| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2012/13 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 1 września 2012r.

w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

pomiędzy Miastem Zielona Góra ,

reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego, w imieniu którego działa:

Zastępca Prezydenta Miasta – p. Wioleta Haręźlak

przy udziale Skarbnika – p. Emilii Wojtuściszyn, udzielającego kontrasygnaty

a Powiatem Kłobuckim z siedzibą w Kłobucku

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Starosta – Roman Minkina

Członek Zarządu – Maciej Biernacki

Przy udziale Skarbnika Katarzyny Kurowskiej udzielającego kontrasygnaty

zwanym dalej Powiatem

§ 1.

1. Powiat przekazuje a Miasto przyjmuje do realizacji zadanie - kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty.

2. Kształcenie uczniów odbywać się będzie w formie 4 – tygodniowych kursów.

§ 2.

Kształcenie uczniów, o których mowa w§ 1 będzie realizowane w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze przy ulicy Botanicznej 66, zwanym dalej Ośrodkiem , dla którego Miasto jest organem prowadzącym.

§ 3.

1. Powiat zobowiązuje się do finansowania kosztów zadań określonych w § 1, w wysokości równej iloczynowi liczby uczniów podejmujących kształcenia i jednostkowego kosztu kształcenia.

2. Jednostkowy koszt kształcenia ucznia wynosi od 01.09.2012r. do 31.12.2012r. – 320 złotych , a od 01.01.2013r. do 31.08.2013r. – 340 złotych .

3. Powiat przyśle do ODiDZ w Zielonej Górze imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia wraz z indywidualnymi skierowaniami, w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

§ 4.

1. Powiat przekaże środki finansowe za każdy kurs przelewem bankowym na konto Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w PKO Bank Polski spółka Akcyjna Oddział w Zielonej Górze nr 33 1020 5402 0000 0102 0248 0192 w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kursu.

2. Powiat upoważnia Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku i Zespół Szkół w Krzepicach do zapłaty kosztów za kształcenie uczniów.

3. Ośrodek po rozliczeniu kursu, nie później niż w terminie 14 dni, przekaże uzyskane środki finansowe na rachunek budżetu Miasta w PKO BP I Oddział w Zielonej Górze nr 98 1020 5402 0000 0702 0027 6634.

§ 5.

1. Ośrodek, bezpośrednio po zakończeniu każdego kursu, zobowiązany jest do przekazania:

1) Szkole - wykazu uczniów uczestniczących w kursie oraz rozliczenia środków według wzoru przesłanego przez ośrodek

2) Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 stanowi rozliczenie otrzymanej przez Miasto dotacji.

3) Przez uczestnictwo w kursie rozumie się rozpoczęcie przez ucznia kształcenia, o którym mowa w § 1.

§ 6.

Zakwaterowanie uczniów podczas pobytu niezbędnego na czas przeprowadzenia kursu zapewni Ośrodek.

§ 7.

Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 września 2012r. do 31 sierpnia 2013r.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

Wszelkie zmiany postanowień objętych porozumieniem wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 10.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 11.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.

§ 12.

Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Kłobucki


Roman Minkina


Członek Zarządu Powiatu


Maciej Biernacki


Skarbnik Powiatu


Katarzyna Kurowska

Zastępca Prezydenta Miasta


Wioleta Haręźlak


Skarbnik Miasta Zielona Góra


Emilia Wojtuściszyn

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe "KOMP-BIUR" sp. z o.o.

Kompleksowa obsługa księgowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »