| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII.165.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III.7.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 – z   późniejszymi zmianami ), art. 221 ust. 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 400a i   403 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U.2008 Nr 25, poz. 150 – z   późniejszymi zmianami),  

Rada Miasta Jastrzębie -Zdrój  

u c h w   a l a  

§   1.   W  Uchwale Nr III.7.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z   dnia 24 lutego 2011 r. w   sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej zmienia się załącznik do uchwały, o   którym mowa w   § 2   i nadaje mu się treść jak w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od dnia jej publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 01.01.2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Tadeusz   Sławik

 


Załącznik do Uchwały Nr XIII.165.2012    
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój    
z dnia 25 października 2012 r.  
 

Postanowienia ogólne  

§   1.   O dotację może się ubiegać osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do dysponowania nieruchomością  położoną  na terenie Jastrzębia-Zdroju, na której będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie.  

§   2.   Przedmiotem dotacji jest dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na realizację przedsięwzięć mających na celu między innymi ochronę wód, ochronę powietrza atmosferycznego i   gospodarkę odpadami.  

§   3.   Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek, na podstawie umowy zawartej z   Miastem przed realizacją przedsięwzięcia i   stanowi częściową refundację kosztów inwestycji.  

Rodzaje przedsięwzięć i   wysokość dotacji  

§   4.   Dotacja może być przyznana na:  

1.   Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   dla potrzeb budynku mieszkalnego   – w   wysokości 50% poniesionych kosztów (zakup, budowa i   instalacja), ale nie więcej niż 3.500,00 zł.  

-   dotacja może być udzielona tylko wtedy, gdy na terenie, na którym położona jest nieruchomość nie ma możliwości technicznych podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej lub zgodnie z   planami budowy kanalizacji na terenie miasta, nie przewiduje jej budowy w   perspektywie najbliższych pięciu lat, co powinno być potwierdzone pismem Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i   Kanalizacji,  

-   w przypadku budowy grupowej oczyszczalni ścieków (dla kilku budynków mieszkalnych) dotacja może być udzielona w   wysokości 50% ogólnych kosztów poniesionych przez każdego uczestnika procesu inwestycyjnego, jednak nie więcej niż 3.500 zł, przy czym dotacja przysługuje wszystkim właścicielom budynków, którzy uczestniczą w   procesie inwestycyjnym, według wysokości ustalonej w   ugodzie zawartej pomiędzy uczestnikami, określającej miejsce lokalizacji oczyszczalni i   podział kosztów jej budowy.  

                                                                                                                                                                       

2.   Podłączenie budynku mieszkalnego do miejskiej sieci centralnego ogrzewania   – w   wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1.500,00 zł.  

3.   Zakup i   montaż w   budynkach mieszkalnych energooszczędnych kotłów c.o. opalanych gazem, olejem opałowym lub zasilanych energią elektryczną, ogrzewania elektrycznego (podłogowe, ścienne, piece akumulacyjne) oraz  kotła c.o. opalanego biomasą (słoma, odpady drzewne, itp.)   - w   wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej jak 2.000,00 zł.  

-   dotacja do zakupu i   montażu kotła c.o. opalanego biomasą, przysługuje tylko na terenach nieuzbrojonych w   sieć gazową i   miejską sieć centralnego ogrzewania, a   kocioł musi posiadać sprawność cieplną > 85%, potwierdzoną w   certyfikacie energetyczno-emisyjnym wydanym przez akredytowane laboratorium,  

4.  
Zakup i   montaż w   budynku mieszkalnym retortowego kotła c.o. na paliwo stałe, z   jednym paleniskiem - retortą   ,   o sprawności cieplnej   ≥ 78%   – w   wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 3.000,00 zł :  

-   dotacja nie przysługuje w   przypadku, kiedy budynek położony jest na terenie uzbrojonym w   miejską sieć centralnego ogrzewania,  

-   zakupiony kocioł powinien spełniać kryteria standardu energetyczno-ekologicznego stawiane  

urządzeniom małej mocy, potwierdzone aktualnym certyfikatem energetyczno-emisyjnym,  

wydanym przez instytucję posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.  

5.   Zakup i   montaż w   budynku mieszkalnym kotła c.o. na paliwo stałe, z   paleniskiem rusztowym o   sprawności cieplnej   ≥ 75%     w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 800,00 zł   lub retortowym z   dodatkowym  paleniskiem, o   sprawności cieplnej   ≥ 75%   – w   wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 2.000,00 zł :  

-   dotacja przysługuje tylko na terenach nieuzbrojonych w   sieć gazową i   miejską sieć centralnego ogrzewania.  

-   kocioł (za wyjątkiem kotła opalanego drewnem) powinien spełniać kryteria standardu energetyczno-ekologicznego stawiane urządzeniom małej mocy, potwierdzone aktualnym certyfikatem energetyczno-emisyjnym, wydanym przez instytucję posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.  

6.   Zakup i   montaż w   budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych   - w   wysokości 30%  poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 3.000,00 zł.  

-   dotacja  ta  nie wyklucza możliwości udzielenia dofinansowania do drugiego urządzenia grzewczego, na zasadach wymienionych w   § 4   pkt 2-5,  

7.   Wymiana pokrycia dachu lub zmiana elewacji budynku mieszkalnego lub/i gospodarczego, w   przypadku zastąpienia materiałów budowlanych zawierających azbest na materiały bezpieczne   –  wysokości 70 %  kosztów inwestycji w   zakresie: demontażu, transportu i   unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych, ale nie więcej niż 2.000 zł na przedsięwzięcia realizowane na jednej nieruchomości.  

-   dotacja przysługuje tylko w   przypadku przedłożenia dokumentów potwierdzających, iż objęte  

dotacją prace zostały wykonane przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenia na postępowanie z   odpadami zawierającymi azbest (tj. roboty budowlane, transport, unieszkodliwienie).  

8.   Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych lub/i gospodarczych niezwiązanych z   działalnością gospodarczą –   w wysokości 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1200,00 zł na przedsięwzięcia realizowane na jednej nieruchomości.  

-   na koszt przyłączenia mogą składać się koszty: zakupu materiałów, usługi wykonania przyłącza,  

pomiarów geodezyjnych, odbioru przyłącza przez Zakład Wodociągów i   Kanalizacji.  

Tryb udzielania dotacji  

§   5.   1.   Osoby ubiegające się o   dotację zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku do Prezydenta Miasta wraz z   wymaganymi załącznikami. Druki wniosków stanowią załączniki nr 1-5 do niniejszych „Zasad ...”.  

2.   Wnioski przyjmowane są do dnia  15  listopada każdego roku.  

3.   W imieniu Prezydenta Miasta wnioski  rozpatruje Wydział Ochrony Środowiska i   Rolnictwa według kolejności ich wpływu.  

4.   Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne.  

5.   Rozpatrzenie wniosku może być uzależnione od złożenia przez Wnioskodawcę, w   określonym przez organ  terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów.  

6.   Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a   Wnioskodawcą umowy o   udzieleniu dotacji celowej, która określa w   szczególności:  

-   przeznaczenie dotacji, tj. nazwa i   opis zakresu rzeczowego zadania,  

-   kwotę udzielonej dotacji  

-   termin wykonania oraz termin i   sposób rozliczenia zadania objętego dotacją, nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku,  

-   sposób i   termin przekazania dotacji,  

-   termin rozliczenia dotacji.  

7.   Wnioskodawca  informowany jest o   pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i   terminie podpisania umowy telefonicznie lub drogą elektroniczną.  

8.   O negatywnym rozpatrzeniu wniosku czyli odmowie zawarcia umowy, Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie, w   terminie do 30 dni od dnia jego złożenia lub uzupełnienia, i   nie przysługuje z   tego tytułu roszczenie.  

9.   W przypadku wcześniejszego (przed 15 listopada) wyczerpania się ujętych w   budżecie miasta środków finansowych przeznaczonych na dotacje do realizacji przedsięwzięć jak w   § 4   , Prezydent Miasta poinformuje mieszkańców o   zaprzestaniu przyjmowania wniosków.  

10.   Pozytywne rozpatrzenie wniosków, które wykraczają poza możliwości finansowe Miasta w   danym roku kalendarzowym może stanowić podstawę do zawarcia umowy w   następnym roku budżetowym, o   ile Miasto będzie dysponowało środkami na ten cel.  

Postanowienia końcowe  

1.   Informację o   terminach składania wniosków Prezydent Miasta ogłasza na tablicy ogłoszeń, w   prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz poprzez jednostki pomocnicze.  

2.   Wzory wniosków dostępne są w   Wydziale Ochrony Środowiska i   Rolnictwa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.  

3.   O przyznanie dotacji celowej mogą się ubiegać tylko wnioskodawcy, którzy wykażą  uregulowaną gospodarkę odpadami na swojej nieruchomości, udokumentowaną stosownymi umowami.  

4.   Na jedną nieruchomość przysługuje dotacja tylko do jednego z   urządzeń grzewczych wymienionych w   § 4   pkt 2-5.  

5.   Na jedną nieruchomość przysługuje dotacja tylko do jednego urządzenia do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.  

6.   Dotacja na zakup i   montaż  niskoemisyjnych kotłów c.o. na paliwa stałe nie przysługuje właścicielom budynków mieszkalnych przyłączonych do miejskiej sieci centralnego ogrzewania oraz w   przypadku odłączenia budynku od miejskiej sieci cieplnej.  

7.   Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli Prezydenta Miasta, który upoważnia   pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i   Rolnictwa do przeprowadzania kontroli        wykorzystania dotacji oraz  funkcjonowania urządzeń.  

8.   Dotacja do zakupu i   montażu urządzeń grzewczych przysługuje raz na 10 lat, natomiast do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków raz na 15 lat.  

9.   W związku z   rozliczaniem zadań wymienionych w   § 4   pkt 1-7, pracownicy Urzędu Miasta stwierdzają ich wykonanie w   drodze oględzin. Pozytywny wynik oględzin jest warunkiem wypłaty dotacji.  

10.   W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozliczenie zadania z   terminem w   roku następnym. Wypłata dotacji będzie jednak wtedy uzależniona od tego, czy w   danym roku budżetowym Miasto będzie dysponowało środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel.  

11.   Wnioskodawca, składając wniosek potwierdza, że znane mu są powyższe zasady.  


Załącznik Nr 1  

Jastrzębie-Zdrój, dnia .......................  

Prezydent Miasta  
Jastrzębie-Zdrój  
 

Wniosek:   o dotację celową na   budowę   przydomowej oczyszczalni ścieków  

Wnioskodawca:  

Imię i   Nazwisko   : ..............................................................................................................................  

Adres zamieszkania: ..........................................................................................................................  

Adres e-mail ......................................................................  Nr telefonu .............................................  

Dowód osobisty: seria ……… Nr …………….  Wydany przez: ................………………………  
PESEL ….. …………………………….....  

Rachunek osobisty na który Urząd Miasta ma przekazać kwotę dotacji   : .........................................  

Adres nieruchomości, na której zostanie wybudowana oczyszczalnia   ……………………………  
 

Planowany termin realizacji i   rozliczenia zadania   (nie później niż do 15 grudnia) ……..................  

Załączniki:  

-   oświadczenie o   posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub wyciąg z   ksiąg  
wieczystych z   ostatnich trzech  miesięcy,  

-   potwierdzenie zgłoszenia budowy oczyszczalni dokonane na podstawie art.29a, lub art.30 Prawa  
budo wlanego,  

-   ugoda pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego (w przypadku grupowej oczyszczalni),  

-   oświadczenie o   niekorzystaniu z   dofinansowania w   okresie ostatnich 15 lat,  

-   kserokopia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez uprawniony podmiot   (nie dotyczy  
budynków w   budowie)  

-   oraz inne wymagane odrębnymi przepisami prawa  

Oświadczam, że znana jest mi  treść „Zasad przyznawania  dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej oraz tryb ich udzielania i   rozliczania” , przyjętych Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr III.7.2011 z   dnia  
24 lutego 2011 r. z   późniejszymi zmianami.  

Podpis wnioskodawcy  

….................................................  


Załącznik Nr 2  

Jastrzębie-Zdrój, dnia .......................  

Prezydent Miasta  
Jastrzębie-Zdrój  

Wniosek:   o dotację celową na   zakup i   montaż kotła grzewczego lub podłączenie budynku   do miejskiej sieci centralnego ogrzewania  


Wnioskodawca:  

Imię i   Nazwisko   : ................................................................................................................................  

Adres zamieszkania: ..........................................................................................................................  

Adres e-mail ......................................................................  Nr telefonu .............................................  

Dowód osobisty: seria ………Nr …………….......Wydany przez ..................………………………  
PESEL ………………………………..........  

Rachunek osobisty na który Miasto ma przekazać kwotę dotacji   : ……………………………………………………………….......................  

Nazwa i   zakres zadania   …………………………………………........  

Adres, pod którym zostanie zainstalowane urządzenie   ..................……………………………………........  

Planowany termin realizacji i   rozliczenia zadania   (nie później niż do15 grudnia.) ………..........  

…………………………………………………………………………………………………........  

Załączniki:  

-   oświadczenie o   posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub wyciąg z   ksiąg  
wieczystych z   ostatnich trzech  miesięcy,  

-   zapewnienie dostawy gazu do celów grzewczych (w przypadku ogrzewania gazowego),  

-   uzgodnienie z   Zakładem Energetycznym (w przypadku ogrzewania elektrycznego),  

-   oświadczenie o   niekorzystaniu z   dofinansowania w   okresie ostatnich 10 lat,  

-   potwierdzenie zgłoszenia budowy przyłącza dokonane na podstawie art.29a, lub art.30 Prawa budo-  
wlanego, w   tym warunki techniczne podłączenia uzgodnione z   PEC (w przypadku przyłącza do  
miejskiej sieci c.o.),  

-   kserokopia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez uprawniony podmiot (nie dotyczy  budynków w   budowie)  
-kserokopia umowy na odbiór nieczystości ciekłych, zawarta z   uprawnionym podmiotem oraz  trzy  

ostatnie rachunki za wywóz ścieków (w przypadku korzystania ze zbiorników bezodpływowych) lub  

oświadczenie o   eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, w   przypadku gdy nieruchomość nie  

jest podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej - nie dotyczy budynków mieszkalnych w   budowie.  

Oświadczam, że znana jest mi  treść „Zasad przyznawania  dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej oraz tryb ich udzielania i   rozliczania” , przyjętych Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr III.7.2011 z   dnia  
24 lutego 2011 r. z   późniejszymi zmianami.  

Podpis wnioskodawcy  

.................................................  


 


Załącznik Nr 3  

Jastrzębie-Zdrój, dnia .......................  

Prezydent Miasta  
Jastrzębie-Zdrój  

Wniosek:   o dotację celową na   zainstalowanie   urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł   odnawialnych  

Wnioskodawca:  

Imię i   Nazwisko   : ..............................................................................................................................  

Adres zamieszkania: ..........................................................................................................................  

Adres e-mail ......................................................................  Nr telefonu ...........................................  

Dowód osobisty: seria ………Nr ……………....  Wydany przez: ...............................………………………  
PESEL …………………………….........  

Rachunek osobisty, na który Urząd Miasta  ma przekazać kwotę dotacji   : ………………….………..…………………………………........  

Nazwa i   zakres zadania   …………………………........  

Adres, pod którym zostanie zainstalowane urządzenie   ………................................................  

Planowany termin realizacji i   rozliczenia zadania   (nie później niż do15 grudnia.) ………..........  

Załączniki:  

-   oświadczenie o   posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub wyciąg z   ksiąg   wieczystych z   ostatnich trzech  miesięcy,  

-   oświadczenie o   niekorzystaniu z   dofinansowania w   okresie ostatnich 10 lat,  

-   kserokopia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez uprawniony podmiot  

(nie dotyczy budynków w   budowie)  

-   kserokopia umowy na odbiór nieczystości ciekłych zawarta z   uprawnionym podmiotem oraz  
trzy ostatnie rachunki za wywóz ścieków (w przypadku korzystania ze zbiorników bezodpływowych)  lub oświadczenie o   eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, w   przypadku gdy nieruchomość nie  jest podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej - nie dotyczy budynków mieszkalnych w   budowie.  

-   oraz inne wymagane odrębnymi przepisami prawa.  

Oświadczam, że znana jest mi  treść „Zasad przyznawania  dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej oraz tryb ich udzielania i   rozliczania” , przyjętych Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr III.7.2011 z   dnia  
24 lutego 2011 r. z   późniejszymi zmianami.  

Podpis wnioskodawcy  

….................................................  


Załącznik Nr 4  

Jastrzębie-Zdrój, dnia .......................  

Prezydent Miasta  
Jastrzębie-Zdrój  

Wniosek:   o dotację celową na   usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest  

Wnioskodawca:  

Imię i   Nazwisko   : ..............................................................................................................................  

Adres zamieszkania: ..........................................................................................................................  

Adres e-mail .....................................................................  Nr telefonu.............................................  

Dowód osobisty: seria ………Nr …………….  Wydany przez: …………….................................…………………  
PESEL ….……………………………...........  

Rachunek osobisty na który Urząd Miasta ma przekazać kwotę dotacji   : …………………………………………………………....................  

Nazwa i   zakres zadania   …………………………………........  

Adres nieruchomości, na terenie której będzie realizowane zadanie   ............................................  

….........................................................................................................................................................  

Planowany termin realizacji i   rozliczenia zadania   (nie później niż do15 grudnia.)………................  

Załączniki:  

-   oświadczenie o   posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub wyciąg z   ksiąg   wieczystych z   ostatnich trzech  miesięcy,  

-   potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych art.29a, lub art.30 Prawa  budowlanego,  

-   kserokopia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez uprawniony podmiot   (nie dotyczy  
budynków w   budowie)  

-   kserokopia umowy na odbiór nieczystości ciekłych zawarta z   uprawnionym podmiotem oraz trzy  
ostatnie rachunki za wywóz ścieków (w przypadku korzystania ze zbiorników bezodpływowych)  
lub oświadczenie o   eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, w   przypadku gdy nieruchomość  
nie  jest podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej - nie dotyczy budynków mieszkalnych w   budowie  

-   oraz inne wymagane odrębnymi przepisami prawa  

Oświadczam, że znana jest mi  treść „Zasad przyznawania  dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej oraz tryb ich udzielania i   rozliczania” , przyjętych Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr III.7.2011 z   dnia  
24 lutego 2011 r. z   późniejszymi zmianami.  

Podpis wnioskodawcy  

….................................................  


Załącznik Nr 5  

Jastrzębie-Zdrój, dnia .......................  

Prezydent Miasta  
Jastrzębie-Zdrój  

Wniosek:   o dotację celową na   budowę   przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku  

Wnioskodawca:  

Imię i   Nazwisko   : ..............................................................................................................................  

Adres zamieszkania: ..........................................................................................................................  

Adres e-mail .....................................................................  Nr telefonu ............................................  

Dowód osobisty: seria ………Nr …………….  Wydany przez: ………………………..…………………  
PESEL …………………………….............  

Rachunek osobisty na który Urząd Miasta ma przekazać kwotę dotacji   :  

…………………………………………………………………………………………………………….  

Adres, pod którym zostanie wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej   ……………………………...……........  

Planowany termin realizacji i   rozliczenia zadania   (nie później niż do 15 grudnia)………....………………………………………………….………………………………........  

Załączniki:  

-   oświadczenie o   posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub wyciąg z   ksiąg wieczystych z   ostatnich trzech  miesięcy,  

-   potwierdzenie zgłoszenia budowy przyłącza dokonane na podstawie art.29a, lub art.30 Prawa budowlanego, oraz  zapewnienie odbioru ścieków i   zgoda na włączenie do  kanalizacji sanitarnej uzyskane z   JZWiK S.A.,  

-   kserokopia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez uprawniony podmiot   (nie dotyczy budynków w   budowie)  

Oświadczam, że znana jest mi  treść „Zasad przyznawania  dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej oraz tryb ich udzielania i   rozliczania” , przyjętych Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr III.7.2011 z   dnia 24 lutego 2011 r. z   późniejszymi zmianami.  

Podpis wnioskodawcy  

….................................................  

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »