| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 167/XXII/2012 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 40 ust 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 6n ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U.2012.391) oraz art. 12 ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr 49/VI/07 Rady Gminy Dębowiec z   dnia 24 kwietnia 2007 r. w   sprawie określenia zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami Gminy Dębowiec, Rada Gminy Dębowiec postanawia:  

§   1.   1.   Określić wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, jak w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Deklarację, o   której mowa w   ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w   Urzędzie Gminy Dębowiec w   terminach określonych w   art. 6   m ust. 1   i 2   ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U.2012.391).  

3.   Pierwszą deklarację należy złożyć do dnia 15 marca 2013 r.  

§   2.   Wraz z   deklaracją należy złożyć następujące dokumenty:  

1)   kopię umowy, o   której mowa w   art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z   późn. zm.),  

2)   w przypadku osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a   prowadzących działalność gospodarczą:  

a)   kopię umowy dotyczącej odbioru odpadów, w   związku z   prowadzoną przez osobę zobowiązaną do złożenia deklaracji działalnością gospodarczą, w   szczególności dotyczącej odbioru odpadów uznanych za niebezpieczne,  

b)   kopię pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w   przypadku obowiązku jego posiadania,  

c)   kopię zatwierdzonego przez Starostę Cieszyńskiego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Matejczuk

 


Załącznik do Uchwały Nr 167/XXII/2012
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

wzór deklaracji  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »