| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/308/2012 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/106/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudziniec lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz 1591z późń. zm.), oraz art. 59 ust. 1, ust.2 i   ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych ( Dz. U. z   2009r. Nr 157, poz. 1240 z   późń. zm)  

Rada Gminy Rudziniec  
uchwala  

 

§   1.   W uchwale Nr IX/ 106 /2011 Rady Gminy Rudziniecz dnia 30 czerwca 2011r. w   sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i   trybu umarzania, odraczanialub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudziniec lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w   przypadkach, w   których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, wprowadza się nastepujące zmiany;  

 

1) w   § 5   ust. 1   otrzymuje brzmienie „5.1. W   przypadkach, jeżeli terminowe spłacenie należności cywilnoprawnych mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu lub gdy jest to uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi, organ bez względu na kwotę należności, na udokumentowany wniosek dłużnika może jednorazowo odroczyć termin zapłatycałości lub części należności albo rozłożyć płatność całości lub części należności cywilnoprawnych na raty na okres nie dłuższy niż 24 miesięce licząc od dnia złożenia wniosku”  

 

2)w § 7   ust. 1   otrzymujebrzmienie„ 7.1. W   przypadkach o   których mowa w   § 3   ust. 1   i w   § 5   ust. 1, oraz art. 56 ust. 1   pkt 5   ustawy o   finansach publicznych, jeżeli wniosek złoży dłużnik będący przedsiębiorcą, organ udziela ulg zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004r. o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z   2007r. Nr 59 poz. 404 z   późn.zm.), które:  

1)           stanowią pomoc de minimis w   zakresie i   na zasadach określonych w   rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 w   sprawie zastosowania art. 87 i   88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE, seria L, nr 379 z   dnia 28 grudnia 2006r.),  

2)           stanowią pomoc de minimis w   rolnictwie w   zakresie i   na zasadach określonychw rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1535/2007 z   dnia 20.12.2007r. w   sprawie stosowania art. 87 i   art. 88 Traktatu (WE) w   odniesieniu do pomocy de minimis w   sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE, seria L, Nr 337 z   dnia 21 grudnia 2007r.),  

3)           stanowią pomoc de minimis w   rybołówstwie w   zakresie i   na zasadach określonych w   rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 875/2007 z   dnia 24 lipca 2007r. w   sprawie stosowania art. 87 i   art. 88 Traktatu (WE) w   odniesieniu do pomocy de minimis dla sektora rybołówstwa i   zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE, seria L, Nr 193 z   dnia 25.07.2007r.),  

4)           nie stanowią pomocy publicznej.”  

 

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.  

 

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Bernard   Kukowka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »