| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/288/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Szkolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1, w   związku z   art. 14 ust.8 i   art. 29 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2012 r. poz. 647), na wniosek Prezydenta Miasta Świętochłowice  

po stwierdzeniu  

nienaruszania ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w   Świętochłowicach nr LVII/422/10 z   dnia 3   listopada 2010 r.  

Rada Miejska w   Świętochłowicach uchwala:  
zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w   rejonie ulicy Szkolnej  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.  

§   1.   1.   Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w   rejonie ulicy Szkolnej w   granicach wyznaczonych na załączniku graficznym numer 1.  

2.   Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o   którym mowa w   ust. 1, składa się z   tekstu zmiany planu stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz załączników:  

1)   załącznik Nr 1   – rysunek zmiany planu sporządzony na mapie zasadniczej w   skali 1:1000 wraz z   wyrysem ze Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w   Świętochłowicach nr LVII/422/10 z   dnia 3   listopada 2010 r.;  

2)   załącznik Nr 2   – rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy oraz o   zasadach finansowania inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy;  

3)   załącznik nr 3   – rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag.  

3.   W ramach terenu objętego niniejszą uchwała nie wyznacza się:  

1)   obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i   podziałów nieruchomości;  

2)   terenów pod budowę obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2 ;  

3)   terenów służących organizacji imprez masowych.  

§   2.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   Uchwale   – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w   Świętochłowicach;  

2)   Zmianie Planu   - należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg ustaleń rozdz.1 § 1, a   będących przedmiotem niniejszej uchwały;  

3)   Ustawie  lub ustawie o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym   – należy przez to rozumieć  ustawę z   dnia 27 marca 2003r o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  z   2012 r. poz. 647);  

4)   Przepisach odrębnych   – należy przez to rozumieć obowiązujące na dzień uchwalenia przepisy ustaw wraz z   aktami wykonawczymi;  

5)   Powierzchni zabudowy   – należy przez to rozumieć sumę wszystkich powierzchni zabudowy budynków, liczona w   zewnętrznym obrysie murów na poziomie parteru budynku;  

6)   Nieprzekraczalnej linii zabudowy -   należy przez to rozumieć granicę obszaru z   możliwością wprowadzania zabudowy, tj. budynków bez prawa jej przekroczenia – dotyczy pierwszej naziemnej kondygnacji budynku - w   kierunku linii rozgraniczającej teren - z   wyłączeniem elementów zewnętrznych budynku, tj. schodów zewnętrznych, pochylni, ganków itp.;  

7)   Proekologicznych źródłach ciepła   - należy przez to rozumieć stosowanie ekologicznych i   wysokosprawnych źródeł ciepła.    

§   3.   1.   Przedmiotem ustaleń zmiany planu, jest wyznaczenie terenu wydzielonego na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi i   oznaczonego symbolem określającym jego przeznaczenie podstawowe MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z   usługami przez co należy rozumieć zabudowę mieszkaniową wielorodzinną , zamieszkanie zbiorowe, usługi za wyjątkiem usług związanych z   obsługą komunikacji.  

2.   W ramach przeznaczenia podstawowego, w   obszarze każdego terenu mogą występować następujące elementy zagospodarowania :  

1)   komunikacja kołowa o   szerokości min. 4m;  

2)   parkingi;  

3)   komunikacja piesza i   rowerowa;  

4)   obiekty małej architektury;  

5)   zieleń izolacyjna, uzupełniająca, ozdobna, towarzysząca obiektom budowlanym;  

6)   sieci i   urządzenia i   elementy infrastruktury technicznej.  

§   4.   Ustalenia ogólne obowiązujące dla wszystkich wyznaczonych terenów :  

1.   W granicach terenu objętego zmianą planu obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m 2 .  

2.   Dla wszystkich terenów zmiana planu wprowadza granice ustalone za pomocą obligatoryjnych linii rozgraniczających tereny o   różnym sposobie zagospodarowania.  

3.   Zabudowa w   sąsiedztwie granicy terenu od strony dróg publicznych i   wewnętrznych została określona na rysunku planu w   formie linii zabudowy.  

4.   Dopuszcza się realizację zabudowy jako zespół zabudowy lub budynków wolno stojących o   jednorodnym lub mieszanym przeznaczeniu, zgodnie z   przeznaczeniem podstawowym.  

Zasady ochrony środowiska  

§   5.   1.   W obszarze objętym zmianą planu nie występują obszary osuwania się mas ziemnych.  

2.   Obszar objęty zmianą planu znajduje się w   zakresie wyznaczonego terenu górniczego „Kochłowice-Świętochłowice-Chorzów” KW S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek”, ustanowionego dla eksploatacji złoża węgla kamiennego, w   obszarze którego występują udokumentowane zasoby bilansowe złoża węgla kamiennego.  

3.   W obszarze objętym zmianą planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią.  

4.   W odniesieniu do środowiska naturalnego ustala się:  

1)   nakazy:  

a)   w celu ograniczenia tzw. niskiej emisji szkodliwych substancji do atmosfery, obowiązuje nakaz stosowania proekologicznych źródeł ciepła dla celów grzewczych i   socjalno – bytowych,  

b)   zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z   wyłączeniem inwestycji związanych z   infrastrukturą techniczną i   komunikacyjną,  

c)   odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej a   wody opadowej do kanalizacji deszczowej lub w   przypadku jej braku ustala się możliwość stosowania alternatywnych systemów zbierających wody opadowe,  

d)   nakaz ograniczenia hałasu i   wibracji do wartości dopuszczalnych na granicy użytkowanego terenu,  

e)   dla prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w   przepisach odrębnych z   zakresu odpadów;  

f)   ochrony przed hałasem terenów zgodnie z   przepisami odrębnymi z   zakresu ochrony środowiska tj. MW/U jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  

2)   zakazy:  

a)   odprowadzania ścieków do wód i   do ziemi,  

b)   gromadzenia odpadów, za wyjątkiem odpadów związanych z   działalnością prowadzoną na własnym terenie lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie,  

c)   zakaz składowania i   utylizacji odpadów.  

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§   6.   1.   W ramach terenu objętego zmianą planu występują obiekty i   obszar objęte ochroną konserwatorską, figurujące w   wykazie obiektów zabytkowych, wyznaczone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w   gminnej ewidencji zabytków i   obszary objęte ochroną konserwatorską, wyznaczone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w   gminnej ewidencji zabytków, które obejmuje się ochroną na mocy niniejszej uchwały:    

1)   budynki przy ulicy Szkolnej 10;  

2)   obszar objęty zmianą planu.  

2.   Celem ochrony poszczególnych obiektów i   obszaru wymienionych w   ust. 1   ustala się:    

1)   nakaz stosowania materiałów tradycyjnych, np. dla ścian cegła elewacyjna lub cegła, tynk oraz materiały pomocnicze typu: drewno, tynk, szkło, stal, a   na pokrycie dachów - dachówki ceramicznej i   materiałów dachówkopodobnych, blacha płaska; zakaz stosowania sidingów, blach trapezowych, blach falistych, przęseł z   betonowych prefabrykatów jako ogrodzeń;    

2)   zakaz umieszczania reklam na ścianach szczytowych budynków; dopuszcza się szyldy i   reklamy harmonizujące z   elewacją, informujące o   usługach w   strefie parteru;    

3)   zakaz montowania reklam o   powierzchni powyżej 2m 2 ;    

4)   ochronę bryły, detalu architektonicznego oraz stolarki okiennej i   drzwiowej z   możliwością jej wymiany na analogiczną;    

5)   zakaz prowadzenia kabli przyłączeniowych, instalacji, urządzeń i   anten na elewacji budynku od strony dróg publicznych;    

6)   nakaz zachowania ciągłości pierzei;  

7)   zakaz lokalizacji substandardowej zabudowy, np. pomieszczenia gospodarcze, garaże itp., o   przeznaczeniu innym niż przeznaczenie podstawowe oraz nie będącej przeznaczeniem dopuszczalnym - dotyczy pierwszej linii zabudowy;    

8)   zakaz lokalizacji reklam wolnostojących;    

Zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości na działki budowlane  

§   7.   1.   Wielkość i   kształt scalanych i   wydzielanych działek powinna zapewniać realizację obiektów o   przeznaczeniu podstawowym.  

2.   Ustala się minimalną wielkości nowych działek  1000m 2 , front minimum 18m.  

3.   Ustala się wielkość kąta granic nowo wydzielanych działek w   stosunku do granic dróg od 60 do 90°.  

Zasady rozbudowy i   budowy systemów  infrastruktury technicznej  

§   8.   1.   Dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci i   rejonów lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich parametrów technicznych w   sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia.  

2.   Ustala się włączenie projektowanych budynków i   budowli do istniejących i   projektowanych sieci infrastruktury technicznej.  

§   9.   1.   W odniesieniu do sieci wodociągowej ustala się rozbudowę zbiorowego systemu zaopatrzenia w   wodę działającego w   oparciu o   istniejący system zaopatrzenia w   wodę.  

2.   Realizacja sieci i   urządzeń nie wyznaczonych na rysunku zmiany planu jest dopuszczona dla obszaru objętego niniejszą uchwałą.  

3.   Dostawa wody z   istniejących wodociągów komunalnych.  

4.   Obowiązuje realizacja hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią ilość wody do gaszenia pożarów, zgodnie z   przepisami odrębnymi z   zakresu ochrony przeciwpożarowej.  

§   10.   1.   W odniesieniu do sieci kanalizacyjnej ustala się rozbudowę systemu sieci kanalizacyjnej z   rozdziałem na sieć kanalizacji sanitarnej i   deszczowej.  

2.   Realizacja sieci i   urządzeń nie wyznaczonych na rysunku zmiany planu jest dopuszczona dla obszaru objętego niniejszą uchwałą.  

3.   Przy projektowaniu uzbrojenia terenów, należy projektować rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej i   deszczowej.  

§   11.   1.   W odniesieniu do sieci energetycznej ustala się rozbudowę systemu sieci średniego i   niskiego napięcia tj. linii kablowych.  

2.   Realizacja sieci i   urządzeń nie wyznaczonych na rysunku zmiany planu jest dopuszczona dla obszaru objętego niniejszą uchwałą.  

§   12.   1.   Ustala się rozbudowę sieci telekomunikacyjnej przy dążeniu do skablowania sieci w   zależności od możliwości terenowych.  

2.   Ustala się możliwość rozbudowy urządzeń, infrastruktury i   sieci teletechnicznej do planowanych obiektów oraz pod potrzeby przyszłych użytkowników terenu.  

3.   Realizacja sieci i   urządzeń nie wyznaczonych na rysunku zmiany planu dopuszczona dla obszaru objętego niniejszą uchwałą.  

Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji    

§   13.   1.   Wyznacza się teren ciągów pieszo-rowerowych –   KDx   – dla którego ustala się następujące zasady zagospodarowania:    

1)   szerokość w   liniach rozgraniczających - minimum 4m;  

2)   dopuszcza się lokalizację wszelkich inwestycji związanych z   infrastrukturą drogową i   techniczną, niezbędnymi obiektami inżynierskimi oraz urządzeniami ochrony środowiska;  

3)   zakaz lokalizacji miejsc postojowych;  

4)     możliwość lokalizacji obiektów małej architektury;  

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe  
Przeznaczenie oraz zasady zabudowy i   zagospodarowania terenów (z wyłączeniem terenów komunikacji) w   tym zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego oraz ustalenia dotyczące parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenu.  

§   14.   1.   Podstawowym przeznaczeniem wyznaczonych terenów są tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z   usługami oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem   MW/U   .  

2.   Zasady zabudowy i   zagospodarowania terenów w   tym gabaryty:  

1)   wskaźniki:  

 

a)    

maksymalna powierzchnia zabudowy  

70%,  

b)    

minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego  

20%,  

c)  

wysokość zabudowy  

-   minimalna wysokość zabudowy 6m i   2 kondygnacje   naziemne,  
-   maksymalna wysokość zabudowy 16m i   4 kondygnacje naziemne,  

d)  

geometria dachu  

dachy dwu- lub wielospadowe o   kącie nachylenia połaci dachowych 20-40     ,  

e)  

wskaźnik intensywności zabudowy  

0,5-3,0;  

2)   nakaz zapewnienia minimum 1   miejsca postojowego/100m 2 powierzchni użytkowej oraz 1   miejsca postojowego/1 lokal mieszkalny;  

3)   zakazy lokalizacji składów, magazynów oraz innej działalności nie związanej z   przeznaczeniem podstawowym.  

Rozdział 3.
Przepisy końcowe  

§   15.   Ustala się stawkę, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy -   10%.  

§   16.   Do spraw nie uregulowanych w   niniejszej uchwale stosuje się przepisy odrębne.  

§   17.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na stronach internetowych Miasta Świętochłowice.  

§   18.   Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi  Miasta Świętochłowice.  

§   19.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/288/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 24 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik graficzny  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/288/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 24 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy oraz o   zasadach finansowania inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/288/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 24 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Sakowska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »