| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/138/2012 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgiersku Górka - budynków, budowli i gruntów w 2013 roku

Na podstawie art. 5   ust. 1, art. 6   ust. 12, art.7 ust. 3   i art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) w   związku z   obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. z   dnia 14 sierpnia 2012 r. poz.587) oraz art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172 z   późn. zm.)    

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:  

§   1.   Stawki podatku od nieruchomości w   2013 roku ustala się w   skali roku podatkowego (kalendarzowego) w   następujących wysokościach:    

1.   Budynki oraz budowle:  

1)   budynki mieszkalne lub ich części - od 1   m2   powierzchni użytkowej   :  0,63 zł.  

2)   budynki lub ich części związane z   prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza lub leśna oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, z   zastrzeżeniem pkt 3, pkt 4   i pkt 5   - od 1m2   pow. użytkowej:     17,65 zł.  

3)   budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2   pow. użytkowej:   10,34 zł   .  

4)   budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1   m2   pow. użytkowej:   4,56 zł.  

5)   pozostałe budynki lub ich części, obejmujące:    

a)   budynki lub ich części użytkowane jako pomieszczenia gospodarcze, nie związane z   prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w   pkt 2   - od 1m2   pow. użytkowej:   3,97 zł.  

b)   garaże wolnostojące, nie związane z   prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w   pkt 2   i 3   - od 1m2   pow. użytkowej:   4,32 zł.  

c)   pozostałe budynki lub ich części nie wymienione w   lit. a   i b, w   tym budynki letniskowe lub budynki zajmowane na cele letniskowe - od 1m2   pow. użytkowej:     6,56 zł.  

6)   budowle lub ich części związane z   prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w   pkt 2   -   2%   wartości   określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3   - 7   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych;    

7)   budowle lub ich części związane z   prowadzeniem działalności gospodarczej w   zakresie zbiorowego zaopatrzenia w   wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzonego przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne w   rozumieniu właściwych przepisów, budowle służące do odprowadzania i   oczyszczania ścieków, rurociągi i   przewody sieci kanalizacyjnej wraz z   urządzeniami i   instalacjami, w   tym przewody przyłączeń, budowle związane z   poborem i   uzdatnianiem wody, rurociągi i   przewody sieci wodociągowej wraz z   urządzeniami i   instalacjami, w   tym przewody przyłączeń -   1%   wartości   określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3   - 7   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.    

2.   Grunty:  

1)   związane z   prowadzeniem działalności gospodarczej inna niż działalność rolnicza lub leśna, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków - od 1   m2   powierzchni:   0,68   zł.  

2)   pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1   ha powierzchni:   4,42 zł.  

3)   pozostałe grunty, nie objęte przepisami o   podatku rolnym lub leśnym - od 1m2   powierzchni:   0,28 zł.    

3.   Użyte w   § 1   ust. 1   pkt 5   lit. c niniejszej uchwały określenia oznaczają:    

1)   "budynek letniskowy" - budynek o   takim przeznaczeniu określony w   prawomocnej decyzji - pozwolenia na budowę, wydanej w   trybie przepisów Prawa budowlanego;    

2)   "budynek zajmowany na cele letniskowe" - budynek wykorzystywany w   celach wypoczynkowych, rekreacyjnych lub turystycznych przez osoby nie mające na terenie Gminy Węgierska Górka stałego miejsca pobytu.    

4.   Niezależnie od postanowień poprzedzających, za działalność gospodarczą w   rozumieniu ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, nie uważa się działalności polegającej na wynajmie turystom pokoi gościnnych w   budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Węgierska Górka przez osoby ze stałym miejscem pobytu na terenie Gminy Węgierska Górka, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5.    

§   2.   1.   Pobór podatku od osób fizycznych może nastąpić w   drodze inkasa przez Sołtysów poszczególnych sołectw.    

2.   Z tytułu inkasa Sołtysi otrzymują następujące wynagrodzenie pieniężne:    

1)   Sołtys Ciśca – 7,5% dokonanego poboru podatku (wraz z   odsetkami);    

2)   Sołtys Cięciny - 7,5% dokonanego poboru podatku (wraz z   odsetkami);    

3)   Sołtys Żabnicy - 7,5% dokonanego poboru podatku (wraz z   odsetkami);    

4)   Sołtys Węgierskiej Górki - 6,5% dokonanego poboru podatku (wraz z   odsetkami).    

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.    

§   4.   Traci moc Uchwała X/81/2011 Rady Gminy Węgierska Górka z   dnia 31 października 2011r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgiersku Górka - budynków, budowli i   gruntów oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w   2012 roku.  

§   5.   1.   Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, oraz na tablicach ogłoszeń sołectw wchodzących w   skład gminy Węgierska Górka.    

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obejmuje zobowiązania podatkowe powstałe i   należne począwszy od dnia 1   stycznia 2013 r.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zofia   Barcik

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »