| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/184/12 Rady Gminy Herby

z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 15 i   art. 19 pkt 1   lit. a   i pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (t.j. z   2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), oraz art. 47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. z   2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z   późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. z   2012 r. poz. 587) uchwala się co następuje:  

§   1.   Uchwałą niniejszą Rada Gminy Herby:  

1.   określa wysokość opłaty targowej,  

2.   określa zasady ustalania i   poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,  

3.   zarządza pobór opłaty targowej w   drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.  

§   2.   Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Herby pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowoąci prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku wszelkich towarów z:  

1.   samochodu ciężarowego, przyczepy i   platformy - 15 zł.  

2.   samochodu osobowego, kiosku - 12 zł.  

3.   stoiska zajmującego powierzchnię do 3   m2 - 12 zł. i   od każdego następnego rozpoczętego 1   m2 powierzchni - 5   zł.  

4.   ręki, koszów, skrzynki, toreb - 7   zł.  

§   3.   Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 759,79 zł.  

§   4.   Poboru opłaty targowej dokonują w   drodze inkasa Sołtysi z   wynagrodzeniem 30% od pobranych i   terminowo odprowadzonych wpłat.  

§   5.   Inkasent pobierający opłatę targową odprowadzaja ją za okresy miesięczne, w   terminie do 5   każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na rachunek Urzędu Gminy Herby.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   7.   Traci moc uchwała Nr XI/112/11 Rady Gminy Herby z   dnia 23 listopada 2011 r. w   sprawie opłaty targowej.  


§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Kozielski

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1. dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z   17.12.1992).  
2. dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. We L 187 z   20.07.1999).  
Dane dotyczace ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie - z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »