| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 480/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz w związku z art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniui prowadzeniu działalności kulturalnej (t. jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 406),

Rada Miejska w Sosnowcu

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanowienie Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury oraz określenie zasad i trybu jej przyznawania.

§ 2. Zasady i tryb przyznawania Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury określa Regulamin przyznawania Nagrody  Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr 192/XI/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury oraz określenia zasad, trybu przyznawania i jej wysokości.

§ 4. Traci moc uchwała nr 440/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury oraz określenia zasad, trybu przyznawania i jej wysokości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Tomasz Bańbuła


Załącznik do Uchwały Nr 480/XXX/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 25 października 2012 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY MIASTA SOSNOWCA ZA UPOWSZECHNIANIE KULTURY

I Zasady przyznawania Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury

§ 1. Nagroda stanowi formę uznania dla osób i środowisk kulturalnych związanych z miastem za ich wkład w upowszechnianie kultury. Może być przyznawana corocznie osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności w sferze upowszechniania kultury.

II Tryb przyznawania Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury

§ 2. Wnioski o przyznanie Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury powinny być wypełnione na formularzu, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej miasta Sosnowca oraz w sekretariacie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3, pok. 33.

§ 3. Wnioski o przyznanie Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury mogą składać: organizacje społeczno- kulturalne, instytucje kultury, placówki edukacyjne, uczelnie wyższe, laureaci poprzednich nagród miasta, Prezydent Miasta Sosnowca, komisja branżowa Rady Miejskiej w Sosnowcu oraz inne podmioty działające na rzecz kultury.

§ 4. Informacja o naborze wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia każdego roku poprzedzającego przyznanie nagrody w sekretariacie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Małachowskiego 3, pok. 33, tel. 32/296-06-47 lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do Wydziału).

§ 6. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

§ 7. 1. Oceny formalnej dokonują pracownicy Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

2. Ocena formalna wniosków następuje na podstawie następujących kryteriów:

a) wniosek złożony w terminie;

b) wniosek złożony na właściwym formularzu;

c) wniosek wypełniony prawidłowo (wypełnienie wszystkich wymaganych pól zgodnie z ich przeznaczeniem);

d) wniosek odpowiada kategorii, w której ma być przyznana nagroda;

e) wniosek złożony przez podmiot uprawniony do jego złożenia (w przypadku złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia).

3. W przypadku wniosków zawierających uchybienia formalne, istnieje możliwość dokonania jednokrotnego uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty poinformowania drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e- mail. Nieuzupełnienie wskazanych uchybień skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego kryteriów formalnych.

§ 8. 1. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja do spraw Zaopiniowania Kandydatów do Nagród Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca, zwana dalej Komisją.

2. Komisja działa zgodnie z Regulaminem pracy Komisji do spraw Zaopiniowania Kandydatów do Nagród Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

3. Ilość nagród oraz ich wysokość proponuje Komisja uwzględniając wysokość środków finansowych zabezpieczonych na tel cel.

§ 9. Nagrodę Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury przyznaje Rada Miejska w Sosnowcu po uzyskaniu opinii Komisji.

§ 10. Rada Miejska w Sosnowcu może odstąpić od przyznania Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury w danym roku.

§ 11. Laureat otrzymuje statuetkę, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężną.

§ 12. Rada Miejska może przyznać nagrodę indywidualną lub nagrodę zespołową.

§ 13. Osoby składające wnioski oraz kandydaci do Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury zobowiązują się do akceptacji warunków niniejszego Regulaminu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Tomasz Bańbuła

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »