| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII.165.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III.7.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 – z   późniejszymi zmianami ), art. 221 ust. 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 400a i   403 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U.2008 Nr 25, poz. 150 – z   późniejszymi zmianami),  

Rada Miasta Jastrzębie -Zdrój  

u c h w   a l a  

§   1.   W  Uchwale Nr III.7.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z   dnia 24 lutego 2011 r. w   sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej zmienia się załącznik do uchwały, o   którym mowa w   § 2   i nadaje mu się treść jak w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od dnia jej publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 01.01.2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Tadeusz   Sławik

 


Załącznik do Uchwały Nr XIII.165.2012    
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój    
z dnia 25 października 2012 r.  
 

Postanowienia ogólne  

§   1.   O dotację może się ubiegać osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do dysponowania nieruchomością  położoną  na terenie Jastrzębia-Zdroju, na której będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie.  

§   2.   Przedmiotem dotacji jest dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na realizację przedsięwzięć mających na celu między innymi ochronę wód, ochronę powietrza atmosferycznego i   gospodarkę odpadami.  

§   3.   Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek, na podstawie umowy zawartej z   Miastem przed realizacją przedsięwzięcia i   stanowi częściową refundację kosztów inwestycji.  

Rodzaje przedsięwzięć i   wysokość dotacji  

§   4.   Dotacja może być przyznana na:  

1.   Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   dla potrzeb budynku mieszkalnego   – w   wysokości 50% poniesionych kosztów (zakup, budowa i   instalacja), ale nie więcej niż 3.500,00 zł.  

-   dotacja może być udzielona tylko wtedy, gdy na terenie, na którym położona jest nieruchomość nie ma możliwości technicznych podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej lub zgodnie z   planami budowy kanalizacji na terenie miasta, nie przewiduje jej budowy w   perspektywie najbliższych pięciu lat, co powinno być potwierdzone pismem Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i   Kanalizacji,  

-   w przypadku budowy grupowej oczyszczalni ścieków (dla kilku budynków mieszkalnych) dotacja może być udzielona w   wysokości 50% ogólnych kosztów poniesionych przez każdego uczestnika procesu inwestycyjnego, jednak nie więcej niż 3.500 zł, przy czym dotacja przysługuje wszystkim właścicielom budynków, którzy uczestniczą w   procesie inwestycyjnym, według wysokości ustalonej w   ugodzie zawartej pomiędzy uczestnikami, określającej miejsce lokalizacji oczyszczalni i   podział kosztów jej budowy.  

                                                                                                                                                                       

2.   Podłączenie budynku mieszkalnego do miejskiej sieci centralnego ogrzewania   – w   wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1.500,00 zł.  

3.   Zakup i   montaż w   budynkach mieszkalnych energooszczędnych kotłów c.o. opalanych gazem, olejem opałowym lub zasilanych energią elektryczną, ogrzewania elektrycznego (podłogowe, ścienne, piece akumulacyjne) oraz  kotła c.o. opalanego biomasą (słoma, odpady drzewne, itp.)   - w   wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej jak 2.000,00 zł.  

-   dotacja do zakupu i   montażu kotła c.o. opalanego biomasą, przysługuje tylko na terenach nieuzbrojonych w   sieć gazową i   miejską sieć centralnego ogrzewania, a   kocioł musi posiadać sprawność cieplną > 85%, potwierdzoną w   certyfikacie energetyczno-emisyjnym wydanym przez akredytowane laboratorium,  

4.  
Zakup i   montaż w   budynku mieszkalnym retortowego kotła c.o. na paliwo stałe, z   jednym paleniskiem - retortą   ,   o sprawności cieplnej   ≥ 78%   – w   wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 3.000,00 zł :  

-   dotacja nie przysługuje w   przypadku, kiedy budynek położony jest na terenie uzbrojonym w   miejską sieć centralnego ogrzewania,  

-   zakupiony kocioł powinien spełniać kryteria standardu energetyczno-ekologicznego stawiane  

urządzeniom małej mocy, potwierdzone aktualnym certyfikatem energetyczno-emisyjnym,  

wydanym przez instytucję posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.  

5.   Zakup i   montaż w   budynku mieszkalnym kotła c.o. na paliwo stałe, z   paleniskiem rusztowym o   sprawności cieplnej   ≥ 75%     w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 800,00 zł   lub retortowym z   dodatkowym  paleniskiem, o   sprawności cieplnej   ≥ 75%   – w   wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 2.000,00 zł :  

-   dotacja przysługuje tylko na terenach nieuzbrojonych w   sieć gazową i   miejską sieć centralnego ogrzewania.  

-   kocioł (za wyjątkiem kotła opalanego drewnem) powinien spełniać kryteria standardu energetyczno-ekologicznego stawiane urządzeniom małej mocy, potwierdzone aktualnym certyfikatem energetyczno-emisyjnym, wydanym przez instytucję posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.  

6.   Zakup i   montaż w   budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych   - w   wysokości 30%  poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 3.000,00 zł.  

-   dotacja  ta  nie wyklucza możliwości udzielenia dofinansowania do drugiego urządzenia grzewczego, na zasadach wymienionych w   § 4   pkt 2-5,  

7.   Wymiana pokrycia dachu lub zmiana elewacji budynku mieszkalnego lub/i gospodarczego, w   przypadku zastąpienia materiałów budowlanych zawierających azbest na materiały bezpieczne   –  wysokości 70 %  kosztów inwestycji w   zakresie: demontażu, transportu i   unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych, ale nie więcej niż 2.000 zł na przedsięwzięcia realizowane na jednej nieruchomości.  

-   dotacja przysługuje tylko w   przypadku przedłożenia dokumentów potwierdzających, iż objęte  

dotacją prace zostały wykonane przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenia na postępowanie z   odpadami zawierającymi azbest (tj. roboty budowlane, transport, unieszkodliwienie).  

8.   Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych lub/i gospodarczych niezwiązanych z   działalnością gospodarczą –   w wysokości 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1200,00 zł na przedsięwzięcia realizowane na jednej nieruchomości.  

-   na koszt przyłączenia mogą składać się koszty: zakupu materiałów, usługi wykonania przyłącza,  

pomiarów geodezyjnych, odbioru przyłącza przez Zakład Wodociągów i   Kanalizacji.  

Tryb udzielania dotacji  

§   5.   1.   Osoby ubiegające się o   dotację zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku do Prezydenta Miasta wraz z   wymaganymi załącznikami. Druki wniosków stanowią załączniki nr 1-5 do niniejszych „Zasad ...”.  

2.   Wnioski przyjmowane są do dnia  15  listopada każdego roku.  

3.   W imieniu Prezydenta Miasta wnioski  rozpatruje Wydział Ochrony Środowiska i   Rolnictwa według kolejności ich wpływu.  

4.   Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne.  

5.   Rozpatrzenie wniosku może być uzależnione od złożenia przez Wnioskodawcę, w   określonym przez organ  terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów.  

6.   Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a   Wnioskodawcą umowy o   udzieleniu dotacji celowej, która określa w   szczególności:  

-   przeznaczenie dotacji, tj. nazwa i   opis zakresu rzeczowego zadania,  

-   kwotę udzielonej dotacji  

-   termin wykonania oraz termin i   sposób rozliczenia zadania objętego dotacją, nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku,  

-   sposób i   termin przekazania dotacji,  

-   termin rozliczenia dotacji.  

7.   Wnioskodawca  informowany jest o   pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i   terminie podpisania umowy telefonicznie lub drogą elektroniczną.  

8.   O negatywnym rozpatrzeniu wniosku czyli odmowie zawarcia umowy, Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie, w   terminie do 30 dni od dnia jego złożenia lub uzupełnienia, i   nie przysługuje z   tego tytułu roszczenie.  

9.   W przypadku wcześniejszego (przed 15 listopada) wyczerpania się ujętych w   budżecie miasta środków finansowych przeznaczonych na dotacje do realizacji przedsięwzięć jak w   § 4   , Prezydent Miasta poinformuje mieszkańców o   zaprzestaniu przyjmowania wniosków.  

10.   Pozytywne rozpatrzenie wniosków, które wykraczają poza możliwości finansowe Miasta w   danym roku kalendarzowym może stanowić podstawę do zawarcia umowy w   następnym roku budżetowym, o   ile Miasto będzie dysponowało środkami na ten cel.  

Postanowienia końcowe  

1.   Informację o   terminach składania wniosków Prezydent Miasta ogłasza na tablicy ogłoszeń, w   prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz poprzez jednostki pomocnicze.  

2.   Wzory wniosków dostępne są w   Wydziale Ochrony Środowiska i   Rolnictwa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.  

3.   O przyznanie dotacji celowej mogą się ubiegać tylko wnioskodawcy, którzy wykażą  uregulowaną gospodarkę odpadami na swojej nieruchomości, udokumentowaną stosownymi umowami.  

4.   Na jedną nieruchomość przysługuje dotacja tylko do jednego z   urządzeń grzewczych wymienionych w   § 4   pkt 2-5.  

5.   Na jedną nieruchomość przysługuje dotacja tylko do jednego urządzenia do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.  

6.   Dotacja na zakup i   montaż  niskoemisyjnych kotłów c.o. na paliwa stałe nie przysługuje właścicielom budynków mieszkalnych przyłączonych do miejskiej sieci centralnego ogrzewania oraz w   przypadku odłączenia budynku od miejskiej sieci cieplnej.  

7.   Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli Prezydenta Miasta, który upoważnia   pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i   Rolnictwa do przeprowadzania kontroli        wykorzystania dotacji oraz  funkcjonowania urządzeń.  

8.   Dotacja do zakupu i   montażu urządzeń grzewczych przysługuje raz na 10 lat, natomiast do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków raz na 15 lat.  

9.   W związku z   rozliczaniem zadań wymienionych w   § 4   pkt 1-7, pracownicy Urzędu Miasta stwierdzają ich wykonanie w   drodze oględzin. Pozytywny wynik oględzin jest warunkiem wypłaty dotacji.  

10.   W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozliczenie zadania z   terminem w   roku następnym. Wypłata dotacji będzie jednak wtedy uzależniona od tego, czy w   danym roku budżetowym Miasto będzie dysponowało środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel.  

11.   Wnioskodawca, składając wniosek potwierdza, że znane mu są powyższe zasady.  


Załącznik Nr 1  

Jastrzębie-Zdrój, dnia .......................  

Prezydent Miasta  
Jastrzębie-Zdrój  
 

Wniosek:   o dotację celową na   budowę   przydomowej oczyszczalni ścieków  

Wnioskodawca:  

Imię i   Nazwisko   : ..............................................................................................................................  

Adres zamieszkania: ..........................................................................................................................  

Adres e-mail ......................................................................  Nr telefonu .............................................  

Dowód osobisty: seria ……… Nr …………….  Wydany przez: ................………………………  
PESEL ….. …………………………….....  

Rachunek osobisty na który Urząd Miasta ma przekazać kwotę dotacji   : .........................................  

Adres nieruchomości, na której zostanie wybudowana oczyszczalnia   ……………………………  
 

Planowany termin realizacji i   rozliczenia zadania   (nie później niż do 15 grudnia) ……..................  

Załączniki:  

-   oświadczenie o   posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub wyciąg z   ksiąg  
wieczystych z   ostatnich trzech  miesięcy,  

-   potwierdzenie zgłoszenia budowy oczyszczalni dokonane na podstawie art.29a, lub art.30 Prawa  
budo wlanego,  

-   ugoda pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego (w przypadku grupowej oczyszczalni),  

-   oświadczenie o   niekorzystaniu z   dofinansowania w   okresie ostatnich 15 lat,  

-   kserokopia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez uprawniony podmiot   (nie dotyczy  
budynków w   budowie)  

-   oraz inne wymagane odrębnymi przepisami prawa  

Oświadczam, że znana jest mi  treść „Zasad przyznawania  dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej oraz tryb ich udzielania i   rozliczania” , przyjętych Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr III.7.2011 z   dnia  
24 lutego 2011 r. z   późniejszymi zmianami.  

Podpis wnioskodawcy  

….................................................  


Załącznik Nr 2  

Jastrzębie-Zdrój, dnia .......................  

Prezydent Miasta  
Jastrzębie-Zdrój  

Wniosek:   o dotację celową na   zakup i   montaż kotła grzewczego lub podłączenie budynku   do miejskiej sieci centralnego ogrzewania  


Wnioskodawca:  

Imię i   Nazwisko   : ................................................................................................................................  

Adres zamieszkania: ..........................................................................................................................  

Adres e-mail ......................................................................  Nr telefonu .............................................  

Dowód osobisty: seria ………Nr …………….......Wydany przez ..................………………………  
PESEL ………………………………..........  

Rachunek osobisty na który Miasto ma przekazać kwotę dotacji   : ……………………………………………………………….......................  

Nazwa i   zakres zadania   …………………………………………........  

Adres, pod którym zostanie zainstalowane urządzenie   ..................……………………………………........  

Planowany termin realizacji i   rozliczenia zadania   (nie później niż do15 grudnia.) ………..........  

…………………………………………………………………………………………………........  

Załączniki:  

-   oświadczenie o   posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub wyciąg z   ksiąg  
wieczystych z   ostatnich trzech  miesięcy,  

-   zapewnienie dostawy gazu do celów grzewczych (w przypadku ogrzewania gazowego),  

-   uzgodnienie z   Zakładem Energetycznym (w przypadku ogrzewania elektrycznego),  

-   oświadczenie o   niekorzystaniu z   dofinansowania w   okresie ostatnich 10 lat,  

-   potwierdzenie zgłoszenia budowy przyłącza dokonane na podstawie art.29a, lub art.30 Prawa budo-  
wlanego, w   tym warunki techniczne podłączenia uzgodnione z   PEC (w przypadku przyłącza do  
miejskiej sieci c.o.),  

-   kserokopia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez uprawniony podmiot (nie dotyczy  budynków w   budowie)  
-kserokopia umowy na odbiór nieczystości ciekłych, zawarta z   uprawnionym podmiotem oraz  trzy  

ostatnie rachunki za wywóz ścieków (w przypadku korzystania ze zbiorników bezodpływowych) lub  

oświadczenie o   eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, w   przypadku gdy nieruchomość nie  

jest podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej - nie dotyczy budynków mieszkalnych w   budowie.  

Oświadczam, że znana jest mi  treść „Zasad przyznawania  dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej oraz tryb ich udzielania i   rozliczania” , przyjętych Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr III.7.2011 z   dnia  
24 lutego 2011 r. z   późniejszymi zmianami.  

Podpis wnioskodawcy  

.................................................  


 


Załącznik Nr 3  

Jastrzębie-Zdrój, dnia .......................  

Prezydent Miasta  
Jastrzębie-Zdrój  

Wniosek:   o dotację celową na   zainstalowanie   urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł   odnawialnych  

Wnioskodawca:  

Imię i   Nazwisko   : ..............................................................................................................................  

Adres zamieszkania: ..........................................................................................................................  

Adres e-mail ......................................................................  Nr telefonu ...........................................  

Dowód osobisty: seria ………Nr ……………....  Wydany przez: ...............................………………………  
PESEL …………………………….........  

Rachunek osobisty, na który Urząd Miasta  ma przekazać kwotę dotacji   : ………………….………..…………………………………........  

Nazwa i   zakres zadania   …………………………........  

Adres, pod którym zostanie zainstalowane urządzenie   ………................................................  

Planowany termin realizacji i   rozliczenia zadania   (nie później niż do15 grudnia.) ………..........  

Załączniki:  

-   oświadczenie o   posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub wyciąg z   ksiąg   wieczystych z   ostatnich trzech  miesięcy,  

-   oświadczenie o   niekorzystaniu z   dofinansowania w   okresie ostatnich 10 lat,  

-   kserokopia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez uprawniony podmiot  

(nie dotyczy budynków w   budowie)  

-   kserokopia umowy na odbiór nieczystości ciekłych zawarta z   uprawnionym podmiotem oraz  
trzy ostatnie rachunki za wywóz ścieków (w przypadku korzystania ze zbiorników bezodpływowych)  lub oświadczenie o   eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, w   przypadku gdy nieruchomość nie  jest podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej - nie dotyczy budynków mieszkalnych w   budowie.  

-   oraz inne wymagane odrębnymi przepisami prawa.  

Oświadczam, że znana jest mi  treść „Zasad przyznawania  dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej oraz tryb ich udzielania i   rozliczania” , przyjętych Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr III.7.2011 z   dnia  
24 lutego 2011 r. z   późniejszymi zmianami.  

Podpis wnioskodawcy  

….................................................  


Załącznik Nr 4  

Jastrzębie-Zdrój, dnia .......................  

Prezydent Miasta  
Jastrzębie-Zdrój  

Wniosek:   o dotację celową na   usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest  

Wnioskodawca:  

Imię i   Nazwisko   : ..............................................................................................................................  

Adres zamieszkania: ..........................................................................................................................  

Adres e-mail .....................................................................  Nr telefonu.............................................  

Dowód osobisty: seria ………Nr …………….  Wydany przez: …………….................................…………………  
PESEL ….……………………………...........  

Rachunek osobisty na który Urząd Miasta ma przekazać kwotę dotacji   : …………………………………………………………....................  

Nazwa i   zakres zadania   …………………………………........  

Adres nieruchomości, na terenie której będzie realizowane zadanie   ............................................  

….........................................................................................................................................................  

Planowany termin realizacji i   rozliczenia zadania   (nie później niż do15 grudnia.)………................  

Załączniki:  

-   oświadczenie o   posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub wyciąg z   ksiąg   wieczystych z   ostatnich trzech  miesięcy,  

-   potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych art.29a, lub art.30 Prawa  budowlanego,  

-   kserokopia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez uprawniony podmiot   (nie dotyczy  
budynków w   budowie)  

-   kserokopia umowy na odbiór nieczystości ciekłych zawarta z   uprawnionym podmiotem oraz trzy  
ostatnie rachunki za wywóz ścieków (w przypadku korzystania ze zbiorników bezodpływowych)  
lub oświadczenie o   eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, w   przypadku gdy nieruchomość  
nie  jest podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej - nie dotyczy budynków mieszkalnych w   budowie  

-   oraz inne wymagane odrębnymi przepisami prawa  

Oświadczam, że znana jest mi  treść „Zasad przyznawania  dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej oraz tryb ich udzielania i   rozliczania” , przyjętych Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr III.7.2011 z   dnia  
24 lutego 2011 r. z   późniejszymi zmianami.  

Podpis wnioskodawcy  

….................................................  


Załącznik Nr 5  

Jastrzębie-Zdrój, dnia .......................  

Prezydent Miasta  
Jastrzębie-Zdrój  

Wniosek:   o dotację celową na   budowę   przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku  

Wnioskodawca:  

Imię i   Nazwisko   : ..............................................................................................................................  

Adres zamieszkania: ..........................................................................................................................  

Adres e-mail .....................................................................  Nr telefonu ............................................  

Dowód osobisty: seria ………Nr …………….  Wydany przez: ………………………..…………………  
PESEL …………………………….............  

Rachunek osobisty na który Urząd Miasta ma przekazać kwotę dotacji   :  

…………………………………………………………………………………………………………….  

Adres, pod którym zostanie wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej   ……………………………...……........  

Planowany termin realizacji i   rozliczenia zadania   (nie później niż do 15 grudnia)………....………………………………………………….………………………………........  

Załączniki:  

-   oświadczenie o   posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub wyciąg z   ksiąg wieczystych z   ostatnich trzech  miesięcy,  

-   potwierdzenie zgłoszenia budowy przyłącza dokonane na podstawie art.29a, lub art.30 Prawa budowlanego, oraz  zapewnienie odbioru ścieków i   zgoda na włączenie do  kanalizacji sanitarnej uzyskane z   JZWiK S.A.,  

-   kserokopia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez uprawniony podmiot   (nie dotyczy budynków w   budowie)  

Oświadczam, że znana jest mi  treść „Zasad przyznawania  dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej oraz tryb ich udzielania i   rozliczania” , przyjętych Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr III.7.2011 z   dnia 24 lutego 2011 r. z   późniejszymi zmianami.  

Podpis wnioskodawcy  

….................................................  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »