| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 489/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Miejskiemu w Sosnowcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.), Rada Miejska w Sosnowcu

uchwala:

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Miejskiemu w Sosnowcu, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 350/XXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Miejskiemu w Sosnowcu (z późniejszymi zmianami).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Tomasz Bańbuła


Załącznik do Uchwały Nr 489/XXX/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 25 października 2012 r.

STATUT Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu zwany dalej Szpitalem Miejskim działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;

2. Niniejszego statutu;

3. Innych powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

FIRMA PODMIOTU LECZNICZEGO, SIEDZIBA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI

§ 2. 1. Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą funkcjonujący jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej działa pod firmą SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU, zwany w dalszej części Szpitalem Miejskim.

2. Podmiot leczniczy może używać nazwy skróconej: Szpital Miejski w Sosnowcu, a także używać znaku graficznego w postaci:

infoRgrafika


3. Siedziba Szpitala Miejskiego w Sosnowcu mieści się w Sosnowcu.

4. Podmiotem tworzącym Szpital Miejski jest Gmina Sosnowiec.

5. Nadzór nad działalnością Szpitala Miejskiego sprawuje Prezydent Miasta Sosnowca.

CELE I ZADANIA SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU

§ 3. Do zadań Szpitala Miejskiego należy w szczególności:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w:

a) Szpitalu, tj. oddziałach szpitalnych, blokach operacyjnych i porodowych z zakresu leczenia stacjonarnego i leczenia „jednego dnia”;

b) Poradniach i działach z zakresu leczenia ambulatoryjnego specjalistycznego, podstawowego i rehabilitacji,

c) Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym,

d) Pracowniach diagnostyki medycznej.

2. Profilaktyka zdrowotna, w tym planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne w dziedzinie położnictwo i ginekologia, zapobieganie chorobom zakaźnym i niezakaźnym, medycyna sportowa, oświata i promocja zdrowia;

3. Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, w tym prowadzenie staży podyplomowych lekarzy, staży pielęgniarskich oraz praktycznej nauki zawodu prowadzonej w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, a także badania i rozwój;

4. Analizowanie stanu zdrowotnego ludności;

5. Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

6. Wykonywanie zadań wynikających z odrębnych przepisów, a także wyodrębnionej organizacyjnie działalności gospodarczej, w tym sprzedaży usług i produktów z działalności pomocniczej.

§ 4. 1. Działalność podstawowa Szpitala Miejskiego prowadzona jest w ramach następujących przedsiębiorstw:

1) Szpital,

2) Poradnie i działy,

3) Pracownie diagnostyki medycznej,

4) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy.

2. W ramach przedsiębiorstw Szpitala Miejskiego działają następujące jednostki organizacyjne:

- w ramach przedsiębiorstwa Szpital:

1) Szpital "Zagórze",

2) Szpital "Centrum",

- w ramach przedsiębiorstwa Poradnie i działy:

3) Poradnie i działy "Zagórze",

4) Poradnie i działy "Centrum",

- w ramach przedsiębiorstwa Pracownie diagnostyki medycznej:

5) Pracownie diagnostyki medycznej "Zagórze",

6) Pracownie diagnostyki medycznej "Centrum",

- w ramach przedsiębiorstwa Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:

7) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

3. Podstawowym celem Szpitala Miejskiego jest zapewnienie ludności zamieszkałej  na obszarze jego działania stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki medycznej, podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

4. Szpital może realizować również badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe, a także prowadzić działalność dydaktyczną, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

ORGANY I ORGANIZACJA SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU

§ 5. Organami Szpitala Miejskiego w Sosnowcu są:

1. Dyrektor,
2. Rada Społeczna.

§ 6. Stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Sosnowca.

§ 7. 1. Dyrektor kieruje Szpitalem Miejskim w Sosnowcu, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego działalność.

2. Dyrektor jest pracodawcą i przełożonym wszystkich pracowników Szpitala Miejskiego.

3. Dyrektor kieruje Szpitalem Miejskim w Sosnowcu przy pomocy:

1) Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych,

2) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych,

3) Naczelnej Pielęgniarki.

§ 8. 1. Organizację wewnętrzną Szpitala Miejskiego w Sosnowcu tworzą:

a) jednostki działalności podstawowej,

b) jednostki działalności pomocniczej,

c) ich wzajemne powiązania stanowiące organizację wewnętrzną Szpitala Miejskiego.

Jednostki organizacyjne, wymienione w § 4 składają się komórek organizacyjnych działalności podstawowej.

2. Komórki organizacyjne działalności podstawowej Szpitala Miejskiego wchodzące w skład poszczególnych przedsiębiorstw i ich jednostek organizacyjnych wymienione są w Załączniku nr 1.

3. Komórki organizacyjne działalności pomocniczej i strukturę organizacyjną Szpitala Miejskiego zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

4. Regulamin organizacyjny Szpitala Miejskiego ustala Dyrektor.

§ 9. Oddziałem szpitalnym kieruje ordynator lub kierownik lub kierownik kontraktu.

§ 10. Rada Społeczna wykonuje zadania określone w ustawie o działalności leczniczej.

§ 11. 1. Radę Społeczną powołuje Rada Miejska w Sosnowcu na 4 letni okres kadencji.

2. Przed upływem kadencji każdy członek Rady może być odwołany na własną prośbę, na wniosek Rady Społecznej, Rady Miejskiej w Sosnowcu lub Wojewody Śląskiego.

3. Wniosek Rady Społecznej lub Rady Miejskiej w Sosnowcu o odwołanie członka Rady w trakcie trwania jej kadencji musi zawierać uzasadnienie.

4. Jednym z uzasadnionych powodów złożenia wniosku o odwołanie członka Rady w trakcie trwania jej kadencji jest co najmniej 50% nieusprawiedliwiona nieobecność w ciągu roku, na prawidłowo zwołanych posiedzeniach Rady Społecznej.

5. Odwołanie skutkuje z dniem określonym w uchwale Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie odwołania członka ze składu Rady Społecznej.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 12.
Szpital Miejski jest prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w szczególności w oparciu o:

1) ustawę z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011r. Nr 112, poz.654 z późn. zm.),

2) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

3) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

4) inne przepisy prawa obowiązujące w ochronie zdrowia.

5) plan finansowy ustalony przez Dyrektora Szpitala Miejskiego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13. 1. Zmiany w statucie przeprowadza się według tej samej procedury, co jego nadanie.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Załącznik Nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

Wykaz przedsiębiorstw, jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.

I. Przedsiębiorstwo: Szpital

I. 1. Jednostka organizacyjna: Szpital "Zagórze", w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Izba Przyjęć I,

2) Oddział Neurologii – 70 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej,

3) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – 20 łóżek,

4) Oddział Udarowy - 16 łóżek, w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej,

5) Oddział Chorób Wewnętrznych I – 100 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej,

6) Oddział Geriatrii - 20 łóżek,

7) Oddział Skórno-Wenerologiczny - 24 łóżka,

8) Apteka.

I. 2. Jednostka organizacyjna: Szpital "Centrum", w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Izba Przyjęć II,

2) Punkt Przyjęć,

3) Oddział Chirurgii Ogólnej z Otolaryngologią – 46 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej,

4) Oddział Otolaryngologii - 15 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej,

5) Oddział Urologii – 20 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej,

6) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – 37 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej,

7) Oddział Anestezjologii,

8) Oddział Ginekologiczno-Położniczy – 79 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej,

9) Oddział Noworodków i Wcześniaków – 29 łóżeczek oraz 16 inkubatorów,

10) Oddział Chorób Wewnętrznych II –  28 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej,

11) Oddział Psychiatryczny dla Chorych Somatycznie – 35 łóżek,

12) Oddział Psychiatryczny – 32 łóżka,

13) Blok Operacyjny,

14) Blok Porodowy,

15) Dział Farmacji.

II. Przedsiębiorstwo: Poradnie i działy.

II. 1. Jednostka organizacyjna: Poradnie i działy "Zagórze", w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Poradnia Medycyny Sportowej,

2) Poradnia Medycyny Pracy,

3) Poradnia Chirurgii Ogólnej- PR-S,

4) Poradnia Ginekologiczna - PR-S,

5) Poradnia Okulistyczna - PR-S,

6) Poradnia Okulistyczna dla Dzieci - PR-S,

7) Poradnia Otolaryngologiczna - PR-S,

8) Poradnia Neurologiczna I,

9) Poradnia Rehabilitacyjna,

10) Poradnia Leczenia Chorób Demielinizacyjnych,

11) Poradnia Parkinsonowska i Chorób Zwyrodnieniowych OUN,

12) Poradnia Leczenia Padaczki,

13) Poradnia Skórno – Wenerologiczna,

14) Poradnia Ogólna - PR-S,

15) Poradnia D, D1 - PR-S,

16) Poradnia Cukrzycowa - PR-S,

17) Poradnia Dermatologiczna - PR-S,

18) Poradnia Neurologiczna - PR-S,

19) Poradnia Kardiologiczna - PR-S,

20) Poradnia Dermatologiczna dla Dzieci - PR-S,

21) Gabinet pielęgniarki środowiskowej - PR-S,

22) Gabinet położnej środowiskowej - PR-S,

23) Poradnia Geriatryczna,

24) Poradnia Psychogeriatryczna,

25) Dział Fizjoterapii,

26) Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu sanitarnego,

27) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy I.

II. 2. Jednostka organizacyjna: Poradnie i działy "Centrum", w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Poradnia Chirurgiczna Ogólna,

2) Poradnia Urologiczna,

3) Poradnia Otolaryngologiczna,

4) Poradnia Chorób Piersi I,

5) Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi II,

6) Poradnia Proktologiczna,

7) Poradnia Zdrowia Psychicznego,

8) Poradnia Patologii Ciąży,

9) Poradnia Ginekologiczna,

10) Poradnia Neonatologiczna i Patologii Noworodka,

11) Poradnia Leczenia Bólu,

12) Poradnia Neurologiczna II,

13) Poradnia Onkologiczna,

14) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

15) Szkoła Rodzenia,

16) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy II.

III. Przedsiębiorstwo: Pracownie diagnostyki medycznej.

III. 1. Jednostka organizacyjna: Pracownie diagnostyki medycznej "Zagórze", w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Pracownia EEG,

2) Pracownia Dopplerowska,

3) Pracownia Badań Przepływów Mózgowych Metodą UDP,

4) Pracownia EMG i Potencjałów Wywołanych,

5) Pracownia Echokardiografii,

6) Gabinet krioterapii - PR-S,

7) Gabinet audiometrii - PR-S,

8) Gabinet EKG - PR-S,

9) Gabinet USG - PR-S,

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:

10) Laboratorium Analityczne I,

Zakład Diagnostyki Obrazowej:

11) Pracownia MR,

12) Pracownia TK I,

13) Pracownia RTG I,

14) Pracownia USG I.

III. 2. Jednostka organizacyjna: Pracownie diagnostyki medycznej "Centrum", w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Pracownia Endoskopii i Kolonoskopii,

2) Pracownia EKG,

3) Pracownia USG III,

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

4) Laboratorium Analityczne II,

Zakład Diagnostyki Obrazowej:

5) Pracownia RTG II,

6) Pracownia USG II,

7) Pracownia Biopsji Cienkoigłowej,

8) Pracownia Mammografii,

9) Pracownia TK II .

IV. Przedsiębiorstwo: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

IV. 1. Jednostka organizacyjna: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, w skład której wchodzi komórka organizacyjna:

1) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  – 40 łóżek.

Załącznik nr 2 do Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ASiW

Obsługa prawna i wsparcie przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »