| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OS.5.2012 Prezydenta Miasta Katowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 13 listopada 2012r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „BETANIA” w Katowicach w roku szkolnym 2012/2013

zawarte pomiędzy:

1. Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

- Pawła Sadzę - Starostę Pszczyńskiego

- Henryka Kolarczyka - Wicestarostę Pszczyńskiego

działających na podstawie uchwały Nr II/17/06 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zawarcia z Miastem Katowice, porozumienia dotyczącego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego

a

2. Miastem Katowice reprezentowanym przez:

- Krystynę Siejna - Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice

- Mieczysława Żyrka - Naczelnika Wydziału Edukacji

działających na podstawie uchwały Nr LIX/1346/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego

§ 1.

Uwzględniając wniosek Kościoła Zielonoświątkowego Zbór ,,BETANIA” w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267 w sprawie przyznania jednego etatu nauczyciela na realizację nauki religii w roku szkolnym 2012/2013 dla 53 uczniów zamieszkałych na terenie gmin i/lub powiatów wyszczególnionych w załączniku do niniejszego porozumienia - wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego, w wymiarze jednego etatu nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach przy ul. Gliwickiej 228.

Lekcje religii realizowane są w Kościele Zielonoświątkowym Zbór ,,BETANIA”w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267.

§ 2.

Koszty zatrudnienia nauczyciela o którym mowa w §1, a które ponosi Miasto Katowice obejmują:

Wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040,

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - § 3020,

Składki na ubezpieczenia społeczne - § 4110,

Składki na Fundusz Pracy - § 4120,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440

§ 3.

1. Planowane koszty zatrudnienia nauczyciela w okresie od września 2012 roku do sierpnia 2013 roku, o których mowa w § 2, zostały skalkulowane i określone w załączniku do niniejszego porozumienia, który stanowi jego integralną część.

2. Powiat Pszczyński zobowiązuje się przekazać Miastu Katowice dotację celową
z tytułu zrealizowanego zadania przez Miasto Katowice w okresie od września 2012 roku do grudnia 2012 roku, a określonego w §1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013, w wysokości ogółem 344,44 złotych,w terminie do 28 grudnia 2012 roku.

3. Powiat Pszczyński zobowiązuje się przekazywać Miastu Katowice dotację celową na realizację zadania w okresie od stycznia do sierpnia 2013 roku, a określonego w §1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013, w wysokości 96,49złotych miesięcznie, do dnia 14-go każdego miesiąca.

4. Powiat Pszczyński zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji o której mowa w ust. 2
i ust. 3 na rachunek Miasta Katowice, tj. ING Bank Śląski S.A., Oddział Regionalny Katowice, Nr 69 1050 1214 1000 0007 0150 6164.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 2 i 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4.

1. Kwoty wykazane w § 3, a skalkulowane i określone w załączniku do niniejszego porozumienia są kwotami planowanymi na rok szkolny 2012/2013.

Kwoty te ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionych w § 2, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2012 zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2012 roku i rozliczona do dnia 20 stycznia 2013 roku.

Do 20 stycznia 2013 roku Miasto Katowice przedstawi Powiatowi Pszczyńskiemu rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych w 2012 roku z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „BETANIA” w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267.

Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2013 zostanie wykorzystana do dnia
31 sierpnia 2013 roku i rozliczona do dnia 31 października 2013 roku. Do dnia 31 października 2013 roku Miasto Katowice przedstawi Powiatowi Pszczyńskiemu rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „BETANIA” w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267.

3. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 będzie:

a) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymało Miasto Katowice od Powiatu Pszczyńskiego, to Powiat Pszczyński zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Powiat Pszczyński zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust.5.

b) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymało Miasto Katowice od Powiatu Pszczyńskiego, to Miasto Katowice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty wysłania rozliczenia do Powiatu Pszczyńskiego, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Katowice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

§ 5.

1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „BETANIA” w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267 w roku szkolnym 2012/2013, tj. za okres od 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku.

2. Termin końcowego rozliczenia zadań o których mowa w ust.1, strony ustalają na dzień nie później niż 31 października 2013 roku.

§ 6.

W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7.

Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

§ 9.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 10.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Pszczyński


Paweł Sadza


Wicestarosta Pszczyński


Henryk Kolarczyk

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Naczelnik Wydziału Edukacji


Mieczysław Żyrek


Załącznik do Porozumienia Nr OS.5.2012
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 13 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Porozumienia OS.5.2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

- przygotuj się na coś innego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »