| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/138/2012 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgiersku Górka - budynków, budowli i gruntów w 2013 roku

Na podstawie art. 5   ust. 1, art. 6   ust. 12, art.7 ust. 3   i art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) w   związku z   obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. z   dnia 14 sierpnia 2012 r. poz.587) oraz art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172 z   późn. zm.)    

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:  

§   1.   Stawki podatku od nieruchomości w   2013 roku ustala się w   skali roku podatkowego (kalendarzowego) w   następujących wysokościach:    

1.   Budynki oraz budowle:  

1)   budynki mieszkalne lub ich części - od 1   m2   powierzchni użytkowej   :  0,63 zł.  

2)   budynki lub ich części związane z   prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza lub leśna oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, z   zastrzeżeniem pkt 3, pkt 4   i pkt 5   - od 1m2   pow. użytkowej:     17,65 zł.  

3)   budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2   pow. użytkowej:   10,34 zł   .  

4)   budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1   m2   pow. użytkowej:   4,56 zł.  

5)   pozostałe budynki lub ich części, obejmujące:    

a)   budynki lub ich części użytkowane jako pomieszczenia gospodarcze, nie związane z   prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w   pkt 2   - od 1m2   pow. użytkowej:   3,97 zł.  

b)   garaże wolnostojące, nie związane z   prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w   pkt 2   i 3   - od 1m2   pow. użytkowej:   4,32 zł.  

c)   pozostałe budynki lub ich części nie wymienione w   lit. a   i b, w   tym budynki letniskowe lub budynki zajmowane na cele letniskowe - od 1m2   pow. użytkowej:     6,56 zł.  

6)   budowle lub ich części związane z   prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w   pkt 2   -   2%   wartości   określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3   - 7   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych;    

7)   budowle lub ich części związane z   prowadzeniem działalności gospodarczej w   zakresie zbiorowego zaopatrzenia w   wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzonego przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne w   rozumieniu właściwych przepisów, budowle służące do odprowadzania i   oczyszczania ścieków, rurociągi i   przewody sieci kanalizacyjnej wraz z   urządzeniami i   instalacjami, w   tym przewody przyłączeń, budowle związane z   poborem i   uzdatnianiem wody, rurociągi i   przewody sieci wodociągowej wraz z   urządzeniami i   instalacjami, w   tym przewody przyłączeń -   1%   wartości   określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3   - 7   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.    

2.   Grunty:  

1)   związane z   prowadzeniem działalności gospodarczej inna niż działalność rolnicza lub leśna, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków - od 1   m2   powierzchni:   0,68   zł.  

2)   pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1   ha powierzchni:   4,42 zł.  

3)   pozostałe grunty, nie objęte przepisami o   podatku rolnym lub leśnym - od 1m2   powierzchni:   0,28 zł.    

3.   Użyte w   § 1   ust. 1   pkt 5   lit. c niniejszej uchwały określenia oznaczają:    

1)   "budynek letniskowy" - budynek o   takim przeznaczeniu określony w   prawomocnej decyzji - pozwolenia na budowę, wydanej w   trybie przepisów Prawa budowlanego;    

2)   "budynek zajmowany na cele letniskowe" - budynek wykorzystywany w   celach wypoczynkowych, rekreacyjnych lub turystycznych przez osoby nie mające na terenie Gminy Węgierska Górka stałego miejsca pobytu.    

4.   Niezależnie od postanowień poprzedzających, za działalność gospodarczą w   rozumieniu ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, nie uważa się działalności polegającej na wynajmie turystom pokoi gościnnych w   budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Węgierska Górka przez osoby ze stałym miejscem pobytu na terenie Gminy Węgierska Górka, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5.    

§   2.   1.   Pobór podatku od osób fizycznych może nastąpić w   drodze inkasa przez Sołtysów poszczególnych sołectw.    

2.   Z tytułu inkasa Sołtysi otrzymują następujące wynagrodzenie pieniężne:    

1)   Sołtys Ciśca – 7,5% dokonanego poboru podatku (wraz z   odsetkami);    

2)   Sołtys Cięciny - 7,5% dokonanego poboru podatku (wraz z   odsetkami);    

3)   Sołtys Żabnicy - 7,5% dokonanego poboru podatku (wraz z   odsetkami);    

4)   Sołtys Węgierskiej Górki - 6,5% dokonanego poboru podatku (wraz z   odsetkami).    

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.    

§   4.   Traci moc Uchwała X/81/2011 Rady Gminy Węgierska Górka z   dnia 31 października 2011r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgiersku Górka - budynków, budowli i   gruntów oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w   2012 roku.  

§   5.   1.   Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, oraz na tablicach ogłoszeń sołectw wchodzących w   skład gminy Węgierska Górka.    

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obejmuje zobowiązania podatkowe powstałe i   należne począwszy od dnia 1   stycznia 2013 r.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zofia   Barcik

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »