| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/184/12 Rady Gminy Herby

z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 15 i   art. 19 pkt 1   lit. a   i pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (t.j. z   2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), oraz art. 47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. z   2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z   późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. z   2012 r. poz. 587) uchwala się co następuje:  

§   1.   Uchwałą niniejszą Rada Gminy Herby:  

1.   określa wysokość opłaty targowej,  

2.   określa zasady ustalania i   poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,  

3.   zarządza pobór opłaty targowej w   drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.  

§   2.   Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Herby pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowoąci prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku wszelkich towarów z:  

1.   samochodu ciężarowego, przyczepy i   platformy - 15 zł.  

2.   samochodu osobowego, kiosku - 12 zł.  

3.   stoiska zajmującego powierzchnię do 3   m2 - 12 zł. i   od każdego następnego rozpoczętego 1   m2 powierzchni - 5   zł.  

4.   ręki, koszów, skrzynki, toreb - 7   zł.  

§   3.   Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 759,79 zł.  

§   4.   Poboru opłaty targowej dokonują w   drodze inkasa Sołtysi z   wynagrodzeniem 30% od pobranych i   terminowo odprowadzonych wpłat.  

§   5.   Inkasent pobierający opłatę targową odprowadzaja ją za okresy miesięczne, w   terminie do 5   każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na rachunek Urzędu Gminy Herby.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   7.   Traci moc uchwała Nr XI/112/11 Rady Gminy Herby z   dnia 23 listopada 2011 r. w   sprawie opłaty targowej.  


§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Kozielski

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1. dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z   17.12.1992).  
2. dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. We L 187 z   20.07.1999).  
Dane dotyczace ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie - z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »