ochronnej,

2) stosowanie dzwiękochłonnych technologii i materiałów w nowo realizowanych budynkach.

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 14.

1. Na terenach objętych zmianami planu nie występują obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków ani obiekty kwalifikujące się do objęcia ochroną ze względu na ich wartości historyczne lub dobro kultury współczesnej.

2. W przypadku odkrycia przy prowadzeniu prac ziemnych jakichkolwiek znalezisk archeologicznych należy postępować zgodnie z ustawą o ochronie zabytków.

Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

§ 15.

1. Obszary objęte zmianami planu położone są w granicach obszaru i terenu górniczego „Łaziska II”, ustanowionego do eksploatacji złoża węgla kamiennego przez Kompanię Węglową S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”.

2. Tereny oznaczone symbolami 1MN i U położone są na obszarach, w których prowadzona była płytka eksploatacja górnicza.

3. Ustala się dla zabudowy i zagospodarowania obszarów objętych zmianą planu nakaz uwzględnienia aktualnych informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno - górniczych, dotyczących potencjalnych i prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, stosowanie zabezpieczeń budynków zgodnie z przepisami wynikającymi z Prawa Budowlanego i Prawa Geologiczno – Górniczego.

§ 16.

Na obszarach objętych zmianami planu nie występują:

1) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

2) obszary osuwania się mas ziemnych;

3) Główne Zbiorniki Wód Podziemnych;

4) budowle i urządzenia infrastruktury Obrony Cywilnej;

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 17.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem MN ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) powierzchnia działki:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej minimum 600m2, szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego min. 18,0m,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej minimum 450m2szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego min. 12,0m,

c) dla zabudowy mieszkaniowej z wbudowanymi obiektami rzemiosła nieprodukcyjnego i dla wolnostojącego obiektu rzemiosla nieprodukcyjnego - minimum 1000m2, szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego min. 20,0m,

2) granice wydzielanej działki wyznaczone prostopadle do pasa drogowego lub pod kątem zbliżonym do kąta prostego w stosunku do linii rozgraniczających tereny z tolerancją +/-15°.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem U ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) powierzchnia działki: minimum 800m2, szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego min. 20,0m,

2) granice wydzielanej działki wyznaczone prostopadle do pasa drogowego lub pod kątem zbliżonym do kąta prostego w stosunku do linii rozgraniczających tereny z tolerancją +/-15°.

3. Dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż określone w ustaleniach szczegółowych ust.1 i ust. 2 w celu:

1) lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

2) powiększenia przyległej działki budowlanej,

3) regulacji granic działki,

4) wyznaczenia dróg wewnętrznych,

4. Zakaz wydzielania działek bez zapewnienia bezpośredniego lub pośredniego dostępu do drogi publicznej, z wyjątkiem sytuacji, gdy wydzielana działka będzie przeznaczona na powiększenie działki sąsiedniej, która posiada dostęp do drogi publicznej;

5. Szerokość pasa drogowego wydzielanych działek dla dróg wewnętrznych dla obszarów objętych zmianą planu – 5,0 m.

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 18.

1. W obszarach objętych zmianami planu ustala się możliwość lokalizowania nie wyznaczonych na rysunkach zmiany planu podziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych dla obsługi elementów zagospodarowania w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z zachowaniem pozostałych ustaleń zmiany planu.

2. Ustala się system obsługi komunikacyjnej obszarów objętych zmianą planu z istniejących i projektowanych ulic w ramach komunikacji drogowej dróg publicznych i wewnętrznych.

3. W obszarach objętych zmianami planu ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN - min. 1,5 miejsca postojowego lub garażowego na 1 mieszkanie oraz min. 3 miejsca postojowe na 100 m2powierzchni użytkowej usług;

2) dla terenu U - min. 3 miejsca postojowe na 100 m2powierzchni użytkowej usług;

§ 19.

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KDL1/2 o przeznaczeniu podstawowym jako część drogi klasy ulicy lokalnej w ciągu ulicy: Słowackiego, o szerokości 5,0 m z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenu wymienionego w ust.1 ustala się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 20.

W obszarach objętych zmianami planu obowiązują następujące ustalenia ogólne w odniesieniu do systemów infrastruktury technicznej:

1) zachowuje się trasy i parametry istniejących sieci i każdorazowo dopuszcza możliwość ich przełożenia, zmiany trasy oraz przebudowę, rozbudowę i remont w sposób nie ograniczający możliwości realizacji podstawowego przeznaczenia terenu;

2) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych w sposób nie ograniczający możliwości realizacji podstawowego przeznaczenia terenu i innych ustalen zmiany planu.

§ 21.

1. Dla obszarów objętych zmianą planu ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zasilanie w wodę dla celów bytowych i przeciwpożarowych z wodociągowej sieci rozdzielczej miasta,

2) odprowadzenie ścieków bytowych do systemu kanalizacji sanitarnej miasta,

3) odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej miasta,

4) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł z zastosowaniem urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności energetycznej,

5) dopuszcza się stosowanie systemów grzewczych opartych o zdalaczynną sieć ciepłowniczą,

6) zaopatrzenie w gaz z rozbudowywanej sieci gazowej miejskiej,

7) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez:

a) rozbudowę systemu elektroenergetycznego średnich i niskich napięć, stosownie do występującego zapotrzebowania na moc elektryczną, o nowe stacje transformatorowe i linie zasilające;

b) prowadzenie nowych linii zasilających średniego i niskiego napięcia w sposób nie ograniczający możliwości realizacji przeznaczenia podstawowego terenu.

c) utrzymuje się lokalizację istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich napięć: dwutorowej linii napowietrznej 110kV relacji Kopanina - Wirek,Kopanina – Reta, jednotorowa napowietrzna 110kV relacji Kopanina – Szyb Aleksander (załącznik nr 4) oraz napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia 20kV

2. Do czasu realizacji systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej dopuszcza się:

1) gromadzenie nieczystości bytowych w szczelnych zbiornikach z zapewnieniem możliwości wywozu,

2) realizację lokalnych systemów odprowadzania ścieków deszczowych i roztopowych.

§ 22.

Dla obszarów objętych zmianą planu ustala się postępowanie z odpadami zgodnie z regulaminem porządku i czystości w gminie oraz przepisami ustawy o odpadach.

§ 23.

1. Dla obszarów objętych zmianą planu ustala się zapewnienie obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej stosownie do występującego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne, z istniejącego systemu oraz poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej.

2. Dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych w ust.1 sieci np. telewizji kablowej, instalacji alarmowych, przekaźników antenowych.

3. Eksploatacja instalacji lub urządzenia wymienionego w ust. 1 i 2 nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych.

4. Wszelkie przyłącza infrastruktury telekomunikacyjnej określone w ust. 1 i 2 do odbiorców indywidualnych należy realizować z wykluczeniem linii napowietrznych.

Rozdział 9.
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 24.

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN , 2MN , 3MN, U, ustala się stawkę 30%, słownie: trzydzieści procent;

2) dla terenów oznaczonych wymbolami 1R i 2R i KDL1/2 ustala się stawkę 5%, słownie: pięć procent;

Rozdział 10.
Ustalenia końcowe

§ 25.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 26.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/248/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/248/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/248/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/248/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/248/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 23 października 2012 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871), art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647) po zapoznaniu się z wykazem uwag zgłoszonych do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych

Rada Miejska w Łaziskach Górnych ustala:

1) W ustawowym terminie dotyczącym wyłożenia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. od dnia 22 grudnia 2011r. do dnia 20 stycznia 2012r. oraz w okresie oczekiwania na uwagi tj. do dnia 2 lutego 2012r. wniesiono 2 uwagi do przedmiotowych zmian planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, które zostały pozytywnie rozpatrzone przez Burmistrza MIasta. Wobec braku nieuwzględnionych uwag do powyższego projektu zmian planu nie dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie ich rozpatrzenia.

2) W ustawowym terminie dotyczącym ponownego wyłożenia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. od dnia 8 czerwca 2012r. do dnia 6 lipca 2012r. oraz w okresie oczekiwania na uwagi tj. do dnia 20 lipca 2012r. nie wniesiono żadnych uwag do przedmiotowych zmian planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wobec braku uwag do powyższego projektu zmian planu nie dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie ich rozpatrzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/248/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 23 października 2012 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych o sposobie realizacji, zapisanych w zmianach planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871), art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647) ustala:

1) W obszarze objętym zmianą planu zawartym w załączniku nr 3 ( teren nr 36) przewiduje się jako inwestycję należącą do zadań własnych gminy - przebudowę drogi KDL1/2 wraz z chodnikiem;

2) Źródłem finansowania inwestycji wymienionej w pkt.1 będą środki własne budżetu miasta Łaziska Górne;

3) Dopuszcza się udział środków zewnętrznych z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów odrębnych;

4) Realizacja inwestycji wymienionej w pkt.1 nastąpi sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz tempa realizacji inwestycji na obszarze objętym zmianą planu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Uzasadnienie

Projekt „ zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych” , zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/316/2001 z dnia 11 grudnia 2001 r. (DUWŚ nr 3 poz. 126 z 2002 r.) opracowany został zgodnie z Uchwałą nr XXXV/468/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 15 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych i Uchwałą nr XXXVII/486/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych

Procedura formalno – prawna została przeprowadzona zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871), art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647).

Projekt w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskał opinie i uzgodnienia zgodniez art. 17 pkt.6 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna na posiedzeniu w dniu 22.11.2011r., po zapoznaniu się z projektem zmian miejscowego planu i przeprowadzonej dyskusji zaopiniowała projekt pozytywnie wnosząc uwagi, które zostały uwzględnione (opinia GKUA w Łaziskach Górnych z dnia 01.12.2011r.).

Zgodnie z obowiązującym trybem formalno-prawnym, po przeprowadzeniu uzgodnień, projekt planu wrazz prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu po raz pierwszy w dniach od 22 grudnia 2011r. do 20 stycznia 2012r. a dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w dniu 9 stycznia 2012r.

W obligatoryjnym terminie tj. do dnia 02.02.2012r. wpłynęły dwie uwagi do projektu zmian planu. Uwagi zostały rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne pozytywnie.

W wyniku uwzględnienia uwag wniesionych do projektu zmian planu zaistniała konieczność powtórzenia procedury formalno – prawnej w niezbędnym zakresie.

Drugie wyłożenie do publicznego wglądu odbyło się w dniach od 8 czerwca 2012r. do 6 lipca 2012r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbyła się w dniu 18 czerwca 2012r. W obligatoryjnym terminie tj. do dnia 20 lipca 2012r. nie wniesiono uwag do projektu zmian planu.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych oraz rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianach planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowią załączniki do uchwały.

Rozwiązania projektu zmian planu są zgodne z kierunkami zagospodarowania przestrzennego określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne”, uchwalonym przez Radę Miejską w Łaziskach Górnych uchwałą Nr XVIII/127/99 z dnia 28 grudnia 1999r.,z późniejszymi zmianami.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Łaziskach Górnych w celu rozpatrzenia i uchwalenia.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne


mgr inż. Aleksander Wyra

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »