| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/332/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/611/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy  
z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1   – ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   W Uchwale Nr LIII/611/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 28 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i   trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie i   jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w   przypadkach, w   których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z   2010 r. Nr 268, poz. 4435), zmienionej Uchwałą Nr XIII/176/11 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 24 listopada 2011 r. (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z   2011 r. Nr 326, poz. 5721) , dokonuje się następujących zmian:  

1)   w § 3   ust. 1, po pkt 1   dodaje się pkt 1a w   brzmieniu:  

„1a)   nie można ustalić miejsca pobytu dłużnika.   ;

2)   w § 3   dodaje się ust. 8   w brzmieniu:  

„8.   Oświadczenie woli Burmistrza Pszczyny o   umorzeniu należności pieniężnej może zostać cofnięte w   przypadku ustalenia:  

1)   miejsca pobytu dłużnika,  

2)   spadkobierców zmarłego dłużnika, którzy nie odrzucili spadku.   ;

3)   w § 4   ust. 2   dodaje się zdanie drugie w   następującym brzmieniu:  

„Jeżeli złożenie podpisu przez wszystkich zobowiązanych do zapłaty jest utrudnione z   uwagi na niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, pobyt za granicą, stały pobyt poza granicami województwa śląskiego, pozbawienie wolności, wówczas wniosek o   odroczenie lub rozłożenie na raty należności pieniężnych zostanie rozpoznany pomimo braku podpisów wszystkich dłużników zobowiązanych do zapłaty.” ;

4)   § 4   ust. 5   otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„5.   Od należności pieniężnej, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za opóźnienie od dnia wyrażenia zgody przez Burmistrza Pszczyny na odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty.” ;

5)   uchyla się ust. 8   w § 4.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   3.   1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka


Uzasadnienie


 

Przedstawiony projekt uchwały ma na celu zmianę zapisów Uchwały Nr LIII/611/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 28 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i   trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie i   jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w   przypadkach, w   których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych:  

1)   umożliwiającą umorzenie należności pieniężnych przypadających gminie Pszczyna lub jej jednostkom podległym w   przypadku, gdy nie można ustalić miejsca pobytu dłużnika,  

2)   przewidującą możliwość cofnięcia oświadczenia woli Burmistrza Pszczyny o   umorzeniu należności pieniężnej w   przypadku ustalenia miejsca pobytu dłużnika, albo spadkobierców zmarłego dłużnika, którzy nie odrzucili spadku,  

3)   dopuszczającą możliwość rozpoznania wniosku o   odroczenie lub rozłożenie na raty należności pieniężnych w   wypadku, gdy złożenie podpisu przez wszystkich zobowiązanych do zapłaty jest utrudnione z   uwagi na niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, pobyt za granicą, stały pobyt poza granicami województwa śląskiego oraz pozbawienie wolności,  

4)   dającą możliwość niezwłocznego złożenia wniosku o   rozłożenie na raty należności pieniężnych w   przypadku braku wpłaty którejkolwiek z   rat, na jakie należność została uprzednio rozłożona.  

Projekt uchwały w   okresie od 8   do 17 października 2012 r., jako akt prawa miejscowego, objęty został konsultacjami społecznymi, zgodnie z   treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 sierpnia 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i   uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »